Reguły gry w golfa

21.1 Stableford

a. Przegląd Stableford 

Stableford jest formatem stroke play, w którym:

 • Wynik gracza lub wynik strony na dołku jest oparty na punktach przyznawanych po porównaniu liczby uderzeń na dołku z określonym wynikiem końcowym dla dołka ustalonym przez Komitet, i
 • Zwycięzcą zawodów jest gracz lub strona, która uzyska największą liczbę punktów we wszystkich rundach

W zawodach obowiązują wszystkie reguły dla stroke play zapisane w regułach 1-20, ze zmianami wprowadzonymi w regułach szczególnych. Reguła 21.1 dotyczy: 

 • Zawodów z zerowym handicapem (scratch), ale może być stosowana również w zawodach handicapowych, i
 • Gry indywidualnej, ale może być zastosowana również w grze z partnerami, zgodnie z regułą 22 (Foursome) i 23 (Four-Ball), oraz w zawodach drużynowych zgodnie z regułą 24. 

b. Punktacja w Stableford 

(1) Jak przyznawane są punkty.Punkty są przyznawane za każdy dołek przez porównanie liczby uderzeń z ustalonym wynikiem dla dołka, chyba że Komitet ustali inne stałe wartości: 

Rozegrany dołek w

Punkty

Więcej niż jedno uderzenie powyżej ustalonego wyniku docelowego lub brak wyniku na karcie

0

Jedno uderzenie powyżej ustalonego wyniku docelowego

1

Ustalony wynik docelowy

2

Jedno uderzenie poniżej ustalonego wyniku docelowego

3

Dwa uderzenia poniżej ustalonego wyniku docelowego

4

Trzy uderzenia poniżej ustalonego wyniku docelowego

5

Cztery uderzenia poniżej ustalonego wyniku docelowego

6

Gracz, który nie zakończył dołka z jakiegokolwiek powodu, zgodnie z regułami otrzymuje zero punktów na dołku.

Aby poprawić tempo gry, gracze są zachęcani do przerwania gry na dołku, gdy ich wynik wynosi zero punktów.

Dołek jest zakończony, gdy gracz wbije piłkę do dołka, postanowi go nie kończyć lub gdy wynik wynosi zero. 

(2) Zapisany wynik na każdym dołku. Aby spełnić wymagania reguły 3.3b dotyczące wprowadzania wyników dołka na karcie wyników:

 •  Jeżeli dołek jest zakończony przez wbicie piłki do dołka:
  • Gdy wynik zapewnia uzyskanie punktów. Na karcie wyników musi widnieć rzeczywista liczba uderzeń.
  • Gdy wynik zapewnia zero punktów. Na karcie wyników nie ma wpisanego wyniku lub wpisany wynik daje zero punktów.
 • Jeżeli dołek jest zakończony bez wbicia piłki do dołka. Jeżeli gracz nie wbije piłki do dołka zgodnie z regułami, na karcie wyników nie może być wpisanego wyniku lub wpisana liczba uderzeń daje zero punktów.

Komitet jest odpowiedzialny za przeliczenie punktów otrzymanych na każdym dołku, a w zawodach handicapowych za zastosowanie uderzeń handicapowych do wprowadzonego wyniku na każdym dołku, przed wyliczeniem liczby punktów.

Zob. Procedury Komitetu, rozdział 5A(5) (Regulamin zawodów może zachęcać ale nie wymagać od graczy wpisywania wyników punktowych na każdym dołku na karcie wyników). 

c. Kary w Stableford 

(1) Kary inne niż dyskwalifikacja. Wszystkie uderzenia karne dodawane są do wyniku gracza na dołku, na którym wystąpiło naruszenie reguły, ale są trzy wyjątki

Wyjątek 1 – Nadmiar, przekazywanie, dodawanie lub wymiana kijów: jeżeli gracz złamie regułę 4.1b (Maksymalnie 14 kijów; przekaże, doda lub wymieni kije podczas rundy), Komitet odliczy dwa punkty (jeżeli naruszenie miało miejsce tylko na jednym dołku)lub cztery punkty(jeżeli naruszenie wystąpiło na dwóch lub więcej dołkach) zgodnie z regułą 4.1b od ogólnego wyniku gracza podczas rundy.

Wyjątek 2 – Czas startu: jeżeli gracz złamie regułę 5.3a przez (1) start późniejszy o nie więcej niż pięć minut lub (2) wcześniejszy start o nie więcej niż pięć minut (reguła 5.3 Określenie kary, wyjątki 1 i 2), Komitet odliczy dwa punkty od ogólnego wyniku gracza podczas rundy.

Wyjątek 3 – Nieuzasadnione opóźnienie: jeżeli gracz złamie regułę 5.6a, Komitet odliczy jeden punkt za pierwsze przewinienie i dodatkowo dwa punkty za drugie przewinienie od ogólnego wyniku gracza podczas rundy. (Za trzecie naruszenie reguły 5.6a, zob. reguła 21.1c(2).) 

Gracz musi poinformować Komitet o faktach związanych z naruszeniem reguły przed oddaniem karty wyników, aby Komitet mógł zastosować karę. Jeżeli gracz tak nie postąpi, to zostanie zdyskwalifikowany.

Zob. Procedury Komitetu, rozdział 8; przykład reguły lokalnej K-3 (jak dostosować politykę Pace of Play w Stableford z odliczaniem punktów za naruszenie reguł). 

(2) Kary dyskwalifikacjiGracz, który naruszy jedną z czterech reguł nie jest zdyskwalifikowany, ale otrzymuje zero punktów na dołku, na którym wystąpiło naruszenie: 

 • Niezakończenie dołka zgodnie z regułą 3.3c,
 • Nienaprawienie błędu zagrania spoza obszaru tee podczas rozpoczęcia dołka (reguła 6.1b(2)),
 • Nienaprawienie błędu zagrania niewłaściwą piłką (reguła 6.3c), lub
 • Nienaprawienie błędu zagrania z niewłaściwego miejsca, gdy było to poważne naruszenie reguł (reguła 14.7b). 

Jeżeli gracz naruszył inną regułę z karą dyskwalifikacji, to zostaje zdyskwalifikowany

d. Wyjątek od reguły 11.2 w Stableford 

Reguła 11.2 nie ma zastosowania w następującej sytuacji: 

Jeżeli poruszająca się piłka gracza musi wpaść w dołku, aby gracz zdobył jeden punkt na dołku i ktoś celowo odbije lub zatrzyma piłkę w momencie, gdy nie ma najmniejszej szansy, aby trafiła do dołka, to nie ma kary dla tej osoby, a gracz otrzymuje zero punktów na dołku.

 e. Kiedy kończy się runda w Stableford 

Runda zostaje zakończona, gdy gracz: 

 • Wbije piłkę do dołka na ostatnim dołku (wraz z naprawieniem błędu, na przykład zgodnie z regułą 6.1 lub 14.7b), lub
 • Wybierze nie wbijanie piłki  na ostatnim dołku lub już nie może uzyskać więcej niż zero punktów na tym dołku.