Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

Uchwała nr 44/2020 z dnia 5 października 2020 r. Zarządu Polskiego Związku Golfa

Załącznik nr 2 do protokołu z posiedzenia Zarządu PZG w dniu 5 października 2020 r.

UCHWAŁA NR 44/2020

z dnia 5 października 2020 r.

Zarządu Polskiego Związku Golfa

w sprawie powierzenia organizacji Klubowych Mistrzostw Polski Master Seniorów i Seniorek

Na podstawie § 20 Statutu PZG postanawia się co następuje:

§ 1.

  1. Zarząd PZG podjął decyzję o powierzeniu prawa organizacji Klubowych Mistrzostw Polski Master Seniorów i Seniorek Polskiemu Stowarzyszeniu Golfa Seniorów.
  2. Szczegółowe warunki współpracy w z tym zakresie regulować będzie odrębna umowa pomiędzy PZG a PSGS gwarantująca, że przedmiotowe zawody zostaną zorganizowane
    w standardzie odpowiadającym standardowi organizacyjnemu Turniejów Mistrzowskich PZG.
  3. Umowa zostanie zawarta na okres 3 lat z możliwością jej wcześniejszego wypowiedzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Prezes Zarządu: Marek Michałowski

Protokolant: Bartłomiej Chełmecki

Partner Strategiczny

Partner Generalny