Reguły gry w golfa

3.2 Match Play

Cel: Match play ma specyficzne reguły (szczególnie dotyczące poddawania i informowania o liczbie wykonanych uderzeń), ponieważ gracz i przeciwnik:

 • Rywalizują na każdym dołku tylko przeciwko sobie,
 • Mogą obserwować wzajemną grę, i
 • Mogą chronić własne interesy.

a. Wynik na dołku i wynik meczu 

(1) Wygranie dołka. Gracz wygrywa dołek, gdy:

 Jeżeli będąca w ruchu piłka przeciwnika musi wpaść do dołka, aby zremisować dołek, a zostanie przez kogokolwiek celowo odbita lub zatrzymana w sytuacji, gdy nie ma realnej szansy, żeby wpadła do dołka (na przykład, gdy przetoczyła się za dołek i się nie cofnie), to wynik dołka jest rozstrzygnięty i wygrywa go gracz (reguła 11.2a, wyjątek).

(2) Zremisowanie dołka. Dołek jest zremisowany (inna nazwa to „halved”), gdy:

 • Gracz i przeciwnik zakończą dołek tą samą liczbą uderzeń (wliczając w to uderzenia wykonane i karne), lub
 • Gracz i przeciwnik uzgodnią, że potraktują następne uderzenie, dołek lub mecz jako zremisowany, (ale jest to dozwolone tylko wtedy, gdy przynajmniej jeden z graczy wykonał uderzenie rozpoczynające dołek).

   (3) Wygranie meczu. Gracz wygrywa mecz, gdy:

 • Gracz prowadzi z przeciwnikiem większą liczbą dołków niż pozostało do rozegrania,
 • Przeciwnik poddaje mecz, lub
 • Przeciwnik jest zdyskwalifikowany. 

(4) Przedłużenie zremisowanego meczu. Jeżeli mecz, po końcowym dołku, zakończył się remisem:

 • Mecz jest przedłużany o jeden dołek do czasu aż zostanie wyłoniony zwycięzca. Reguła 5.1 (przedłużony mecz jest kontynuacją tej samej rundy, a nie nową rundą).
 • Dołki rozgrywane są w tej samej kolejności co podczas rundy, chyba że Komitet ustali inną kolejność.

 Jednakże, niekiedy warunki rozgrywek mogą określać, że mecz zakończy się remisem i nie będzie kontynuowany. 

(5) Kiedy wynik jest ostateczny. Wynik meczu staje się ostateczny w sposób ustalony przez Komitet (co powinno być umieszczone w warunkach rozgrywek):

 • Gdy wynik umieszczony jest na oficjalnej tablicy wyników lub w innym określonym miejscu, lub
 • Gdy wynik został zgłoszony do osoby wskazanej przez Komitet.

 Zob. Procedury Komitetu, rozdział 5A(7) (rekomendacje, gdy wynik meczu staje się ostateczny). 

b. Darowanie lub poddanie 

(1) Gracz może darować uderzenie, poddać dołek lub mecz. Gracz może darować przeciwnikowi kolejne uderzenie, poddać dołek lub mecz:

 • Darowanie następnego uderzenia. Dozwolone jest w dowolnym czasie, zanim przeciwnik wykonana następne uderzenie.
  • Gdy przeciwnik ukończył dołek z wynikiem, który zawiera darowane uderzenie, piłka może być podniesiona przez któregokolwiek z graczy.
  • Darowanie wykonane w czasie ruchu piłki przeciwnika po poprzednim uderzeniu stosuje się do następnego uderzenia  przeciwnika, chyba, że piłka wpadła do dołka (w takim przypadku to darowanie nie ma znaczenia).
  • Gracz może darować przeciwnikowi kolejne uderzenie przez odbicie lub zatrzymanie piłki przeciwnika w ruchu tylko, gdy jest to zrobione specjalnie, aby darować następne uderzenie i tylko wtedy, gdy nie ma realnej szansy, że piłkawpadnie do dołka.
 • Poddanie dołka. Dozwolone jest w dowolnym momencie przed zakończeniem dołka (reguła 6.5), również zanim gracze rozpoczną dołek.
 • Poddanie meczu. Dozwolone jest w dowolnym momencie przed rozstrzygnięciem meczu (reguła 3.2a(3) i (4)), również zanim gracze rozpoczną mecz.

