Reguły gry w golfa

20.1 Rozwiązywanie problemów z regułami podczas rundy

a. Gracze muszą unikać nieuzasadnionych opóźnień 

Gracze nie mogą w nieuzasadniony sposób opóźniać gry - gdy chcą, podczas rundyuzyskać pomoc w sprawie reguł : 

 • Jeżeli sędzia lub Komitet nie jest dostępny w rozsądnym czasie, aby pomóc w kwestii reguł, gracz musi sam zdecydować jak postąpić i kontynuować grę.
 • Gracz może chronić swoje prawa prosząc o rozstrzygnięcie w match play (reguła 20.1b(2)) lub grając dwoma piłkami w stroke play (reguła 20.1c(3)). 

b. Kwestie reguł w Match Play 

(1) Podejmowanie decyzji poprzez uzgodnienie. Podczas rundy, gracze grający mecz mogą uzgodnić decyzję w sprawie reguł: 

 • Uzgodniony wynik jest ostateczny, nawet jeżeli okaże się, że był niezgodny z regułami, o ile zawodnicy umyślnie nie uzgodnili ignorowania jakiejś reguły lub kary o której wiedzieli, że wystąpiła (reguła 1.3b(1)).
 • Jednakże, jeżeli do danego meczu jest przydzielony sędzia, wówczas musi reagować w każdej sprawie związanej z regułami, która zwróci jego uwagę a gracze muszą zastosować się do orzeczenia.

W przypadku nieobecności sędziego, jeżeli gracze nie uzgodnią lub mają wątpliwości dotyczące stosowania reguł, jeden z graczy może zażądać orzeczenia zgodnie z regułą 20.1b(2).

(2) Wymagane orzeczenie wydane przed zakończeniem meczu. Gdy gracz chce, aby sędzia lub Komitet rozstrzygnęli, jak zastosować reguły w jego meczu lub w meczu przeciwnika, gracz może poprosić o orzeczenie.

Jeżeli sędzia lub Komitet nie są dostępni we właściwym czasie, gracz może wystąpić z wnioskiem o wydanie orzeczenia, powiadamiając przeciwnika, że orzeczenie będzie wydane później, gdy sędzia lub Komitet będą dostępni. 

Jeżeli gracz wystąpi z żądaniem wydania orzeczenia przed rozstrzygnięciem meczu: 

 • Orzeczenie zostanie wydane tylko wtedy, gdy żądanie przedstawiono w terminie, który zależy od tego, kiedy gracz dowiedział się o faktach wywołujących problem z regułami:
  • Gdy gracz uświadomił sobie fakty zanim jeden z graczy rozpocznie końcowy dołek meczu.Gdy gracz uświadomił sobie fakty, żądanie orzeczenia musi być przedstawione zanim którykolwiek z graczy wykona uderzenie rozpoczynające kolejny dołek.
  • Gdy gracz uświadomił sobie fakty podczas lub po zakończeniu ostatniego dołka meczu.Żądanie orzeczenia musi być przedstawione zanim wynik meczu będzie ostateczny (reguła 3.2a(5)). 
 • Jeżeli gracz nie przedstawi żądania w tym czasie, orzeczenie nie będzie wydane przez sędziego lub Komitet a rezultat dołka (dołków) będzie obowiązujący nawet, gdy reguły były zastosowane w niewłaściwy sposób.

Jeżeli gracz zażąda orzeczenia dotyczącego wcześniejszego dołka, orzeczenie będzie wydane tylko wtedy, gdy trzy poniższe warunki będą spełnione: 

 • Przeciwnik naruszył regułę 3.2d(1) (podając niewłaściwą liczbę wykonanych uderzeń) lub regułę 3.2d(2) (nie podając graczowi informacji o karze)
 • Żądanie oparte jest na faktach, o których gracz nie był poinformowany, zanim jeden z graczy wykonał uderzenie rozpoczynające rozgrywany dołek lub, jeśli pomiędzy dołkami, dołek właśnie został zakończony, i
 • Po uświadomieniu sobie faktów, gracz złożył żądanie wydania orzeczenia w terminie (jak przedstawiono powyżej). 

(3) Żądanie orzeczenia przedstawione po końcowym wyniku meczu. Kiedy gracz przedstawi żądanie orzeczenia po wyniku końcowym meczu: 

 • Komitet przedstawi graczowi orzeczenie tylko wtedy, gdy dwie poniższe kwestie będą spełnione:
  • Żądanie oparte jest na faktach, o których gracz nie wiedział przed końcowym wynikiem meczu, i
  • Przeciwnik naruszył regułę 3.2d(1) (podając niewłaściwą liczbę wykonanych uderzeń) lub regułę 3.2d(2) (nie podając graczowi informacji o karze) i wiedział o tym naruszeniu przed końcowym wynikiem meczu. 
 • Nie ma ograniczeń czasowych na wydanie takiego orzeczenia.

