Reguły gry w golfa

Definicje

Aut (Out of Bounds)

Wszystkie obszary poza granicą pola określone przez Komitet. Wszystkie obszary wewnątrz tej granicy pozostają w granicach pola. 

Granica pola rozciąga się w górę i w dół w stosunku do powierzchni ziemi. 

 • Oznacza to, że cała ziemia i wszystko inne (na przykład dowolne naturalne lub sztuczne obiekty) wewnątrz granic znajdują się w polu, zarówno na, jak i nad lub pod powierzchnią ziemi.
 • Jeżeli obiekt znajduje się zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz granicy (na przykład stopnie przymocowane do płotu granicznego, lub drzewo ukorzenione na zewnątrz granicy z gałęziami rosnącymi wewnątrz, jak i w sytuacji odwrotnej), to tylko ta część tego obiektu, która jest na zewnątrz granicy jest na aucie

Granica pola powinna być wyznaczona przez obiekty wyznaczające granice lub linie: 

 • Obiekty wyznaczające granice: Gdy do wyznaczenia użyto palików lub płotu, granicę stanowi linia pomiędzy punktami na palikach lub słupkach płotu od strony pola leżącymi na poziomie ziemi (z wyłączeniem ukośnych podpór), a te paliki lub słupki płotu są na aucie

Gdy do wyznaczenia użyto innych obiektów takich jak mur (ściana) lub gdy Komitet chce inaczej potraktować ogrodzenie graniczne, to Komitet powinien określić granicę. 

 • Linie: Gdy do określenia użyto linii namalowanych na ziemi, to granicę określa krawędź linii od strony pola a linia leży na aucie

Gdy linia na ziemi określa granicę, paliki mogą pokazać, gdzie znajduje się granica, ale nie mają żadnego innego znaczenia. Paliki graniczne i linie powinny być białe.

Bunkier (Bunker)

Specjalnie przygotowany obszar piasku, który zwykle jest wgłębiony i z którego usunięto darń lub ziemię. Nie są częścią bunkra

 • Brzeg, ściana lub czoło przy krawędzi przygotowanego obszaru z ziemi, trawy, ułożonej w stos darni lub sztucznych materiałów,
 • Ziemia lub rosnące lub przylegające naturalne obiekty na krawędzi przygotowanego obszaru (takie jak trawa, krzaki lub drzewa),
 • Piasek, który wysypał się poza krawędź przygotowanego obszaru, i
 • Wszystkie inne obszary piasku na polu, które nie znajdują się poniżej krawędzi przygotowanego obszaru (takie jak pustynie i inne naturalne obszary piasku lub tereny czasem zwane jako „waste bunker”). 

Bunkry są jednym z pięciu zdefiniowanych obszarów pola

Komitet może zdefiniować przygotowany obszar piasku jako część głównego obszaru (co oznacza, że nie jest on bunkrem) lub może zdefiniować nieprzygotowany obszar piasku jako bunkier. 

Kiedy bunkier jest w naprawie i Komitet zdefiniuje cały bunkier jako teren w naprawie, to wtedy jest on traktowany jako część głównego obszaru (co oznacza, że nie jest on bunkrem). 

Słowo „piasek” użyte w dziale Definicje i w regule 12 dotyczy każdego materiału podobnego do piasku, który jest wykorzystywany do wypełnienia bunkra (taki jak pokruszone muszle), albo ziemia zmieszana z piaskiem.

Caddie

Osoba, która pomaga graczowi podczas rundy w następujący sposób: nosi, wozi lub zajmuje się kijami i/lub udziela porad: 

 • Nosi, wozi lub zajmuje się kijami: Osoba, która nosi, wozi (przy pomocy wózka lub pojazdu) lub zajmuje się kijami gracza podczas gry jest caddie gracza nawet, gdy gracz nie nazywa go caddie. Nie jest caddie osoba, która odstawia kije gracza, torbę lub wózek z drogi lub robi to grzecznościowo (na przykład przyniesie pozostawiony przez gracza kij).
 • Daje porady: Caddie gracza jest jedyną osobą (oprócz partnera lub caddie partnera), którą może on poprosić o poradę

Caddie może także pomagać graczowi w inny sposób dopuszczany przez reguły (zob. reguła 10.3b).

Czynnik zewnętrzny (Outside Influence)

Każda osoba lub rzecz, która może wpłynąć na to, co zdarzy się z piłką gracza lub sprzętem lub polem

 • Każda osoba (w tym inny gracz), z wyjątkiem gracza lub caddie lub partnera gracza lub przeciwnika lub ich caddie,
 • Każde zwierzę, i
 • Wszelkie naturalne lub sztuczne obiekty lub cokolwiek innego (w tym inna piłka w ruchu), z wyjątkiem sił natury.
Dołek (Hole)

Końcowy punkt na putting greenie podczas rozgrywania dołka. 

 • Dołek musi mieć średnicę 4 ¼ cala (108 mm) i przynajmniej 4 cale (101.6 mm) głębokości.
 • Jeżeli dołek posiada wkład usztywniający, jego zewnętrzna średnica nie może przekraczać 4,25 cala (108 mm). Wkład usztywniający musi być umieszczony przynajmniej 1 cal (25.4 mm) poniżej powierzchni putting greenu, chyba że charakter gleby wymaga, żeby był bliżej powierzchni. 

Słowo „dołek” (kiedy nie jest stosowane jako definicja pisana kursywą) jest używane w regułach i oznacza część pola związanego z konkretnym obszarem tee, putting greenem i dołkiem. Granie dołka zaczyna się od obszaru tee a kończy umieszczeniem piłki w dołku na putting greenie (lub kiedy reguły mówią, że dołek został skończony w inny sposób).

Drop

Trzymanie piłki i puszczenie jej tak, żeby spadła i stała się piłką w grze. Każde uwolnienie w regule określa rodzaj obszaru uwolnienia, w którym piłka musi być dropowana i zatrzymana.

