Reguły gry w golfa

15.2 Sztuczne utrudnienia ruchome

Ta reguła omawia dozwolone uwolnienie bez kary od sztucznych obiektów zgodnych z definicją sztucznego utrudnienia ruchomego.

Nie daje ona uwolnienia od sztucznego utrudnienia nieruchomego (inny typ uwolnienia bez kary dopuszcza reguła 16.1) lub obiektu wyznaczającego granicę lub integralnej części pola (nie jest dozwolone uwolnienie bez kary).

a. Uwolnienie od sztucznego utrudnienia ruchomego

(1) Usuwanie sztucznego utrudnienia ruchomego. Gracz może bez kary usunąć sztuczne utrudnienia ruchome gdziekolwiek na polu lub poza nimi może to zrobić w dowolny sposób.

Jednakże istnieją dwa wyjątki:

Wyjątek 1 – Kiedy piłka ma być grana z obszaru tee to tee markery nie mogą być przestawiane (reguły 6.2b(4) i 8.1a(1)).

Wyjątek 2 – Ograniczenia przy celowym usuwania sztucznego utrudnienia ruchomego powodującego przemieszczenie piłki (reguła 11.3).

Jeżeli piłka gracza przemieści się w wyniku usuwania sztucznego utrudnienia ruchomego:

 • Nie ma kary, i
 • Piłka musi być odłożona na miejsce (jeżeli nie jest ono znane to musi być określone w przybliżeniu) (reguła 14.2).

(2) Uwolnienie, kiedy piłka jest w lub na sztucznym utrudnieniu ruchomym wszędzie na polu z wyjątkiem putting greenem. Gracz może wziąć uwolnienie bez kary przez podniesienie piłki, usunięcie sztucznego utrudnienia ruchomego i dropowanie piłki oryginalnej lub innej w obszarze uwolnienia (reguła 14.3):

 • Punkt odniesienia: Przybliżony punkt dokładnie pod miejscem, w którym piłka leżała w lub na sztucznym utrudnieniu ruchomym.
 • Rozmiar obszaru uwolnienia mierzony od punktu odniesienia: Jedna długość kija, ale z następującymi ograniczeniami:
 • Ograniczenia lokalizacji obszaru uwolnienia:
  • Musi być w tym samym obszarze pola, co punkt odniesienia, i
  • Nie może być bliżej dołka niż punkt odniesienia.

OBRAZEK

(3) Uwolnienie, kiedy piłka jest w lub na sztucznym utrudnieniu ruchomym na putting greenie. Gracz może wziąć uwolnienie bez kary w następujący sposób:

b. Uwolnienie dla piłki nie znalezionej w lub na sztucznym utrudnieniu ruchomym

Jeżeli piłka gracza nie została znaleziona, ale jest wiadome lub w zasadzie pewne, że znajduje się w lub na sztucznym utrudnieniu ruchomym na polu, gracz może skorzystać z poniższej opcji uwolnienia zamiast brać uwolnienie z karą uderzenia i odległości:

 • Gracz może wziąć uwolnienie bez kary zgodnie z regułą 15.2a(2) lub 15.2a(3), wyznaczając przybliżony punkt bezpośrednio pod miejscem, w którym piłka ostatni raz przekroczyła granicę sztucznego utrudnienia ruchomego na polu, jako punkt odniesienia.
 • W momencie, gdy gracz wprowadzi kolejną piłkę do gry, aby wziąć uwolnienie w ten sposób:
  • Oryginalna piłka nie jest już piłką w grze i nie może być grana.
  • Obowiązuje to nawet wtedy, gdy piłka zostanie znaleziona na polu przed upływem trzyminutowego czasu na szukanie piłki (reguła 6.3b).

Jednakże, jeżeli nie jest wiadome lub w zasadzie pewne, że piłka znajduje się w lub na sztucznym utrudnieniu ruchomym a piłka jest zgubiona, gracz musi wziąć uwolnienie z karą uderzenia i odległości zgodnie z regułą 18.2.

Kara za granie niewłaściwie zastąpioną piłką lub zagranie piłki z niewłaściwego miejsca niezgodnie z regułą 15.2: kara główna zgodnie z regułą 6.3b lub 14.7a.

Jeżeli wielokrotne naruszenie reguły jest wynikiem pojedynczego działania lub działań powiązanych, zob. reguła 1.3c(4).