Reguły gry w golfa

4.1 Kije

a. Kije dopuszczone do wykonania uderzenia

(1) Kije dopuszczone. Do wykonywania uderzenia, gracz musi użyć kija, który jest zgodny z wymaganiami zawartymi w regułach dotyczących sprzętu:

 • Kij stosowany do wykonywania uderzenia musi być zgodny z wymaganiami nie tylko wtedy, kiedy jest nowy, ale także, kiedy w jakikolwiek sposób jest celowo lub przypadkowo zmieniony.
 • Jednakże, jeżeli charakterystyki działania dopuszczonego kija zmieniły się w wyniku normalnego użytkowania, to taki kij w dalszym ciągu jest dopuszczony.

„Charakterystyki działania” określają każdą część kija, która ma wpływ na działanie kija podczas wykonywania uderzenia, takie jak grip, szaft, główka kija, ułożenie lub nachylenie (łącznie z ułożeniem i nachyleniem kija regulowanego).

(2) Użycie lub naprawa kija uszkodzonego podczas rundy. Jeżeli dopuszczony kij został uszkodzony podczas rundy lub podczas zatrzymania gry zgodnie z regułą 5.7a  gracz zazwyczaj nie może go wymienić na inny kij (oprócz sytuacji z wyjątku, kiedy gracz nie spowodował uszkodzenia, zob. reguła 4.1b(3)).

Jednakże bez względu na rodzaj lub przyczynę uszkodzenia, uszkodzony kij jest traktowany jako dopuszczony na resztę rundy (ale nie podczas dogrywki wstroke play, która jest nową rundą).

Przez resztę rundy,gracz może:

 • Kontynuować uderzanie uszkodzonym kijem, lub
 • Naprawić go, przywracając go w możliwie najdokładniejszy sposób do stanu sprzed uszkodzenia podczas rundy lub podczas przerwania gry, nadal korzystać z oryginalnego gripu, szaftu i główki kija. Jednakże:
  • Gracz nie może nadmiernie opóźniać gry (reguła 5.6a), a
  • Nie mogą być reperowane inne uszkodzenia, które występowały przed rozpoczęciem rundy.

 „Uszkodzenie podczas rundy” oznacza zmianę charakterystyki działania kija wskutek jakiegoś zdarzenia podczas rundy (również w czasie przerwania gry zgodnie z regułą 5.7a), niezależnie od tego, czy:

 • Przez gracza (na przykład wykonanie uderzenia lub zamachu próbnego kijem, wkładanie lub wyjmowanie z torby golfowej, upuszczenie lub opieranie się na nim, rzucanie lub niewłaściwe użycie), lub
 • Przez inną osobę, czynnik zewnętrzny lub siły natury.

 Jednakże kij nie jest „uszkodzony podczas rundy”, gdy jego charakterystyki działania są celowo zmienione przez gracza podczas rundy, zob. reguła 4.1a(3).

(3) Celowe zmienienie charakterystyki działania podczas rundy. Gracz nie może wykonać uderzenia kijem, którego charakterystykę działania zmienił podczas rundy (również w czasie przerwania gry zgodnie z regułą 5.7a):

 • Korzystając z możliwości regulacyjnych lub fizycznie zmieniając kij (z wyjątkiem sytuacji, gdy dopuszczalna jest naprawa zgodnie z regułą 4.1a(2)), lub
 • Przez nałożenie jakiejkolwiek substancji na główkę kija (innej niż czyszcząca) po to, aby wpłynąć na skuteczność podczas uderzenia.

 Wyjątek – Przywrócenie oryginalnej pozycji regulowanego kija: Jeżeli charakterystyka działania kija została zmieniona przez regulację i zanim kij został użyty do wykonania uderzenia, ustawienie kija zostanie przywrócone możliwie najbliżej jego oryginalnej pozycji, to nie ma kary i kij może być użyty do wykonania uderzenia.

Kara za wykonanie uderzenia z naruszeniem reguły 4.1a: dyskwalifikacja.

 • Nie ma kary zgodnie z tą regułą za jedynie posiadanie nieakceptowalnego kija (ale nie wykonywanie uderzeń) lub kija posiadającego celowo zmienioną charakterystykę działania, podczas rundy.
 • Jednakże taki kij wlicza się do limitu 14 kijów zgodnie z regułą 4.1b(1).

 b. Limit 14 kijów; przekazywanie, dodawanie lub wymiana kijów podczas rundy

 (1) Limit 14 kijów.Graczowi nie wolno:

 • Rozpocząć rundy z więcej niż 14 kijami, lub
 • Mieć więcej niż 14 kijów podczas rundy.

Jeżeli gracz rozpoczyna rundę z mniej niż 14 kijami, może dobrać kije podczas rundy do limitu 14 kijów (reguła 4.1b(4) zawiera pewne ograniczenia).

Gdy gracz zauważy, że naruszył tę regułę, gdyż ma więcej niż 14 kijów, to musi natychmiast nadmiarowy kij lub kije wykluczyć z gry, postępując zgodnie z regułą 4.1c (1):

 • Jeżeli gracz wystartował z więcej niż 14 kijami, to musi wybrać, który kij lub kije zostaną wyłączone z gry.
 • Jeżeli gracz dodał nadmiarowe kije podczas rundy, te dodatkowe kije są tymi, które muszą być wyłączone z gry.

 Po rozpoczęciu rundy, jeżeli gracz podniesie kij innego gracza, który został pozostawiony lub jakiś kij zostanie przez pomyłkę włożony do torby gracza bez jego wiedzy, to kij nie będzie traktowany jako jeden z 14 kijów (ale nie wolno go używać).

