Reguły gry w golfa

13.2 Flaga

Cel: Ta reguła omawia możliwewybory gracza związane z flagą. Gracz może pozostawić flagę w dołku lub wyjąć ją (wraz z przytrzymywaniem jej przez kogoś i wyjęciem jej z dołka po zagraniu piłki), lecz decyzja musi być podjęta przed wykonaniem uderzenia. Normalnie nie ma kary, gdy piłka w ruchu uderzy we flagę.

Regułę stosujemy do piłki zagranej z dowolnego miejsca na polu, zarówno z putting greenu jak i spoza niego.

a. Pozostawienie flagi w dołku

(1) Gracz może pozostawić flagę w dołku. Gracz może wykonać uderzenie z flagą pozostawioną w dołku, tak że wystąpi możliwość uderzenia we flagę przez piłkę w ruchu.

Gracz musi zdecydować o tym zanim wykonana uderzenie:

 • Pozostawi flagę w dołku lub ustawi ją centralnie w dołku, lub
 • W przypadku, gdy flaga jest wyjęta włoży ją do dołka.

W innym przypadku:

 • Graczowi nie wolno próbować uzyskać przewagi przez celowe ustawianie flagi w dołku w pozycji innej niż środkowa.
 • Jeżeli gracz tak zrobi a następnie poruszająca się piłka uderzy we flagę to otrzymuje karę główną.

(2) Nie ma kary za uderzenie piłki we flagę pozostawioną w dołku. Jeżeli gracz wykona uderzenie z flagą pozostawioną w dołku a potem poruszająca się piłka uderzy we flagę:

 • Nie ma kary (z wyjątkiem przewidzianym w(1)), i
 • Piłka musi być grana tak jak leży.

(3) Ograniczenia dla gracza przesuwającego lub wyjmującego flagę z dołka w czasie ruchu piłki. Po wykonaniu uderzenia z flagą pozostawioną w dołku:

 • Gracz i caddie nie mogą celowo przesuwać lub usuwać flagi, aby wpłynąć na miejsce zatrzymania się piłki gracza w ruchu (na przykład po to, aby uniknąć uderzenia we flagę). Jeżeli gracz tak zrobi to otrzyma karę główną.
 • Jednakże nie ma kary, gdy gracz przesunął lub wyjął flagę z dołka z innego powodu, na przykład, jeżeli poruszająca się piłka na pewno nie uderzy we flagę przed zatrzymaniem się.

(4) Ograniczenia dla innych graczy związane z przesuwaniem lub wyjmowaniem flagi, gdy gracz zdecydował się na pozostawienie flagi w dołku. Gdy gracz pozostawił flagę w dołku i nie upoważnił nikogo, aby ją przytrzymywał (reguła 13.2b(1)), to inny gracz nie może celowo przesuwać lub wyjmować flagi, aby wpłynąć na miejsce zatrzymania poruszającej się piłki gracza.

 • Jeżeli inny gracz lub jego caddie zrobią tak przed uderzeniem lub w czasie uderzenia a gracz wykona uderzenie nie będąc świadomy tego, lub zrobi to w czasie ruchu piłki gracza, to inny gracz otrzymuje karę główną.
 • Jednakże,nie ma kary, jeżeli inny gracz lub jego caddie przesunie lub wyjmie flagę z innej przyczyny, na przykład:
  • Uważając rozsądnie, że poruszająca się piłka gracza nie uderzy we flagę przed zatrzymaniem, lub
  • Jest nieświadomy tego, że gracz gra, lub piłka gracza jest w ruchu.

Zob. reguły 22.2 (wFoursomes, każdy z partnerów może działać na rzecz strony a działanie partnera traktowane jest jako działanie gracza); 23.5 (w Four-Ball, każdy z partnerów może działać na rzecz strony a działanie partnera dotyczące piłki gracza lub sprzętu traktowane jest jako działanie gracza).

b. Wyjmowanie flagi z dołka

(1) Gracz może wyjąć flagę z dołka. Gracz może wykonać uderzenie z flagą wyjętą z dołka, tak, że poruszająca się piłka nie uderzy we flagę w dołku.

Gracz musi zdecydować o tym przed uderzeniem, lub:

 • Ma wyjętą flagę z dołka przed zagraniem piłki, lub
 • Upoważnił kogoś, aby przytrzymywał flagę, co oznacza jej wyjęcie, gdy:
  • Najpierw trzyma flagę w dołku, powyżej dołka lub przy dołku przed uderzeniem lub podczas uderzenia, aby pokazać graczowi lokalizację dołka, i
  • Potem wyjmuje flagę po wykonaniu uderzenia.