 (2) Jak przebiega poddanie. Poddanie jest skuteczne, gdy zostało jasno zakomunikowane:

 • Można to zrobić werbalnie lub poprzez działanie, które jasno pokazuje intencje gracza o darowaniu uderzenia, poddaniu dołka lub meczu (na przykład przez wykonanie gestu).
 • Jeżeli przeciwnik podniesie piłkę z naruszeniem reguły z powodu uzasadnionego nieporozumienia, myśląc, że wypowiedź lub działanie gracza było darowaniem kolejnego uderzenia lub poddaniem dołka lub meczu, to nie ma kary a piłka musi być odłożona na miejsce (jeżeli nie jest ono znane to musi być określone w przybliżeniu) (reguła 14.2). 

Darowanie i poddanie są ostateczne i nie mogą być odrzucone ani wycofane. 

c. Zastosowanie handicapów w meczu handicapowym

 (1) Deklarowanie handicapów. Przed meczem gracz i przeciwnik powinni poinformować siebie nawzajem o swoich handicapach. 

Jeżeli gracz zadeklaruje niewłaściwy handicap, obojętnie czy będzie to przed czy też w trakcie meczu i nie naprawi błędu przed wykonaniem kolejnego uderzenia przez przeciwnika:

 • Zadeklarowany wyższy handicap. Gracz jest zdyskwalifikowany, gdy wpływa to na liczbę otrzymanych lub oddanych uderzeń. Jeżeli nie ma to znaczenia, to kara nie jest stosowana.
 • Zadeklarowany niższy handicap. Nie ma żadnej kary a gracz musi grać z zadeklarowanym niższym handicapem. 

(2) Stosowanie uderzeń handicapowych na dołku.

 • Uderzenia handicapowe przydzielane są do dołka, a niższy wynik netto wygrywa dołek.
 • Jeżeli zremisowany mecz jest przedłużony, uderzenia handicapowe przydzielane są do dołków w identyczny sposób jak podczas rundy (chyba, że Komitet ustali inny sposób przydzielania). 

Każdy gracz jest odpowiedzialny za znajomość dołków, na których otrzymuje lub daje uderzenia handicapowe, w oparciu o przydział uderzeń na dołkach ustalony przez Komitet, (który zwykle znajduje się na karcie wyników).

Jeżeli gracze błędnie zastosują uderzenia handicapowe na dołku, to uzgodniony wynik pozostaje na dołku, chyba, że gracze naprawią błąd we właściwym czasie (reguła 3.2d(3)). 

d. Obowiązki gracza i przeciwnika 

(1) Informowanie przeciwnika o liczbie wykonanych uderzeń. W dowolnym momencie podczas rozgrywania dołka lub po zakończeniu dołka, przeciwnik może zapytać gracza o liczbę uderzeń (wliczając uderzenia wykonane i karne), jakie gracz wykonał na dołku. 

Pozwala to przeciwnikowi zadecydować o sposobie grania kolejnego uderzenia i pozostałej części dołka, lub potwierdzić wynik właśnie skończonego dołka.

Zapytany o liczbę wykonanych uderzeń lub przekazanie tej informacji bez pytania:

 • Gracz musi podać właściwą liczbę wykonanych uderzeń.
 • Jeżeli gracz nie odpowie na żądanie przeciwnika, to uznaje się, że podał błędną liczbę wykonanych uderzeń.

