Reguły gry w golfa

13.1 Działania dozwolone lub wymagane na putting greenach

Cel: Ta reguła pozwala na wykonywanie czynności, które nie są dozwolone poza putting greenem. Na putting greenie graczowi wolno zaznaczyć, podnieść, oczyścić i odłożyć piłkę oraz naprawiać uszkodzenia, usuwać piasek i luźną ziemię. Nie ma kary za przypadkowe przemieszczenie piłki lub znacznika.

a. Kiedy piłka znajduje się na putting greenie

Piłka jest na putting greenie, gdy jakakolwiek jej część:

 • Dotyka putting greenu,lub
 • Leży na czymś lub w czymś (na przykład naturalnym utrudnieniu ruchomymlub sztucznym utrudnieniu)iznajduje się w obrębie putting greenu.

Jeżeli część piłki jest zarówno na putting greeniejak i w innym obszarze pola, zob. reguła 2.2c.

b. Zaznaczanie, podnoszenie i czyszczenie piłki na putting greenie

Piłka na putting greenie może być podniesiona i oczyszczona (reguła 14.1).

Położenie piłki musi być zaznaczone przed jej podniesieniem, a piłka musi być odłożona na miejsce (reguła 14.2).

 c. Poprawianie dozwolone na putting greenie

Podczas rundy i w czasie zatrzymania gry zgodnie z regułą 5.7a, gracz może wykonać dwie czynności na putting greenie, bez względu na to, czy piłka jest na putting greenie lub poza nim:

(1) Usunąć piasek i luźną ziemię. Piasek i luźna ziemia na putting greenie (ale nie gdziekolwiek indziej na polu) mogą być usunięte bez kary.

(2) Naprawić uszkodzenia. Gracz może naprawić bez kary uszkodzenie powierzchni putting greenupodejmując uzasadnione działania, aby przywrócić możliwie pierwotny stan putting greenu, ale tylko:

 • Przy pomocy ręki, stopy lub innej części ciała lub zwykłego narzędzia do naprawy wgnieceń, kołeczka tee, kija lub podobnego zwykłego sprzętu, i
 • Bez nieuzasadnionego opóźniania gry (reguła 5.6a).

Jednakże,jeżeli gracz poprawia putting green podejmując działania wykraczające poza uzasadnione w celu przywrócenia putting green do jego oryginalnego stanu (na przykład tworząc ścieżkę do dołka lub używając niedozwolonego przedmiotu), otrzymuje karę główną za naruszenie reguły 8.1a.

„Uszkodzenie putting greenu” oznacza dowolne uszkodzenie spowodowane przez człowieka lub czynnik zewnętrzny, takie jak:

 • Ślady po piłkach, uszkodzenia przez buty (takie jak ślady po kolcach) i zarysowanialub wgniecenia spowodowane przez sprzęt lub flagę,
 • Stare zatyczki dołków, wstawki darni, łączenie ciętej trawy, zarysowania i wgniecenia od narzędzi konserwacyjnych i pojazdów,
 • Ścieżki zwierząt lub wgniecenia od kopyt, i
 • Wbite przedmioty (na przykład kamyk, żołądź lub kołeczek tee).

Jednakże „uszkodzeniami putting greenu” nie są uszkodzenia lub warunki, które powstały w wyniku:

 • Normalnych czynności konserwacyjnych w celu utrzymania odpowiednich warunków na putting greenie (takie jak aeracja i rowki cięcia pionowego),
 • Nawadniania lub deszczu lub innych sił natury,
 • Niedoskonałości naturalnej powierzchni (takie jak chwasty lub obszary gołego, chorego lub nierównomiernego wzrostu), lub
 • Naturalnego zużycia dołka.

 d. Kiedy piłka lub znacznik zostaną przemieszczone na putting greenie

Są dwie specyficzne reguły dotyczące przemieszczenia piłki lub znacznika na putting greenie.

(1) Nie ma kary za przypadkowe przemieszczenie piłki. Nie ma kary, gdy gracz, przeciwnik lub inny gracz w stroke play przypadkowo przemieści piłkę lub znacznik gracza na putting greenie.

Gracz musi:

 • Odłożyć piłkę na jej oryginalne miejsce (jeżeli nie jest ono znane to musi być określone w przybliżeniu) (reguła 14.2), lub
 • Położyć znacznik, aby zaznaczyć to oryginalne miejsce.

Wyjątek – Piłka musi być grana tak jak leży, gdy rozpoczęła przemieszczanie się podczas backswingu lub uderzenia i uderzenie zostało wykonane (reguła 9.1b).