Podczas stosowania uwolnienia, gracz musi puścić piłkę z wysokości kolan, tak aby piłka: 

 • Spadła bezpośrednio w dół, bez rzucania, kręcenia lub toczenia jej lub w inny sposób mogący mieć wpływ na zatrzymanie się piłki, i
 • Nie dotknęła żadnej części ciała gracza lub sprzętu przed uderzeniem w ziemię (reguła 14.3b).
Dziura zrobiona przez zwierzę (Animal Hole)

Każda dziura wykopana w ziemi przez zwierzę, oprócz dziur zrobionych przez zwierzęta, które zostały zdefiniowane jako naturalne utrudnienia ruchome (takie jak robaki lub owady). 

Termin dziura zrobiona przez zwierzę obejmuje:

 • Luźny materiał wykopany z dziury przez zwierzę,
 • Każdą ścieżkę lub szlak prowadzący do dziury, i
 • Każde miejsce na ziemi wypchnięte lub zmienione w wyniku kopania dziury w ziemi przez zwierzę.
Długość-kija (Club-Length)

Długość najdłuższego kija gracza, innego niż putter, z posiadanych 14 (lub mniej) kijów podczas rundy (dopuszczonych przez regułę 4.1b(1)). Na przykład, jeżeli najdłuższym kijem gracza (innym niż putter) podczas rundy jest driver i ma on 43 cale (109,22 cm) długości, to długość kija gracza w tej rundzie wynosi 43 cale.

Flaga (Flagstick)

Przenośna tyczka dostarczona przez Komitet, umieszczona w dołku, pokazuje graczom lokalizację dołka. Flaga składa się z chorągiewki lub innego materiału lub przedmiotu umocowanego do tyczki.

Wymagania dotyczące flagi umieszczono w regułach dotyczących sprzętu.

Four-Ball

Format gry, w którym rywalizują strony składające się z dwóch partnerów i każda gra swoją piłką. Wynikiem strony na dołku jest niższy wynik jednego z partnerów na tym dołku.

Four-Ball może być rozgrywany w zawodach match-play pomiędzy jedną stroną z dwoma partnerami a drugą stroną z dwoma partnerami lub w zawodach stroke-play przeciwko wielu stronom z dwoma partnerami.   

Foursome (znany także jako „Uderzanie naprzemienne”) (Alternate Shot)

Format gry, w której dwóch partnerów rywalizuje jako strona grając jedną piłką naprzemiennie na każdym dołku.

Foursome może być rozgrywany w zawodach match-play pomiędzy jedną stroną z dwoma partnerami a drugą stroną z dwoma partnerami lub w zawodach stroke-play przeciwko wielu stronom z dwoma partnerami.

Integralna część pola (Integral Object)

Sztuczny obiekt zdefiniowany przez Komitet jako element utrudnienia gry na polu, od którego nie przysługuje uwolnienie.

Integralna część pola traktowana jest jako nieruchoma (zob. reguła 8.1a). Ale gdy część integralnej części pola (takiego jak brama lub drzwi lub część kabla przyłączeniowego) spełnia definicję sztucznego utrudnienia ruchomego, to ta część uważana jest za sztuczne utrudnienie ruchome.

Integralne części pola nie są sztucznymi utrudnieniami ani obiektami wyznaczającymi granicę.

Kara główna (General Penalty)

Strata dołka w match play lub dwa uderzenia karne w strokeplay.

Kara uderzenia i odległości (Stroke and Distance)

Procedura i kara, kiedy gracz bierze uwolnienie zgodnie z regułami 17, 18 lub 19 przez zagranie z miejsca poprzedniego uderzenia (reguła 14.6).

Termin kara uderzenia i odległości oznacza, że gracz zarówno: 

 • Otrzymuje jedno uderzenie karne, i
 • Traci korzyść uzyskanej odległości do dołka przez powrót do miejsca wykonania poprzedniego uderzenia.
Karta wyników (Scorecard)

Dokument, na którym zapisywany jest wynik gracza na każdym dołku w stroke play

Karta wyników może być w wersji papierowej lub w formie elektronicznej zatwierdzonej przez Komitet, która umożliwia: 

 • Wprowadzenie wyników gracza na każdym dołku,
 • Wprowadzenie handicapu gracza, gdy rozgrywane są zawody handicapowe, i
 • Autoryzację wyników przez markera i gracza, i autoryzację przez gracza handicapu w zawodach handicapowych, poprzez podpis fizyczny lub przy pomocy elektronicznej autoryzacji zatwierdzonej przez Komitet. 

Karta wyników nie jest wymagana w match play, ale może być używana przez graczy, aby pomóc w kontrolowaniu stanu meczu.

Komitet (Committee)

Osoba lub grupa odpowiedzialna za przeprowadzenie zawodów na polu

Popatrz Zob. Procedury Komitetu, rozdział - (wyjaśnienie roli Komitetu).

Kołeczek tee (Tee)

Przedmiot używany do podniesienia piłki ponad poziom ziemi podczas grania z obszaru tee. Nie może być dłuższy niż 4 cale (101,6 mm) i spełniać wymagania reguł dotyczących sprzętu.

Linia gry (Line of Play)

Linia, po której gracz zamierza posłać piłkę po uderzeniu, w tym obszar na tej linii w rozsądnej odległości nad ziemią i po obu stronach tej linii.

Linia gry nie zawsze jest linią prostą pomiędzy dwoma punktami (na przykład, może to być krzywa, po której gracz zamierza posłać piłkę).

Marker

W strokeplay, osoba odpowiedzialna za zapisanie wyników gracza na karcie wyników gracza i potwierdzenie tej karty wyników.

Markerem może być inny gracz, ale nie partner.

Komitet może ustalić kto ma być markerem gracza lub powiedzieć graczom w jaki sposób mogą wyznaczyć markera.

