Reguły gry w golfa

15.3 Piłka lub znacznik pomagający lub przeszkadzający w grze

a. Piłka na putting greenie pomagająca w grze

Regułę 15.3a stosuje się tylko do piłki leżącej na putting greenie i nigdzie indziej na polu.

Jeżeli gracz ma uzasadnione przekonanie, że piłka na putting green może pomóc komukolwiek w grze (na przykład wystąpi możliwość zatrzymanie piłki w pobliżu dołka), gracz może:

 • Zaznaczyć miejsce piłki i podnieść ją zgodnie z regułą13.1b, gdy jest to jego własna piłka, lub jeżeli piłka należy do innego gracza, zażądać, aby zaznaczył pozycję i ją podniósł (reguła 14.1).
 • Podniesiona piłka musi być odłożona na miejsce (reguła 14.2).

 Tylko w stroke play:

 • Gracz, od którego wymaga się podniesienia piłki, może zamiast tego sam zagrać pierwszy, i
 • Jeżeli dwóch lub więcej graczy uzgodni pozostawienie piłki w miejscu, aby pomogła graczowi, i ten gracz potem wykona uderzenie z pomagającą piłką pozostawioną w tym miejscu, to każdy z uzgadniających graczy otrzyma karę główną (karę dwóch uderzeń).

b. Piłka przeszkadzająca w graniu gdziekolwiek na polu

(1) Co oznacza przeszkadzanie przez piłkę innego gracza. Przeszkadzanie zgodnie z tą regułą występuje, gdy piłka w spoczynku innego gracza:

 • Może przeszkadzać graczowi w obszarze zamierzonego ustawienia lub zamierzonego swingu,
 • Znajduje się na lub jest blisko linii gry gracza tak, że wykonując zamierzone uderzenie, istnieje uzasadnione przypuszczenie, że poruszająca się piłka gracza mogłaby uderzyć w tę piłkę, lub
 • Znajduje się dostatecznie blisko, że zakłóca graczowi wykonanie uderzenia.

(2) Kiedy dozwolone jest uwolnienie od przeszkadzającej piłki. Jeżeli gracz ma uzasadnione przekonanie, że piłka innego gracza gdziekolwiek na polu może przeszkadzać jemu w grze:

 • Gracz może wymagać od innego gracza zaznaczenia miejsca i podniesienia piłki (reguła 14.1), ale piłka nie może być oczyszczona (z wyjątkiem podnoszenia na putting greenie zgodnie z regułą 13.1b) i musi być odłożona na miejsce (reguła 14.2).
 • Jeżeli inny gracz nie zaznaczy miejsca przed podniesieniem piłki lub oczyści podniesioną piłkę, gdy nie jest to dozwolone, otrzymuje jedno uderzenie karne.
 • Tylko w stroke play, ten od którego wymaga się podniesienia piłki zgodnie z regułą, może zamiast tego zagrać pierwszy.

Graczowi nie wolno podnieść piłki zgodnie z tą regułą tylko dlatego, gdyż uważa, że ta piłka mogłaby przeszkadzić w grze innemu graczowi.

Jeżeli gracz podniesie piłkę, gdy nie było to wymagane przez drugiego gracza (z wyjątkiem podniesienia piłki na putting greeniezgodnie z regułą 13.1b), to gracz otrzymuje jedno uderzenie karne.

c. Znacznik pomagający lub przeszkadzający w grze

Jeżeli znacznik może pomagać lub przeszkadzać w grze, gracz może:

 • Przesunąć znacznik poza linię, gdy jest to jego własny, lub
 • Jeżeli znacznik należy do innego gracza, poprosić tego gracza, aby przesunął znacznik poza linię, z tych samych powodów, z których może poprosić o podniesienie piłki zgodnie z regułami 15.3a i 15.3b.

Znacznik musi być przesunięty poza linię na nowe miejsce odmierzone od oryginalnego miejsca, na przykład używając do odmierzenia jednej lub więcej długości główki kija.

Podniesiona piłka musi być odłożona na miejsce (reguła 14.2) lub znacznik na zaznaczone miejsce.

Kara za naruszenie reguły 15.3: kara główna.

Tę karę stosuje się również, jeżeli gracz:

 • Wykonuje uderzenie bez czekania aż pomagająca piłka lub znacznik zostaną podniesione lub przesunięte po tym, gdy dowiedział się, że inny gracz (1) zamierzał podnieść lub przesunąć go zgodnie z regułą lub (2) wymagał od kogoś jeszcze, aby to wykonał, lub
 • Odmawia podniesienia piłki lub przesunięcia znacznika, gdy jest to wymagane i następnie inny gracz wykonuje uderzenie, któremu w grze może pomagać lub przeszkadzać.

Kara za granie niewłaściwie zastąpioną piłką lub zagranie piłki z niewłaściwego miejsca niezgodnie z regułą 15.3: kara główna zgodnie z regułą 6.3b lub 14.7a.

Jeżeli wielokrotne naruszenie reguły jest wynikiem pojedynczego działania lub działań powiązanych, zob. reguła 1.3c(4).