Jeżeli gracz lub przeciwnik celowo podniesie piłkę lub znacznik gracza na putting greenie, sprawdź regułę 9.4 lub 9.5 aby sprawdzić czy w danym przypadku wystąpi kara.

(2) Kiedy odłożyć piłkę przemieszczoną przez siły natury. Jeżeli siły natury spowodują przemieszczenie piłki gracza na putting greenie, miejsce skąd gracz musi grać następne uderzenie zależy od tego, czy piłka była już podnoszona i odkładana na miejsce:

 • Piłka była już podnoszona i odkładana. Piłka musi być odłożona na miejsce (jeżeli nie jest ono znane to musi być określone w przybliżeniu) (reguła 14.2), mimo, że przemieściłysiły natury a nie gracz, przeciwnik lub czynnik zewnętrzny (reguła 9.3, wyjątek).
 • Piłka nie była jeszcze podnoszona ani odkładana. Piłka musi być grana z nowego miejsca (reguła 9.3).

 e. Nie wolno testować putting greenu

Podczas rundy i w czasie zatrzymania gry zgodnie z regułą5.7a, graczowi nie wolno celowo podjąć działań testujących putting green lub niewłaściwy green, w tym:

 • Pocierać powierzchnię, lub
 • Toczyć piłkę.

Wyjątek – Testowanie putting greenu pomiędzy dwoma dołkami: Pomiędzy dwoma dołkami, gracz może pocierać powierzchnię lub toczyć piłkę na putting greeniedołka właśnie zakończonego oraz ćwiczyć na greenie (reguła 5.5b).

Kara za testowanie putting greenu lub niewłaściwego greenu niezgodne z regułą 13.1e: kara główna.

Jeżeli wielokrotne naruszenie reguły jest wynikiem pojedynczego działania lub działań powiązanych, zob. reguła 1.3c(4).

Zob. Procedury Komitetu, rozdział 8; Przykład reguły lokalnej I-2 ( Komitet może wprowadzić regułę lokalną zakazującą toczenia piłki na putting greenie właśnie zakończonego dołka).

.f. Uwolnienie musi być wzięte od niewłaściwego greenu

(1) Kiedy występuje zakłócenie od niewłaściwego greenu. Zakłócenie zgodnie z tą regułą występuje, gdy:

 • Dowolna część piłki gracza dotyka niewłaściwego greenu lub leży na czymś lubw czymś (na przykład naturalnym utrudnieniu ruchomym lub sztucznym utrudnieniu) i znajduje się wewnątrz niewłaściwego greenu, lub
 • Niewłaściwy green fizycznie zakłóca obszar zamierzonego ustawienia lub obszar zamierzonego swingu.

(2) Musi być wzięte uwolnienie. Kiedy występuje zakłócenie od niewłaściwego greenu, gracz nie może grać piłki tak jak leży.

Gracz musi wówczas wziąć uwolnienie bez kary dropując oryginalną piłkę lub inną piłkę w obszarze uwolnienia (reguła 14.3):

 • Punkt odniesienia: Najbliższy punkt całkowitego uwolnienia w tym samym obszarze pola, w którym piłka się zatrzymała.
 • Rozmiar obszaru uwolnienia mierzony od punktu odniesienia: Jedna długość kija, ale z następującymi ograniczeniami:

13.1

 • Ograniczenia lokalizacji obszaru uwolnienia:
  • Musi być w tym samym obszarze pola co punkt odniesienia,
  • Nie może być bliżej dołka niż punkt odniesienia, i
  • Musi być wzięte całkowite uwolnienie od wszystkich zakłóceń niewłaściwego greenu.

(3) Nie ma uwolnienia, gdy jest to nieracjonalne. Nie ma uwolnienia zgodnie z regułą 13.1f, gdy występuje zakłócenie tylko z powodu wyraźnie nieracjonalnego wyboru kija, sposobu ustawienia, swingu lub kierunku grania.

Zob. Procedury Komitetu, rozdział 8; przykład reguły lokalnej D-3 (Komitet może wprowadzić regułą lokalną brak uwolnienia od zakłócenia od niewłaściwego greenu, gdy zakłócenie występuje w obszarze zamierzonego ustawienia.

Kara za granie niewłaściwie zastąpioną piłką lub zagranie piłki z niewłaściwego miejsca niezgodnie z regułą 13.1: kara główna zgodnie z regułą 6.3b lub 14.7a.

Jeżeli wielokrotne naruszenie reguły jest wynikiem pojedynczego działania lub działań powiązanych, zob. reguła 1.3c(4).