Match Play

Format gry, w którym gracz lub strona gra przeciwko przeciwnikowi lub stronie przeciwnej w pojedynku podczas jednej lub więcej rund meczowych: 

 • Gracz lub strona wygrywa w meczu dołek, gdy umieści piłkę w dołku mniejszą liczbą uderzeń (wliczając w to wykonane uderzenia i uderzenia karne), i
 • Mecz jest wygrany, gdy gracz lub strona prowadzi z przeciwnikiem lub stroną przeciwną większą liczbą dołków niż pozostało ich do rozegrania. 

Matchplay może być rozgrywany jako mecz pojedynczy (gdy jeden gracz gra bezpośrednio przeciwko jednemu przeciwnikowi), mecz Three-Ball lub Foursome lub Four-Ball pomiędzy stronami z dwoma partnerami.

Maximum Score

Forma strokeplay gdzie punktację gracza lub strony ograniczono do maksymalnej liczby uderzeń na dołku (wliczając w to wykonane uderzenia i uderzenia karne) ustalonej przez Komitet, na przykład double par, określoną liczbę (np. par +5) lub double bogey netto.

Najbliższy punkt całkowitego uwolnienia (Nearest Point of Complete Relief)

Punkt odniesienia podczas brania uwolnienia bez kary od nienormalnych warunków na polu (reguła 16.1), sytuacji z niebezpiecznym zwierzęciem (reguła 16.2), niewłaściwego greenu (reguła 13.1e) lub strefy zabronionej gry (reguły 16.1f i 17.1e), lub podczas brania uwolnienia zgodnie z odpowiednią regułą lokalną. 

Przybliżony punkt, w którym leżałaby piłka, czyli: 

 • Najbliżej pierwotnego położenia piłki, ale nie bliżej dołka niż to miejsce.
 • W wymaganym obszarze pola, i
 • Tam, gdzie warunki nie zakłócają uderzenia, jakie gracz wykonałby z oryginalnego miejsca, gdyby nie istniały warunki zakłócające. 

Wyznaczenie tego punktu odniesienia wymaga, aby gracz wybrał kij, ustawienie, swing i linię gry, które zastosowałby do tego uderzenia

Nie ma konieczności, aby gracz pozorował to uderzenie w przyjętym ustawieniu i wykonywał zamach wybranym kijem (ale zaleca się, aby to wykonał jako pomocne w dokładnym ustaleniu punktu). 

Najbliższy punkt całkowitego uwolnienia odnosi się wyłącznie do tych szczególnych warunków, od których uwolnienie zostało wzięte i może wypaść w miejscu, gdzie wystąpi zakłócenie od czegoś innego: 

 • Jeżeli gracz bierze uwolnienie a potem wystąpi zakłócenie od innych warunków, od których uwolnienie jest dozwolone, gracz może wziąć uwolnienie ponownie przez określenie nowego najbliższego punktu całkowitego uwolnienia od tych nowych warunków.
 • Uwolnienie musi być wzięte oddzielnie dla każde z zakłóceń, poza poniższą sytuacją, gdy gracz może wziąć uwolnienie od obu warunków jednocześnie (na podstawie określenia najbliższego punktu całkowitego uwolnienia od obu) gdy po uzyskaniu uwolnienia oddzielnie od każdego warunku uzasadnione staje się stwierdzenie, że kontynuowanie tego spowoduje ciągłą wzajemną ingerencję uwolnień.
Naturalne utrudnienia ruchome (Loose Impediment )

Wszystkie nieprzytwierdzone obiekty naturalne takie jak: 

 • Kamienie, luźna trawa, liście, gałęzie i patyki,
 • Martwe zwierzęta i zwierzęce odchody,
 • Robaki, owady i podobne zwierzęta, które można łatwo usunąć oraz kopce i sieci. które one budują (takie jak kopce robaków i mrowiska), i
 • Grudy ubitej ziemi (wraz z koreczkami po aeracji). 

Naturalne obiekty nie są ruchome, gdy są: 

 • Przyczepione lub rosnące,
 • Solidnie osadzone w ziemi (to znaczy, że nie można ich łatwo usunąć), lub
 • Przylegają do piłki. 

Przypadki specjalne:

Piasek i luźna ziemianie są naturalnymi utrudnieniami ruchomymi.                                                                                

 • Rosa, szron i woda nie są naturalnymi utrudnieniami ruchomymi.
 • Śnieg i naturalny lód (oprócz szronu) są, w zależności od wyboru gracza, naturalnymi utrudnieniami ruchomymi albo tymczasową wodą kiedy jest na ziemi.
 • Sieci pająkanaturalnymi utrudnieniami ruchomyminawet, gdy są przyczepione do innego obiektu.
Nienormalne warunki na polu golfowym (Abnormal Course Condition)

Nienormalne warunki na polu golfowym to dziura zrobiona przez zwierzę, teren w naprawie, sztuczne utrudnienia nieruchome lub tymczasowa woda.

Niewłaściwa piłka (Wrong Ball)

Każda inna piłka oprócz następujących piłek gracza: 

Przykłady niewłaściwej piłki piłka w grze innego gracza, bezpańska piłka i własna piłka gracza, która jest na aucie, została zgubiona lub podniesiona i nie wróciła do gry.

Niewłaściwe miejsce (Wrong Place)

Dowolne miejsce na polu inne niż miejsce, z którego gracz musi lub może grać piłkę zgodnie z regułami. 

Przykłady grania z niewłaściwego miejsca

Niewłaściwy green (Wrong Green)

Każdy green na polu inny niż putting green dołka aktualnie rozgrywanego. Niewłaściwe greeny są częścią głównego obszaru.

Niewłaściwe greeny to: 

 • Putting greeny wszystkich innych dołków, które nie są aktualnie rozgrywane, 
 • Normalny putting green, gdy używa się na dołku tymczasowego greenu, i 
 • Wszystkie greeny treningowe do puttowania, czipowania i do pitchingu, chyba że Komitet wykluczy je regułą lokalną.
Obiekty wyznaczające granicę (Boundary Object)

Sztuczne obiekty definiujące lub pokazujące aut, takie jak mury, płoty, paliki i barierki, od których nie jest dozwolone uwolnienie bez kary. 

