Reguły gry w golfa

21.3 Par/Bogey

a. Przegląd Par/Bogey 

Par/Bogey jest formatem stroke play, w którym stosuje się punktację taką jak w match play

 • Gracz lub strona wygrywa lub przegrywa dołek kończąc go mniejszą liczbą uderzeń lub większą liczbą uderzeń niż wyznaczona liczba uderzeń na tym dołku ustalona przez Komitet, i
 • Zawody wygrywa gracz lub strona z największą liczbą wygranych dołków w stosunku do dołków przegranych (czyli dodajemy wygrane dołki i odliczamy dołki przegrane).

W zawodach obowiązują wszystkie reguły dla stroke play zapisane w regułach 1-20, zmodyfikowane przez reguły szczególne. Reguła 21.3 obowiązuje w przypadku: 

 • Zawodów z zerowym handicapem (scratch), ale może być stosowana również w zawodach handicapowych, i
 • Gry indywidualnej, ale może być stosowana w grze z partnerami, zgodnie z regułą 22 (Foursome) i 23 (Four-Ball), oraz w zawodach drużynowych zgodnie z regułą 24

b. Punktacja w Par/Bogey 

(1) Kiedy dołek jest wygrany lub przegrany.Obowiązuje punktacja tak jak w match play, porównuje się liczbę uderzeń gracza (wliczając uderzenia wykonane i karne) na dołkach wygranych lub przegranych z wyznaczoną liczbą uderzeń na tym dołku, ustaloną przez Komitet (zwykle par lub bogey): 

 • Jeżeli wynik gracza jest niższy niż ustalony wynik, gracz wygrywa dołek.
 • Jeżeli wynik gracza jest taki sam jak ustalony wynik, dołek jest zremisowany (inaczej podzielony).
 • Jeżeli wynik gracza jest wyższy niż ustalony wynik lub brak zapisanego wyniku gracz przegrywa dołek.

Gracz, który z jakiegoś powodu nie zakończył dołka zgodnie z regułami, przegrywa dołek.

Aby poprawić tempo gry, gracze są zachęcani do przerwania gry na dołku, gdy ich wynik jest wyższy niż ustalony dla tego dołka (gdyż i tak dołek jest przegrany).

Dołek jest zakończony, gdy gracz wbije piłkę do dołka, postanowi go nie kończyć lub gdy wynik jest wyższy niż ustalony dla tego dołka.

(2) Wynik wpisany na każdym dołku. Aby spełnić wymagania reguły 3.3b dotyczące wpisywania wyników na karcie wyników

 • Jeżeli dołek jest zakończony przez wbicie piłki do dołka: 
  • Gdy wynik wskazuje, że dołek jest wygrany lub zremisowany. Karta wyników musi przedstawiać rzeczywisty wynik.
  • Gdy wynik wskazuje, że dołek jest przegrany. Karta wyników musi przedstawiać brak wyniku lub dowolny wynik wskazujący, że dołek jest przegrany.
 • Jeżeli dołek jest zakończony bez wbicia piłki do dołka. Jeżeli gracz nie wbije piłki do dołka zgodnie z regułami, karta wyników musi przedstawiać brak wyniku lub dowolny wynik wskazujący, że dołek jest przegrany. 

Komitet jest odpowiedzialny za decyzję, czy gracz wygrał, przegrał czy zremisował dołek, a w zawodach handicapowych za zastosowanie uderzeń handicapowych do wprowadzonego wyniku na każdym dołku, przed decyzją o wyniku na dołku.

Wyjątek – Nie ma kary, gdy nie ma to wpływu na wynik na dołku: Jeżeli gracz odda kartę wyników z niższym wynikiem na dołku niż rzeczywiście osiągnął, ale nie wpływa to na wygranie, przegranie lub zremisowanie dołka, to nie ma kary zgodnie z regułą 3.3b.

Zob. Procedury Komitetu, rozdział 5A(5) (Regulamin zawodów może zalecać, ale nie wymagać od zawodników, aby wpisywali wynik dołka na karcie wyników). 

c. Kary w Par/Bogey 

(1) Kary inne niż dyskwalifikacja. Wszystkie kary uderzeń dodawane są do wyniku gracza na dołku, na którym nastąpiło naruszenie reguły, jednak są trzy wyjątki:

Wyjątek 1 – Nadmiar, przekazywanie, dodawanie lub wymiana kijów: Jeżeli gracz złamie regułę 4.1b (Maksymalnie 14 kijów; przekaże, doda lub wymieni kije), Komitet odliczy jeden dołek (jeżeli naruszenie miało miejsce tylko na jednym dołku)lub dwa dołki(jeżeli naruszenie wystąpiło na dwóch lub więcej dołkach) zgodnie z regułą 4.1b od ogólnej liczby wygranych dołków gracza pomniejszonych o dołki przegrane.

Wyjątek 2 – Czas startu: Jeżeli gracz złamie regułę 5.3a przez (1) start późniejszy o nie więcej niż pięć minut lub (2) start wcześniejszy o nie więcej niż pięć minut (reguła 5.3 Określenie kary, wyjątki 1 i 2), Komitet odliczy jeden dołek od ogólnej liczby wygranych dołków gracza pomniejszonych o dołki przegrane.

Wyjątek 3 – Nieuzasadnione opóźnienie: jeżeli gracz złamie regułę5.6a:

 • Kara za pierwsze przewinienie:gracz otrzymuje karę jednego uderzenia na dołku, na którym wystąpiło przewinienie,
 • Kara za drugie przewinienie: Komitet odliczy jeden dołek od ogólnej liczby wygranych dołków gracza pomniejszonych o dołki przegrane.
 • Kara za trzecie naruszenie reguły 5.6a, zob. reguła 21.3c(2). 

Gracz musi poinformować Komitet o faktach związanych z naruszeniem reguły przed oddaniem karty wyników, aby Komitet mógł zastosować karę. Jeżeli gracz tak nie postąpi, to zostanie zdyskwalifikowany.

(2) Kary dyskwalifikacjiGracz, który naruszył jedną z czterech reguł nie zostaje zdyskwalifikowany, ale przegrywa dołek, na którym wystąpiło naruszenie: 

Jeżeli gracz naruszył inną regułę z karą dyskwalifikacji, gracz zostaje zdyskwalifikowany.

Zob. Procedury Komitetu, rozdział 8; przykład reguły lokalnej K-4 (jak dostosować politykę Pace of Play w Par/Bogey z odliczaniem punktów za naruszenie reguł). 

d. Wyjątek od reguły 11.2 w Par/Bogey 

Reguła 11.2 nie ma zastosowania w następującej sytuacji:

Jeżeli poruszająca się piłka gracza musi wpaść do dołka, aby gracz zremisował dołek i ktoś celowo odbije lub zatrzyma piłkę w momencie, gdy nie ma najmniejszej szansy, aby trafiła do dołka, to nie ma kary dla tej osoby, a gracz przegrywa dołek. 

e. Kiedy kończy się runda w Par/Bogey 

Runda gracza zostaje zakończona, gdy gracz: 

 • Wbije piłkę do dołka na ostatnim dołku (wraz z naprawianiem błędu na przykład zgodnie z regułą 6.1 lub 14.7b), lub
 • Wybierze niedokończenie ostatniego dołka lub przegra ostatni dołek.