(4) Bezpodstawne granie dwoma piłkami. Graczowi, który nie jest pewny właściwej procedury w meczu nie wolno zakończyć dołka dwoma piłkami. Taka procedura obowiązuje tylko w stroke play (reguła 20.1c). 

c. Kwestie reguł w stroke play 

(1) Nie można podejmować decyzji w sprawie reguł przez uzgodnienie.Jeżeli sędzia lub Komitet nie są osiągalni we właściwym czasie, aby pomóc w kwestii reguł: 

 • Gracze zachęcani są do wzajemnej pomocy w interpretacji reguł, ale nie mają prawa do rozstrzygnięć w drodze porozumienia a żadne takie porozumienie, które mogą osiągnąć nie jest wiążące dla żadnego gracza, sędziego ani Komitetu.
 • Gracz powinien zgłosić Komitetowi wszelkie problemy z regułami przed oddaniem karty wyników

(2) Gracze powinni chronić innych graczy w zawodach. W celu ochrony interesów wszystkich graczy:

 • Jeżeli gracz wie lub jest przekonany, że inny gracz naruszył lub mógł naruszyć reguły i że ten inny gracz nie przyznaje się do tego faktu lub go ignoruje, gracz powinien o tym powiedzieć innemu graczowi, markerowi gracza, zgłosić sędziemu lub  Komitetowi.
 • Powinno to nastąpić niezwłocznie po tym, gdy gracz dowiedział się o tym i nie później niż przed oddaniem karty wyników przez gracza, chyba że było to niemożliwe. 

Jeżeli gracz tak nie postąpi, Komitet może go zdyskwalifikować zgodnie z regułą 1.2a, jeżeli oceni, że było to poważne naruszenie sprzeczne z duchem gry. 

(3) Granie dwoma piłkami, gdy nie wiadomo jak postąpić. Gracz, który nie jest pewien prawidłowej procedury w czasie rozgrywania dołka, może zakończyć dołek dwoma piłkami bez kary: 

 • Gracz musi podjąć decyzję o graniu dwoma piłkami po wystąpieniu niepewnej sytuacji i przed wykonaniem uderzenia.
 • Gracz powinien wybrać piłkę, która będzie się liczyć, jeżeli reguły pozwolą na użycie danej procedury dla tej piłki, informując o tym wyborze markera lub innego gracza, przed wykonaniem uderzenia.
 • Jeżeli gracz nie dokona wyboru w określonym czasie, to piłka zagrana jako pierwsza będzie domyślnie uważana za piłkę wybraną.
 • Gracz musi przedstawić fakty z zaistniałej sytuacji Komitetowi przed oddaniem karty wyników, nawet jeżeli wyniki będą takie same dla dwóch piłek. Gracz zostanie zdyskwalifikowany, jeżeli tego nie zrobi.
 • Jeżeli gracz wykonał uderzenie przed decyzją o grze drugą piłka:
  • Reguła nie jest stosowana i liczy się wynik uzyskany piłką zagraną przed decyzją o grze drugą piłkę.
  • Jednakże gracz nie otrzymuje kary za granie drugą piłką. 

Druga piłka zagrana zgodnie z tą regułą nie jest piłką prowizoryczną według reguły 18.3

(4) Decyzja Komitetu o wyniku na dołku. Gdy gracz gra dwoma piłkami zgodnie z (3), Komitet zdecyduje o wyniku gracza na dołu w następujący sposób: 

 • Wynik uzyskany wybraną piłką (przez gracza lub domyślnie) obowiązuje, jeżeli reguły pozwalają na zastosowaną procedurę dla tej piłki.
 • Jeżeli reguły nie zezwalają na zastosowaną procedurę dla tej piłki, liczy się wynik uzyskany drugą piłką, jeżeli reguły pozwalają na procedurę zastosowaną dla drugiej piłki.
 • Jeżeli reguły nie zezwalają na zastosowane procedury dla żadnej z piłek, to liczy się wynik uzyskany wybraną piłką (przez gracza lub domyślnie) chyba, że wystąpiło poważne naruszenie podczas gry tą piłką z niewłaściwego miejsca, wówczas liczy się wynik uzyskany drugą piłką.
 • Jeżeli wystąpiło poważne naruszenie podczas gry obiema piłkami z niewłaściwego miejsca, to gracz jest zdyskwalifikowany.
 • Wszystkie uderzenia wykonane nieliczoną piłką (w tym uderzenia wykonane i uderzenia karne zagrane tą piłką) nie liczą się do wyniku gracza na tym dołku. 

„Reguły zezwalają na zastosowaną procedurę” oznacza to zarówno: (a) że piłka oryginalna, która była zagrana tak jak leży a granie było stamtąd dozwolone, lub (b) że piłka zagrana, była wprowadzona do gry zgodnie z prawidłową procedurą, w prawidłowy sposób i z prawidłowego miejsca.