Obejmują one dowolną podstawę i słupki płotu granicznego, ale nie obejmują ukośnych podpór lub odciągów, które są przymocowane do muru lub płotu lub stopni, mostków lub podobnych konstrukcji używanych do przechodzenia przez mur lub płot. 

Obiekty wyznaczające granice uważa się za nieruchome nawet, gdy można je poruszyć lub jakaś ich część jest ruchoma (zob. reguła 8.1a). 

Obiekty wyznaczające granice nie są sztucznymi utrudnieniami lub integralną częścią pola.

Obszar główny (General Area)

Obszar pola obejmujący całe pole z wyjątkiem czterech innych zdefiniowanych obszarów: (1) obszar tee skąd gracz musi rozpocząć rozgrywanie dołka, (2) wszystkie bunkry, (3) wszystkie obszary kary, i (4) putting green aktualnie rozgrywanego dołka.

W skład obszaru głównego wchodzą wszystkie tee zlokalizowane na polu inne niż obszar tee, i wszystkie niewłaściwe greeny.

Obszar kary (Penalty Area)

Obszar, z którego dozwolone jest uwolnienie, z jednym uderzeniem karnym, gdy spoczęła w nim piłka gracza. 

Obszar kary stanowi: 

 • Dowolny zbiornik wody na polu (niezależnie od tego czy jest oznakowany przez Komitet), w tym morze, jezioro, staw, rzeka, rów, powierzchniowy rów odwadniający lub inny otwarty ciek wodny (nawet gdy nie zawiera wody), i
 • Każda inna część pola, którą Komitet określił jako obszar kary

Obszar kary jest jednym z pięciu zdefiniowanych obszarów pola

Występują dwa różne typy obszarów kary, odróżniane kolorem użytym do ich oznaczenia: 

 • Żółte obszary kary (oznaczone żółtymi liniami lub żółtymi palikami) dają graczowi dwie opcje uwolnienia (reguły 17.1d(1) i (2)).
 • Czerwone obszary kary (oznaczone czerwonymi liniami lub czerwonymi palikami) dają graczowi dodatkową boczną opcję uwolnienia (reguła 17.1d(3)) oprócz dwóch opcji uwolnienia dostępnych przy żółtym obszarze kary

Jeżeli kolor obszaru kary nie jest oznaczony lub wskazany przez Komitet, to traktuje się go jako czerwony obszar kary

Granica obszaru kary rozciąga się w górę i w dół od poziomu ziemi. 

 • Oznacza to, że cała ziemia i wszystko inne (na przykład wszystkie naturalne lub sztuczne obiekty) wewnątrz granicy są częścią obszaru kary, zarówno na, jak i nad lub pod powierzchnią ziemi
 • Jeżeli obiekt znajduje się zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz granicy (na przykład mostek ponad obszarem kary, lub drzewo ukorzenione wewnątrz granicy z gałęziami rosnącymi na zewnątrz tej granicy, jak i w sytuacji odwrotnej), to tylko część tego obiektu, która jest wewnątrz granicy jest częścią obszaru kary

Granica obszaru kary powinna być oznaczona przy pomocy palików lub linii. 

 • Paliki: Gdy obszar kary jest oznaczony palikami, to jego granicą jest linia pomiędzy zewnętrznymi punktami tych palików na poziomie gruntu a one znajdują się w obrębie obszaru kary.
 • Linie: Gdy obszar kary jest oznaczony przy pomocy linii namalowanej na ziemi, to granicę stanowi zewnętrzna krawędź tej linii, a linia znajduje się w obszarze kary.
 • Cechy fizyczne: Gdy obszar kary jest oznaczony przez cechy fizyczne (takie jak plaża lub pustynia lub mur oporowy), to Komitet powinien określić granicę tego obszaru kary

Kiedy granice obszaru kary wyznaczone są przez linie lub cechy fizyczne, paliki mogą być wykorzystane do pokazania lokalizacji obszaru kary, lecz nie mają innego znaczenia. 

Kiedy granice zbiornika wody nie są określone przez Komitet, to granice tego obszaru kary stanowią jego naturalne granice (takie jak miejsce, gdzie ziemia schodzi w dół tworząc zagłębienie, w którym może być woda). 

Jeżeli otwarty ciek wodny zazwyczaj nie zawiera wody (taki jak rów odwadniający lub teren spływu, który jest suchy z wyjątkiem pory deszczowej), Komitet może określić ten obszar jako część obszaru głównego (co oznacza, że nie jest on obszarem kary).

Obszar tee (Teeing Area)

Obszar, z którego gracz musi zagrać rozpoczynając dany dołek. Obszar tee jest prostokątem, który rozciąga się na dwie długości kija, gdzie: 

 • Przednia krawędź jest określona przez linię pomiędzy najbardziej wysuniętymi do przodu punktami dwóch tee-markerów ustawionych przez Komitet, i
 • Boczne krawędzie są określone przez linie poprowadzone od tee-markerów wgłąb obszaru tee

Obszar tee jest jednym z pięciu zdefiniowanych obszarów pola

Wszystkie inne lokalizacje tee na polu (niezależnie czy na tym samym dołku czy innym) są częścią głównego obszaru

Obszar uwolnienia (Relief Area)

Obszar, w którym gracz musi dropować piłkę, kiedy bierze uwolnienie zgodnie z regułą. Każde uwolnienie według reguły wymaga od gracza korzystania z określonego obszaru uwolnienia, którego rozmiar i położenie określają trzy elementy: 

 • Punkt odniesienia: Punkt, od którego mierzony jest rozmiar obszaru uwolnienia.
 • Rozmiar obszaru uwolnienia mierzony od punktu odniesienia: Obszar uwolnienia to jedna lub dwie długości kija od punktu odniesienia, ale z pewnymi ograniczeniami:
 • Ograniczenia dotyczące miejsca obszaru uwolnienia: Położenie obszaru uwolnienia może być ograniczone przez jeden lub więcej warunków, na przykład:
  • Występuje tylko na określonych obszarach pola, takich jak obszar główny, ale nie w bunkrze ani nie w obszarze kary,
  • Jest nie bliżej dołka niż punkt odniesienia lub musi być poza obszarem kary lub poza bunkrem, od których uwolnienie było wzięte, lub
  • Jest tam, gdzie nie ma żadnego zakłócenia (zgodnie z definicją w odpowiedniej regule) od warunków, od których wzięto uwolnienie. 

