Reguły gry w golfa

3.3 Stroke Play

Cel: Stroke play ma określone reguły (szczególnie związane z kartami wyników i kończeniem dołków), ponieważ:

 • Każdy gracz rywalizuje w rozgrywkach z innymi graczami, i
 • Do wszystkich graczy jednakowo stosuje się reguły.

Po zakończeniu rundy, gracz i marker, (który notuje wyniki gracza) muszą poświadczyć, że wynik gracza na każdym dołku jest prawidłowy a gracz musi przekazać kartę wyników Komitetowi.

a. Zwycięzca w Stroke Play

Zwycięzcą jest gracz, który rozegrał wszystkie rundy najmniejszą liczbą uderzeń (wliczając uderzenia wykonane i karne).

W rozgrywkach handicapowych, oznacza to najniższy wynik netto.

Zob. Procedury Komitetu, rozdział 5A(6) (Regulamin rozgrywek powinien zawierać sposób rozstrzygania remisów).

 b. Punktacja w Stroke Play

 Wynik gracza zapisuje na jego karcie wyników marker, który jest ustalony przez Komitet lub wybrany przez gracza w sposób zaaprobowany przez Komitet.

Gracz musi korzystać z tego samego markera przez całą rundę, chyba, że Komitet zaaprobuje zmianę przed lub po zdarzeniu.

(1) Odpowiedzialność markera: Zapisywanie i autoryzacja punktów na dołkach na karcie wyników. Po każdym dołku w czasie rundy, marker powinien uzgodnić z graczem liczbę uderzeń na dołku (zarówno wykonanych jak i karnych) i zapisać wynik brutto na karcie wyników

Po zakończeniu rundy:

3.3

(2) Odpowiedzialność gracza: Autoryzacja wyników dołków i oddanie karty wyników. Podczas rundy, gracz powinien śledzić swoje wyniki na każdym dołku.

Po zakończeniu rundy, gracz:

 • Powinien starannie sprawdzić zapisane przez markera wyniki na dołkach i zgłosić wszelkie wątpliwości do Komitetu,
 • Musi upewnić się, że marker autoryzował wyniki dołków na karcie wyników,
 • Nie może zmienić wyniku dołka wprowadzonego przez markera, chyba że za zgodą markera lub z akceptacją Komitetu, oraz
 • Musi autoryzować wyniki dołków na karcie wyników i niezwłocznie przekazać ją Komitetowi, i po tym fakcie żadna poprawka nie może być wprowadzona na karcie wyników.

 Jeżeli gracz złamie któreś z wymagań w regule 3.3b, to jest zdyskwalifikowany.

Wyjątek – Nie ma kary, jeżeli naruszenie wystąpiło z powodu niewykonania obowiązków przez markera: Nie ma kary, jeżeli Komitet stwierdzi, że naruszenie reguły 3.3b(2) było spowodowane niewykonaniem obowiązków przez markera (na przykład marker wyszedł z kartą wyników gracza lub nie autoryzował mu karty wyników), o ile pozostawało to poza kontrolą gracza.

Zob. Procedury Komitetu, rozdział 5A(5) (rekomendacje jak zdefiniować moment zwrócenia karty wyników).

 (3) Niewłaściwy wynik na dołku. Jeżeli gracz zwrócił kartę wyników z niewłaściwym wynikiem na jakimś dołku:

 • Oddany wynik jest wyższy niż rzeczywiście uzyskany.Oddany wynik wyższy pozostaje niezmieniony.
 • Oddany wynik jest niższy niż rzeczywiście uzyskany lub brak wyniku. Gracz jest zdyskwalifikowany.

 Wyjątek – Zaniedbanie wynikiem braku wiedzy o karze: Jeżeli jeden lub więcej wyników gracza na dołkach jest niższy niż rzeczywiście uzyskany z powodu nieuwzględnienia jednego lub więcej uderzeń karnych, o których gracz nie wiedział przed oddaniem karty wyników:

 • Gracz nie jest zdyskwalifikowany.
 • Zamiast tego, jeżeli błąd zostanie odkryty przed zamknięciem rozgrywek, Komitet zweryfikuje wynik gracza na tym dołku lub dołkach przez dodanie uderzeń karnych, które powinny być uwzględnione w wyniku na dołku lub dołkach zgodnie z regułami.

 Ten wyjątek nie ma zastosowania:

 • Kiedy pominiętą karą jest dyskwalifikacja, lub
 • Kiedy gracz został poinformowany, że mogła wystąpić kara lub nie był pewny czy kara wystąpiła i nie zgłosił tego do Komitetu przed oddaniem karty wyników.

(4) Wyniki w rozgrywkach handicapowych. Gracz jest odpowiedzialny za wpisanie swojego handicapu na karcie wyników. Jeżeli gracz odda kartę wyników bez właściwego handicapu:

 • Handicap na karcie wyników za wysoki lub brak zapisanego handicapu. Jeżeli wpływa to na liczbę otrzymywanych uderzeń przez gracza, gracz zostaje zdyskwalifikowany z rozgrywek handicapowych. Jeżeli nie wpływa, to kara nie występuje.
 • Handicap na karcie wyników za niski. Kara nie występuje a wyliczane wyniki netto uwzględniają zapisany niższy handicap.

(5) Gracz nie jest odpowiedzialny za zsumowanie wyników i zastosowanie handicapu. Komitet jest odpowiedzialny za zsumowanie wyników gracza i w rozgrywkach handicapowych, zastosowanie uderzeń handicapowych gracza.

Nie ma kary, jeżeli gracz odda kartę wyników z błędnie zsumowanymi uderzeniami lub z błędnie zastosowanymi uderzeniami handicapowymi. 

c. Piłka nie wbita do dołka 

Gracz musi wbić piłkę do dołka na każdym dołku podczas rundy. Jeżeli gracz nie wbije piłki do dołka na dowolnym dołku:

 • Gracz musi naprawić ten błąd przed wykonaniem uderzenia z następnego tee lub w przypadku rozgrywania ostatniego dołka rundy, przed oddaniem karty wyników.
 • Jeżeli błąd nie zostanie naprawiony w określonym czasie, gracz zostaje zdyskwalifikowany.

Reguły 21.1, 21.2 i 21.3 (Reguły w innych formach stroke play (Stableford, Maximum Score i Par/Bogey), w których punktacja jest inna i gracz nie jest zdyskwalifikowany, gdy nie wbije piłki do dołka).