 Gracz otrzymuje karę główną (strata dołka), jeżeli poda przeciwnikowi niewłaściwą liczbę wykonanych uderzeń, chyba, że gracz skoryguje ten błąd:

 •  Niewłaściwa liczba uderzeń podana w czasie rozgrywania dołka. Gracz musi podać właściwą liczbę wykonanych uderzeń zanim przeciwnik wykona kolejne uderzenie lub podejmie podobne działanie (na przykład daruje graczowi następne uderzenie lub podda dołek).
 • Niewłaściwa liczba uderzeń podana po zakończeniu dołka. Gracz musi podać właściwą liczbę wykonanych uderzeń:
  • Zanim gracz wykona uderzenie rozpoczynające kolejny dołek bądź podejmie podobne działanie (na przykład poddając następny dołek lub mecz) lub,
  • Na końcowym dołku meczu, zanim rozstrzygnie się wynik meczu (reguła 3.2a(5)).

 Wyjątek – Nie ma kary, gdy nie wpływa to na wynik dołka: Nie ma żadnej kary, jeżeli gracz poda błędną liczbę wykonanych uderzeń po zakończeniu dołka, ale nie ma to wpływu na zrozumienie przez przeciwnika tego, czy dołek został wygrany, przegrany lub zremisowany.

(2) Informowanie przeciwnika o karze. Kiedy gracz otrzymuje karę:

 • Gracz musi poinformować przeciwnika o karze tak szybko, jak to jest racjonalnie możliwe, biorąc pod uwagę, jak blisko gracza znajduje się przeciwnik i inne praktyczne czynniki.
 • Ten wymóg obowiązuje nawet, gdy gracz nie wie o karze (ponieważ oczekuje się od graczy przestrzegania reguł).

 Jeżeli gracz tak nie postąpi i nie naprawi błędu przed wykonaniem kolejnego uderzenia przez przeciwnika lub podejmie podobne działanie (na przykład darując graczowi następne uderzenie lub poddając dołek), gracz otrzymuje karę główną (strata dołka).

Wyjątek – Nie ma kary, gdy przeciwnik wiedział o karze dla gracza: Jeżeli przeciwnik wiedział, że gracz otrzymał karę, na przykład, gdy widzi, że gracz bierze oczywiste uwolnienie z karą, gracz nie otrzymuje kary za niepoinformowanie przeciwnika.

 (3) Znajomość punktacji meczu. Gracze powinni znać wynik meczu – tzn. który z nich prowadzi o określoną liczbę dołków („holes up” w meczu) lub mecz jest remisowany („all square”).

 Jeżeli gracze błędnie ustalili wynik meczu:

 • Mogą poprawić wynik meczu zanim gracz wykona uderzenie rozpoczynające kolejny dołek lub, po dołku końcowym, przed ostatecznym ogłoszeniem wyniku meczu (reguła 3.2a(5)).
 • Jeżeli nie zostanie to naprawione w dopuszczalnym czasie, ten niewłaściwy wynik meczu staje się wynikiem końcowym.

 Wyjątek – Kiedy gracz żąda we właściwym czasie interpretacji reguł: Jeżeli gracz we właściwym czasie zażąda interpretacji reguł (reguła 20.1b), i okaże się, że przeciwnik albo (1) podał niewłaściwą liczbę wykonanych uderzeń albo (2) nie powiedział graczowi o karze, to wynik meczu musi zostać poprawiony.

 (4) Ochrona własnych praw i interesów. W meczu gracze powinni chronić swoje prawa i interesy zgodnie z regułami:

 • Jeżeli gracz wie lub jest przekonany, że przeciwnik naruszył regułę, za co przewidziana jest kara, to może zareagować na to naruszenie albo wybrać jego zignorowanie.
 • Jednakże, jeśli gracz i przeciwnik świadomie zgodzą się na zignorowanie naruszenia lub kary, o której wiedzą, obaj gracze zostają zdyskwalifikowani zgodnie z regułą 1.3b.
 • Jeżeli gracz i przeciwnik nie zgadzają się, że jeden z nich naruszył regułę, to każdy z graczy może chronić swoje prawa prosząc o interpretację reguł zgodnie z regułą 20.1b.