Używając długości kija do wyznaczenia rozmiaru obszaru uwolnienia, gracz może odmierzać bezpośrednio przez rów, dół lub podobne utrudnienie, i bezpośrednio przez lub na obiekcie (na przykład drzewo, płot, mur, tunel, drenaż lub główka zraszacza), ale jest niedozwolone mierzenie po ziemi, która naturalnie opada lub się wznosi. 

Popatrz: Zob. Procedury Komitetu, rozdział _(Komitet może pozwolić lub zabronić graczom używanie strefy dropowania jako obszaru uwolnienia podczas brania uwolnienia).

Obszary pola (Areas of the Course)

Pięć obszarów tworzących pole to (1) główny obszar, (2) obszar tee skąd gracz musi rozpocząć rozgrywanie dołka, (3) wszystkie obszary kary, (4) wszystkie bunkry,(5) putting green aktualnie rozgrywanego dołka.

Odkładanie (Replace)

Umieszczenie piłki przez odłożenie i puszczenie jej, z zamiarem wprowadzenia do gry

Jeżeli gracz ustawi piłkę bez zamiaru wprowadzenia jej do gry, piłka nie będzie odłożona i nie będzie w grze (reguła 14.4).

Ilekroć reguła wymaga, aby piłka była odłożona, to ta reguła określa również miejsce, w które piłka musi być odłożona.

Par/Bogey

Format gry stroke play, który wykorzystuje punktację taką jak w matchplay, kiedy: 

 • Gracz lub strona wygrywa lub przegrywa dołek kończąc go mniejszą lub większą liczbą uderzeń (wliczając uderzenia wykonane i karne) niż celowo ustalony wynik dla tego dołka przez Komitet, i
 • Zawody wygrywa gracz lub strona z największą liczbą wygranych dołków w stosunku do dołków przegranych (to znaczy, od sumy dołków wygranych odejmuje się dołki przegrane).
Partner

Gracz, który gra wspólnie z innym graczem jako strona, zarówno w matchplay jak i w stroke play.

Piłka prowizoryczna (Provisional Ball)

Druga piłka grana w przypadku, gdy piłka zagrana przez gracza poprzednio może być na aucie lub zgubiona poza obszarem kary.

Piłka prowizoryczna nie jest piłką w grze gracza, chyba że stanie się piłką w grze zgodnie z regułą 18.3c.

Piłka w dołku (Holed)

Kiedy piłka spocznie w dołku po uderzeniu i cała piłka znajdzie się poniżej poziomu putting greenu. 

Kiedy w regułach jest mowa o „zakończeniu dołka” to oznacza, że piłka gracza jest w dołku

W szczególnym przypadku, gdy piłka opiera się o flagę w dołku, zob. reguła 13.2c (piłka jest traktowana jako piłka w dołku, gdy jakaś jej część jest poniżej powierzchni putting greenu).

Piłka w grze (In Play)

Status piłki gracza, gdy leży ona na polu i używa się jej do rozgrywania dołka. 

Pierwsza piłka przyjmuje status piłki w grze

 • Piłka pozostaje piłką w grze, dopóki nie znajdzie się w dołku, poza poniższymi sytuacjami, kiedy nie jest już piłką w grze
  • Gdy zostanie podniesiona z pola,
  • Gdy zostanie zgubiona (nawet jeśli spoczywa na polu) lub zatrzyma się na aucie, lub
  • Gdy inna piłka zastąpi ją, nawet gdy to nie było dozwolone przez regułę. 

Piłka, która nie jest piłką w grze jest niewłaściwą piłką

Gracz nie może mieć w tym samym czasie więcej niż jednej piłki w grze (w regule 6.3d przedstawiono kilka przypadków, kiedy gracz może grać na dołku więcej niż jedną piłką, w tym samym czasie). 

Gdy reguły odnoszą się do piłki w spoczynku lub w ruchu, to oznacza piłkę w grze

Kiedy znacznik jest położony to oznacza miejsce piłki w grze

 • Dopóki piłka nie zostanie podniesiona, to jest ciągle piłką w grze, i
 • Jeżeli piłka została podniesiona i odłożona, to jest piłką w grze nawet gdy znacznik nie zostanie usunięty.
Piłka zastępcza (Substitute)

Zamiana piłki, której gracz używał podczas grania dołka, na inną piłkę, która staje się piłką w grze

Gracz zastąpił piłkę, kiedy w dowolny sposób wprowadził inną piłkę do gry (reguła 14.4) zamiast swojej oryginalnej piłki, niezależnie od tego czy oryginalna piłka była: 

 • Piłką w grze, lub
 • Nie była już piłką w grze, ponieważ została podniesiona z pola lub została zgubiona lub znalazła się na aucie.

Piłka zastępcza jest piłką w grze nawet, gdy: 

 • Piłka była odłożona, zadropowana lub umieszczona w niewłaściwy sposób lub w niewłaściwym miejscu, lub
 • Zgodnie z regułami gracz powinien wprowadzić ponownie do gry piłkę oryginalną a nie piłkę zastępczą.
Pole (Course)

Cały obszar gry pomiędzy wszystkimi granicami pola ustanowionymi przez Komitet. Granica rozciąga się zarówno w górę od gruntu jak i w dół poniżej gruntu. 