 (2) Nie wolno dzielić się kijami. Gracz musi korzystać z kijów, z którymi wystartował lub dodał zgodnie z pkt (1):

 • Graczowi nie wolno wykonać uderzenia kijem będącym w użyciu przez kogokolwiek grającego na polu (nawet, gdy jest to gracz grający w innej grupie lub w innych rozgrywkach).
 • Kiedy gracz uświadomi sobie, że naruszył regułę wykonując uderzenie kijem innego gracza, gracz musi natychmiast wyłączyć go z gry zgodnie z regułą 4.1c(1). 

Reguły 22.5 i 23.7 (Ograniczony wyjątek w formatach gry z partnerem pozwala partnerom na dzielenie się kijami, jeżeli mają razem nie więcej niż 14 kijów).

 (3) Nie ma wymiany zgubionych lub uszkodzonych kijów. Jeżeli gracz wystartował z 14 kijami lub dodał kije, aby mieć ich 14 i potem zgubił lub uszkodził kij podczas rundy lub w czasie przerwania gry zgodnie z regułą 5.7a, graczowi nie wolno wymienić żadnego kija.

 Wyjątek – Wymiana uszkodzonego kija, gdy gracz nie spowodował uszkodzenia: Jeżeli kij gracza został uszkodzony podczas rundy (również podczas przerwania gry) (reguła 4.1a(2)) przez czynnik zewnętrzny lub siły natury lub przez kogokolwiek innego niż gracz lub jego caddie:

 • Gracz może wymienić uszkodzony kij na inny zgodnie z regułą 4.1b(4).
 • Jednakże gracz musi natychmiast wykluczyć uszkodzony kij z gry zgodnie z regułą 4.1c(1).

 (4) Restrykcje związane z dodawaniem lub wymianą kijów. Gdy dodajemy lub wymieniamy kij zgodnie z (1) lub (3), gracz nie może:

 • Nadmiernie opóźniać gry (reguła 5.6a),
 • Dodać lub pożyczyć dowolny kij od kogokolwiek grającego na polu (nawet gdy jest to gracz grający w innej grupie lub w innych rozgrywkach), lub
 • Zmontować kij z części niesionych przez innego gracza podczas rundy.

 Kara za naruszenie reguły 4.1b: Zastosowanie kary zależy od tego, kiedy gracz uświadomił sobie naruszenie reguły:

 • Gracz uświadomił sobie naruszenie w czasie rozgrywania dołka. Karę stosuje się po zakończeniu rozgrywanego dołka. W match play, gracz musi zakończyć dołek, dodać wynik tego dołka do wyniku meczu a następnie zastosować karę, aby ustalić aktualny wynik meczu.
 • Gracz uświadomił sobie naruszenie pomiędzy dwoma dołkami. Karę stosuje się do zakończonego właśnie dołka, a nie do następnego dołka.

Kara w match play – Skorygowanie wyniku meczu przez odjęcie dołka, maksymalnie dwóch:

 • Kara poprawia wynik meczu – to nie to samo, co kara straty dołka.
 • Po zakończeniu rozgrywanego dołka lub właśnie skończonego, wynik meczu zostaje skorygowany przez odjęcie jednego dołka za każdy dołek, na którym wystąpiło naruszenie, maksymalne odjęcie dwóch dołków na rundę.
 • Na przykład, jeżeli gracz, który wystartował z 15 kijami uświadomił sobie naruszenie reguły w czasie grania trzeciego dołka a następnie wygrał ten dołek i ustalił wynik na 3 „up”, maksymalne zweryfikowanie możliwe jest o dwa dołki a wynik meczu powinien zatem wynosić 1 „up”.

Kara w stroke play – Kara dwóch uderzeń, maksymalnie cztery uderzenia: Gracz otrzymuje karę główną (karę dwóch uderzeń) na każdym dołku, na którym miało miejsce naruszenie, kara maksymalna cztery uderzenia na rundę (dodając po dwa uderzenia na każdym z dwóch pierwszych dołków, na których naruszenie miało miejsce). 

c. Procedura wykluczenia kijów z gry 

(1) Podczas rundy. Gdy gracz uświadomi sobie podczas rundy naruszenie reguły 4.1b(1), (2) lub (3) za posiadanie więcej niż 14 kijów lub wykonanie uderzenia kijem innego gracza, to musi podjąć natychmiastowe działania, aby w sposób jasny wskazać każdy kij wykluczony z gry. 

Może to zrobić przez:

 • Zadeklarowanie przeciwnikowi w match play , markerowi lub innemu graczowi z grupy w stroke play, lub
 • Podjęcie innych identyfikujących działań (na przykład odwrotne włożenie kija do torby, umieszczenie go na podłodze wózka golfowego lub przekazanie go innej osobie).

Graczowi nie wolno wykonać uderzenia przez resztę rundy wykluczonym kijem.

Jeżeli wykluczony kij jest kijem innego gracza, to drugi gracz może używać tego kija.

 Kara naruszenie reguły 4.1c(1): dyskwalifikacja.

 (2) Przed rundą. Jeżeli, na krótko przed startem rundy, gracz uświadomił sobie, że, przypadkowo ma więcej niż 14 kijów, to powinien próbować pozostawić nadmiarowe kije lub kij.

 Jednakże opcjonalnie bez kary:

 • Gracz może przed rundą wykluczyć z gry takie nadmiarowe kije, zgodnie z procedurą w (1), i
 • Nadmiarowe kije gracz może posiadać (ale nie może ich używać) podczas rundy, i nie są one liczone do limitu 14 kijów.

 Jeżeli gracz celowo zabierze więcej niż 14 kijów na pierwszy obszar tee i rozpocznie rundę bez pozostawienia nadmiarowych kijów, to powyższa opcja nie ma zastosowania i stosuje się regułę 4.1b(1).