 Uważa się, że gracz upoważnił do przytrzymywania flagi, gdy:

 • Caddie trzyma flagę w dołku, powyżej dołka lub stoi tuż przy dołku, kiedy wykonywane jest uderzenie, nawet, gdy gracz nie jest świadomy tego, co robi caddie,
 • Gracz prosi inną osobę, aby przytrzymała flagę i ta osoba to robi, lub
 • Gracz widzi inną osobę trzymającą flagę w dołku, powyżej dołka lub przy dołku lub stoi tuż przy dołku, i gracz wykonuje uderzenie bez poproszenia tej osoby, aby odeszła lub zostawiła flagę w dołku.

(2) Co zrobić, gdy piłka uderza flagę lub osobę przytrzymującą flagę. Jeżeli poruszająca się piłka gracza uderzy we flagę, którą gracz zdecydował się usunąć zgodnie z (1), lub uderzy w osobę przytrzymującą flagę (lub w coś, co ta osoba trzyma), sposób działania zależy od tego czy było to celowe czy przypadkowe:

 • Piłka przypadkowo uderza we flagę lub osobę, która usunęła lub przytrzymuje flagę. Jeżeli poruszająca się piłka gracza przypadkowo uderzy we flagę lub osobę, która usunęła lub przytrzymuje flagę (lub w coś, co trzyma ta osoba), nie ma kary a piłka musi być grana tak jak leży.
 • Piłka celowo odbita lub zatrzymana przez osobę przytrzymującą flagę. Jeżeli osoba, która przytrzymuje flagę celowo odbije lub zatrzyma poruszającą się piłkę gracza, zastosowanie ma reguła 11.2c:
  • Skąd piłka była zagrana. Gracz nie może grać piłki tak jak leży a musi wziąć uwolnienie zgodnie z regułą 11.2c.
  • Kiedy stosuje się karę. Jeżeli osobą, która celowo odbiła lub zatrzymała piłkę był gracz lub jego caddie, gracz otrzymuje karę główną za naruszenie reguły 11.2.

Dla celów tej reguły, „celowe odbicie lub zatrzymanie” oznacza tę samą czynność jak w regule 11.2a, i obejmuje uderzenie poruszającej się piłki gracza w:

 • Usuniętą flagę, którą celowo ustawiono lub położono w wybranym miejscu na ziemi tak, żeby mogła odbić lub zatrzymać piłkę,
 • Przytrzymywaną flagę, którą osoba celowo nie wyjęła z dołka lub nie usunęła z drogi piłki, lub
 • Osobę, która przytrzymywała lub usunęła flagę (lub w coś, co trzymała ta osoba), kiedy celowo nie usunęła jej z drogi piłki.

Wyjątek – Ograniczenia celowego przesunięcia flagi wpływające na ruch piłki (reguła 11.3)

Zob. reguły 22.2 (wFoursome, każdy z partnerów może działać na rzecz strony a działanie partnera traktowane jest jako działanie gracza); 23.5 (w Four-Ball, każdy z partnerów może działać na rzecz strony a działanie partnera dotyczące piłki gracza lub sprzętu traktowane jest jako działanie gracza).

c. Piłka opierająca się o flagę w dołku

Jeżeli piłka gracza opiera się się o flagę pozostawioną w dołku:

 • Jeżeli dowolna część piłki jest w dołku poniżej powierzchni putting greenu, to uznaje się, że taka piłka wpadła do dołka nawet, gdy cała piłka nie znajduje się poniżej powierzchni dołka.
 • Jeżeli żadna część piłki nie znajduje się poniżej powierzchni putting green:
  • Piłka nie wpadła do dołka i musi być grana tak jak leży.
  • Jeżeli flaga jest usunięta a piłka przemieści się (nieważne czy piłka wpadnie do dołka czy wypadnie poza dołek) to nie ma kary a piłka musi być odłożona na krawędź dołka (reguła 14.2).

Kara za granie niewłaściwie zastąpioną piłką lub zagranie piłki z niewłaściwego miejsca niezgodnie z regułą 13.2c: kara główna zgodnie z regułą 6.3b lub 14.7a.

Jeżeli wielokrotne naruszenie reguły jest wynikiem pojedynczego działania lub działań powiązanych, zob. reguła 1.3c(4).

W stroke play, gracz jest zdyskwalifikowany, gdy nie wbije piłki do dołka tak jak tego wymaga reguła 3.3c.