 • Wszystkie obszary wewnątrz granic pola są w jego granicach i stanowią część pola.
 • Wszystkie obszary na zewnątrz granic pola są na aucie i nie są częścią pola. 

Pole obejmuje pięć zdefiniowanych obszarów pola.

Poprawianie (warunków gry) (Improve)

Zmiana jednego lub więcej warunków wpływających na uderzenie lub innych warunków fizycznych wpływających na grę, tak że gracz uzyskuje potencjalną przewagę przy uderzeniu.

Porada (Advice)

Każdy słowny komentarz lub działanie (takie jak pokazywanie kija użytego właśnie do wykonania uderzenia) mające na celu wpłynięcie na gracza w związku z wyborem kija, wykonanie uderzenia lub decydowaniem o rozgrywaniu dołka lub rundy.

Jednakże poradą nie jest informacja ogólnodostępna, taka jak lokalizacja przedmiotów oraz odległość od jednego punktu do drugiego lub Reguły.

Poważne naruszenie (reguł) (Serious Breach)

W stroke play, kiedy granie z niewłaściwego miejsca mogłoby dać graczowi znaczącą przewagę w porównaniu do uderzenia wykonanego z prawidłowego miejsca. 

Dokonując porównania w celu zdecydowania czy doszło do poważnego naruszenia (reguł), należy wziąć pod uwagę następujące czynniki: 

Pojęcie poważnego naruszenia nie ma zastosowania w match play, ponieważ gracz przegrywa dołek, gdy gra z niewłaściwego miejsca.

Położenie piłki (Lie)

Miejsce, w którym piłka pozostaje w spoczynku oraz każdy rosnący lub przylegający obiekt naturalny, sztuczne utrudnienie nieruchome, integralna część pola lub obiekt wyznaczające granicę dotykające piłki lub będący tuż obok. Naturalne utrudnienia ruchome i sztuczne utrudnienia ruchome nie są częścią położenia piłki.

Przeciwnik (Opponent)

Osoba, z którą gracz rywalizuje w meczu. Określenie przeciwnik stosuje się tylko w matchplay.

Przemieszczona piłka (Moved)

Kiedy leżąca piłka gracza opuściła pierwotne położenie i zatrzymała się w innym miejscu, przy czym było to widoczne gołym okiem (niezależnie od tego, czy ktoś to widział, czy nie). 

Dotyczy to przemieszczenia do góry, w dół lub w poziomie w dowolnym kierunku od swojego oryginalnego położenia. 

Jeżeli piłka tylko chwieje się (czasami nazywa się to oscylacją) i zatrzyma się lub wróci do pierwotnego położenia, piłka nie jest przemieszczona.

Przywilej (Honour)

Prawo gracza do grania jako pierwszy z obszaru tee (zob. reguła 6.4).

Punkt maksymalnego możliwego uwolnienia (Point of Maximum Available Relief)

Punkt odniesienia podczas brania uwolnienia bez kary od nienormalnych warunków na polu w bunkrze (reguła 16.1c) lub na putting greenie (reguła 16.1d), gdy nie ma najbliższego punktu całkowitego uwolnienia

Jest to przybliżony punkt, w którym piłka powinna leżeć tj.: 

 • Najbliżej oryginalnego miejsca piłki, ale nie bliżej dołka niż to miejsce.
 • W wymaganym obszarze pola, i
 • Tam, gdzie nienormalne warunki na polu najmniej zakłócają uderzenie gracza, jakie wykonałby z oryginalnego miejsca, gdyby nie występowały warunki zakłócające. 

Wyznaczenie tego punktu odniesienia wymaga, aby gracz wybrał kij, ustawienie, swing i linię gry, które zastosowałby do tego uderzenia

Nie ma konieczności, aby gracz pozorował to uderzenie w przyjętym ustawieniu i wykonywał zamach wybranym kijem (ale zaleca się, aby to wykonał jako pomocne w dokładnym ustaleniu punktu). 

Punkt maksymalnego możliwego uwolnienia wybiera się porównując relatywną wielkość wpływu zakłócenia na położenie piłki i obszar zamierzonego ustawienia i swingu gracza i, tylko na putting greenie, linii gry. Na przykład, kiedy bierzemy uwolnienie od tymczasowej wody

 • Punkt maksymalnego możliwego uwolnienia może być tam, gdzie piłka będzie w płytszej wodzie niż w miejscu, w którym będzie stał gracz (wpływając bardziej na ustawienie niż na położenie i swing), lub kiedy piłka będzie w głębszej wodzie niż w miejscu, w którym gracz się ustawi (wpływając bardziej na położenie i swing niż na ustawienie).
 • Na putting greenie, punkt maksymalnego możliwego uwolnienia znajdujemy na podstawie linii gry wybierając przejście piłki przez najpłytszą wodę albo przez najkrótszy odcinek tymczasowej wody.
Putting Green

Obszar na rozgrywanym dołku, który jest specjalnie przygotowany do puttowania lub Komitet wyznaczył go jako putting green (na przykład w sytuacji używania tymczasowego greenu). 

Putting green danegodołka obejmuje dołek, w którym gracz chce umieścić piłkę. 

Putting green jest jednym z pięciu zdefiniowanych obszarów pola. Putting greeny na wszystkich innych dołkach (oprócz aktualnie rozgrywanego dołka) są niewłaściwymi greenami i częścią głównego obszaru

Krawędź putting greenu jestokreślona przez widoczne miejsce, w którym zaczyna się specjalnie przygotowany obszar(gdzie trawa została wyraźnie przycięta w celu pokazania krawędzi), chyba że Komitet określi krawędź w inny sposób (np. za pomocą linii lub kropek). 

