Reguły gry w golfa

14.7 Granie z niewłaściwego miejsca

a. Miejsce, z którego należy zagrać piłkę

Po rozpoczęciu dołka:

 • Gracz musi wykonywać każde uderzenie z miejsca, w którym leży jego piłka, z wyjątkiem sytuacji, gdy reguły wymagają lub dopuszczają, aby gracz grał piłkę z innego miejsca (reguła 9.1).
 • Graczowi nie wolno zagrać swojej piłki w grze z niewłaściwego miejsca.

 Kara za granie piłki z niewłaściwego miejsca niezgodnie z regułą 14.7a: kara główna.

Jeżeli wielokrotne naruszenie reguły jest wynikiem pojedynczego działania lub działań powiązanych, zob. reguła 1.3c(4).

b. Jak zakończyć dołek po zagraniu z niewłaściwego miejsca w stroke play

(1) Gracz musi podjąć decyzję, czy zakończyć dołek z piłką zagraną z niewłaściwego miejsca czy naprawić błąd przez zagranie z prawidłowego miejsca. To, co gracz powinien zrobić zależy od tego, czy było to poważne naruszenie reguł – to znaczy, czy gracz mógł uzyskać nadmierną przewagę grając z niewłaściwego miejsca:

 • Nie ma poważnego naruszenia reguł. Gracz musi zakończyć dołek piłką zagraną z niewłaściwego miejsca, bez naprawiania błędu.
 • Poważne naruszenie reguł.
  • Gracz musi naprawić błąd kończąc dołek piłką zagraną z prawidłowego miejsca zgodnie z tą regułą.
  • Jeżeli gracz nie naprawi błędu przed wykonaniem uderzenia rozpoczynającego następny dołek lub gdy zdarzenie wystąpi na dołku kończącym rundę, zanim zwróci kartę wyników, to będzie zdyskwalifikowany.
 • Co zrobić, gdy nie wiadomo czy naruszenie reguł było poważne. Gracz powinien zakończyć dołek dwoma piłkami, jedną zagraną z niewłaściwego miejsca a drugą, z właściwego miejsca zgodnie z regułami.

(2) Gracz, który próbuje naprawić błąd musi powiadomić Komitet. Gdy gracz próbuje naprawić błąd przez (1) zagranie piłki z właściwego miejsca:

 • Gracz musi o tym fakcie powiadomić Komitet przed oddaniem karty wyników.
 • Stosuje się to niezależnie czy gracz zakończył dołek jedną piłką czy dwoma (nawet wtedy, gdy wyniki uzyskane obydwoma piłkami były identyczne).

Jeżeli gracz nie powiadomi o tym fakcie Komitetu, zostaje zdyskwalifikowany.

(3) Gdy gracz próbował naprawić błąd, to o wyniku gracza na dołku zdecyduje Komitet. Wynik gracza na dołku zależy od tego czy Komitet uzna, że wystąpiło poważne naruszenie reguł podczas grania piłką oryginalną z niewłaściwego miejsca:

 • Nie ma poważnego naruszenia reguł.
  • Liczy się wynik uzyskany piłką zagraną z niewłaściwego miejsca, a gracz otrzymuje karę główną zgodnie z regułą 14.7a(co oznacza dodanie kary dwóch uderzeń do wyniku uzyskanego tą piłką).
  • Po zagraniu drugiej piłki, wszystkie uderzenia wykonane tą piłką (wraz z uderzeniami wykonanymi i karnymi otrzymanymi podczas grania tą piłką), nie są liczone.
 • Poważne naruszenie reguł.
  • Liczy się wynik uzyskany piłką zagraną w celu naprawy błędu grania z niewłaściwego miejsca, a gracz otrzymuje karę główną zgodnie z regułą 14.7a(co oznacza dodanie kary dwóch uderzeń do wyniku uzyskanego tą piłką).
  • Uderzenie wykonane oryginalną piłką z niewłaściwego miejsca i wszystkie inne uderzenia tą piłką (w tym uderzenia wykonane i karne otrzymane podczas grania tą piłką), nie są liczone.
  • Jeżeli piłka zagrana w celu naprawienia błędu była także zagrana z niewłaściwego miejsca:
   • Jeżeli Komitet uzna, że nie wystąpiło poważne naruszenie reguł, gracz otrzymuje karę główną (dwa dodatkowe uderzenia karne) zgodnie z regułą 14.7a, co daje razem cztery uderzenia karne, które dodawane są do wyniku (dwa za granie piłką oryginalną z niewłaściwego miejsca i dwa za granie drugą piłką z niewłaściwego miejsca).
   • Jeżeli Komitet uzna, że wystąpiło poważne naruszenie reguł, gracz zostaje zdyskwalifikowany.