Jeżeli używa się podwójnego greenu dla dwóch różnych dołków: 

 • Cały przygotowany obszar zawierający oba dołki jest traktowany jako putting green podczas gry na każdym dołku.
 • Ale Komitet może określić granicę, która dzieli podwójny green na dwa różne putting greeny, tak że gdy gracz gra na jednym z dołków, to część podwójnego green drugiego dołka jest niewłaściwym green.
Reguły dotyczące sprzętu (Equipment Rules)

Specyfikacje i inne przepisy dotyczące kijów, piłek i innego sprzętu, który jest dopuszczony do gry podczas rundy. Reguły dotyczące sprzętu znajdują się na odpowiednich stronach internetowych.

Runda (Round)

18 lub mniej dołków rozegranych w kolejności ustalonej przez Komitet.

Sędzia (Referee)

Osoba powołana przez Komitet do rozstrzygania spornych kwestii i stosowania reguł. 

Popatrz: Zob. Procedury Komitetu, rozdział _(wyjaśnienie obowiązków i zakresu uprawnień sędziego).

Siły natury (Natural Forces)

Skutki działania natury takie jak wiatr, woda lub zdarzenie bez wyraźnej przyczyny z powodu działania grawitacji. 

Sprzęt (Equipment)

Wszystkie rzeczy używane, założone, trzymane lub niesione przez gracza bądź jego caddie

Przedmiotysłużące do dbania o pole, takie jak grabie są sprzętem tylko wtedy, gdy są trzymane lub niesione przez gracza lub caddie.

Stableford

Format gry strokeplay gdzie: 

 • Wynik gracza lub strony na dołku oparty jest na punktach otrzymywanych z porównania liczby uderzeń gracza lub strony na dołku (licząc wykonane uderzenia i uderzenia karne) do stałej wartości dla dołka ustalonej przez Komitet, i
 • Zawody wygrywa gracz lub strona, która zakończy wszystkie rundy z największą liczbą punktów.
Strefa zabronionej gry (No Play Zone)

Część pola, z której Komitet zabronił grania. Strefa zabronionej gry musi być zdefiniowana jako część albo nienormalnych warunków na polu golfowym albo obszaru kary. 

Komitet może ustanowić strefy zabronionej gry z następujących przyczyn: 

 • Ochrony dzikiej przyrody, siedlisk zwierząt i obszarów chronionych ekologicznie,
 • Zapobiegania uszkodzeniu młodych drzewek, klombów, szkółek darni, obszarów z ułożoną darnią lub innych obszarów z roślinami,
 • Chronienia graczy przed niebezpieczeństwem, i
 • Zachowania miejsc o znaczeniu historycznym lub kulturalnym. 

Komitet powinien oznaczyć granice strefy zabronionej gry przy pomocy linii lub palików, i te linie lub paliki (lub końcówki tych palików) powinny odróżniać strefę zabronionej gry od zwykłych nienormalnych warunków na polu lub obszaru kary, które nie zawierają strefy zabronionej gry.

Stroke Play

Format gry, w którym gracz lub strona grają przeciwko wszystkim innym graczom lub stronom biorącym udział w zawodach. 

W zwykłej formie stroke play (reguła 3.3): 

 • Wynikiem gracza lub strony w rundzie jest całkowita liczba uderzeń (zarówno wykonanych jak i karnych) na wszystkich dołkach od startu aż do umieszczenia piłki w dołku, i
 • Zwycięzcą jest gracz lub strona, która ukończyła wszystkie rundy z najmniejszą całkowitą liczbą uderzeń. 

Innymi formami strokeplay są gry z różnymi metodami zapisywania wyników, takie jak Stableford, Maximum score i Par/Bogey (reguła 21). 

Wszystkie formy stroke play mogą być rozgrywane w zawodach indywidualnych (każdy gracz rywalizuje sam) lub w zawodach angażujących strony z partnerami ( Foursome lub Four-Ball).

Strona (Side)

Dwóch lub więcej partnerów współzawodniczących jako pojedynczy zespół w rundzie matchplay lub strokeplay

Każdy układ partnerów jest stroną, niezależnie od tego czy każdy partner gra swoją piłkę (Four-Ball) czy partnerzy grają jedną piłką (Foursome). 

Strona nie oznacza tego samego co drużyna. W zawodach drużynowych, każda drużyna składa się z zawodników grających indywidualnie lub jako strony.

Sztuczne utrudnienia (Obstruction)

Dowolny sztuczny obiekt z wyjątkiem integralnej części pola i obiektów wyznaczających granice

Przykłady sztucznych utrudnień

 • Drogi i ścieżki ze sztuczną nawierzchnią, w tym ich sztuczne krawężniki.
 • Budynki i wiaty przeciwdeszczowe.
 • Główki zraszaczy, dreny ściekowe i nawadniające lub skrzynki sterujące.
 • Słupki, mury, barierki i płoty (ale nie wtedy, gdy są obiektami wyznaczającymi granice z definicji lub pokazują granicę pola).
 • Wózki golfowe, kosiarki, samochody i inne pojazdy.
 • Pojemniki na śmiecie, znaki informacyjne i ławki.
 • Sprzęt gracza, flagi i grabie. 

Sztuczne utrudnienie jest albo sztucznym utrudnieniem ruchomym albo sztucznym utrudnieniem nieruchomym. Jeżeli część sztucznego utrudnienia nieruchomego (takie jak brama lub drzwi lub część przymocowanego kabla) spełnia wymagania definicji sztucznego utrudnienia ruchomego, to ta część traktowana jest jako sztuczne utrudnienie ruchome

Popatrz: Zob. Procedury Komitetu, rozdział _(Komitet może zastosować regułę lokalną definiując pewne sztuczne utrudnienia jako tymczasowe sztuczne utrudnienia nieruchome, które mają specjalne procedury uwolnienia).

Sztuczne utrudnienia nieruchome (Immovable Obstruction)

Dowolne sztuczne utrudnienie, które nie może być przesunięte bez nadmiernego wysiłku lub bez uszkodzenia sztucznego utrudnienia lub pola i które w inny sposób nie spełnia wymagań definicji sztucznego utrudnienia ruchomego

Komitet może zdefiniować każde sztuczne utrudnienie jako sztuczne utrudnienie nieruchome, nawet gdy spełnia ono wymagania definicji sztucznego utrudnienia ruchomego.

Sztuczne utrudnienie ruchome (Movable Obstruction)

Sztuczne utrudnienie, które może być przesunięte z rozsądnym wysiłkiem i bez uszkodzenia sztucznego utrudnienia lub pola. 

Jeżeli część sztucznego utrudnienia nieruchomego lub integralnej części pola (takie jak brama lub drzwi lub kabel przyłączeniowy) spełnia te dwa standardy, ta część traktowana jest jako sztuczne utrudnienie ruchome

Jednakże nie ma to zastosowania, gdy ruchoma część sztucznego utrudnienia nieruchomego lub integralnej części pola nie powinna być przemieszczona (na przykład luźny kamień, który jest częścią kamiennej ściany). 

Komitet może zdefiniować sztuczne utrudnienie, nawet gdy jest ruchome, jako sztuczne utrudnienie nieruchome.

Teren w naprawie (Ground Under Repair)

Każda część pola, którą Komitet określił jako teren w naprawie (przez oznakowanie lub w jakiś inny sposób). Każdy zdefiniowany teren w naprawie zawiera dwa elementy: 

Cały teren wewnątrz granicy zdefiniowanego obszaru, i 

Wszystkie krzaki, drzewa, trawa lub inne rosnące lub przylegające naturalne obiekty ukorzenione w zdefiniowanym obszarze, łącznie z każdą częścią tych obiektów, które rozciągają się w górę powyżej ziemi na zewnątrz granicy zdefiniowanego obszaru, ale nie te części (takie jak korzenie drzewa) które przylegają do lub są poniżej ziemi na zewnątrz granicy zdefiniowanego obszaru. 

Terenem w naprawie są także poniższe elementy, nawet gdy Komitet ich nie zdefiniował: 

 • Wszelkie dziury wykonane przez Komitet lub pracowników obsługi podczas:
  • Ustawiania pola (takie jak dziura, z której został usunięty palik lub dołek na podwójnym greenie wykorzystywany w czasie grania na drugim dołku), lub
  • Konserwowania pola (takie jak dziury powstałe po usunięci darni lub pniaka lub podczas układania rurociągów, ale nie dziury po aeracji). 
 • Ścięta trawa, liście i inny materiał ułożony w stos w celu późniejszego usunięcia. Jednakże:
  • Każdy materiał, który jest ułożony w stos w celu usunięcia jest także naturalnym utrudnieniem ruchomym, i
  • Każdy materiał pozostawiony na polu, którego nie zamierza się usunąć nie jest terenem w naprawie, chyba że Komitet tak to zdefiniuje. 
 • Każde siedlisko zwierząt (takie jak gniazdo ptaka), które jest na tyle blisko piłki gracza, że uderzenie lub ustawienie gracza może je uszkodzić, z wyjątkiem przypadku, gdy siedlisko zostało wykonane przez zwierzęta zdefiniowane jako naturalne utrudnienia ruchome (takie jak robaki lub owady). 

Granica terenu w naprawie powinna być zdefiniowana przy pomocy palików, linii lub cech fizycznych pola: 

 • Paliki: Gdy teren w naprawie jest oznaczony palikami, to jego granicą jest linia pomiędzy zewnętrznymi punktami tych palików na poziomie gruntu a one znajdują się w obrębie terenu w naprawie.
 • Linie: Gdy teren w naprawie jest oznaczony przy pomocy namalowanej linii na ziemi, to granicę stanowi zewnętrzna krawędź tej linii, a linia znajduje się w terenie w naprawie.
 • Cechy fizyczne: Gdy teren w naprawie definiują cechy fizyczne (takie jak klomb lub szkółka darniowa), to Komitet powinien określić granicę tego terenu w naprawie

Kiedy granicę terenu w naprawie definiują linie lub cechy fizyczne, paliki mogą być wykorzystane do pokazania lokalizacji terenu w naprawie, lecz nie mają innego znaczenia.

Three-Ball

Forma matchplay gdzie: 

 • Każdy z trzech graczy gra w tym samym czasie indywidualny mecz przeciwko każdemu z dwóch graczy, i
 • Każdy gracz gra jedną piłką, która jest liczona do obu meczy.
Tymczasowa woda (Temporary Water)

Każde tymczasowe nagromadzenie wody na powierzchni gruntu (na przykład kałuże deszczowe lub irygacyjne lub woda wylana ze zbiornika wody), które nie jest w obszarze kary, i jest widoczne przed lub po ustawieniu się gracza (bez nadmiernego naciskania stopami).

Nie wystarczy, aby ziemia była jedynie mokra, błotnista lub grząska lub aby woda była chwilowo widoczna, gdy gracz stanie na gruncie; nagromadzona woda musi pozostać widoczna przed lub po przyjęciu ustawienia

Specjalne przypadki: 

 • Rosa i szronnie są tymczasową wodą.
 • Śnieg i naturalny lód (oprócz szronu), są albo naturalnym utrudnieniem ruchomym albo kiedy występują na ziemi, tymczasową wodą zależnie od wyboru gracza.
 • Sztuczny lód jest sztucznym utrudnieniem.
Uderzenie (Stroke)

Postępowy ruch kija wykonany, aby uderzyć piłkę. 

Jednakże uderzenie nie zostało wykonane, jeżeli gracz: 

 • Zdecyduje podczas downswing (ruch kija w dół) nie uderzyć piłki i uniknie tego, świadomie zatrzymując główkę kija przed kontaktem z piłką lub celowo nie trafi w piłkę, jeśli zatrzymanie nie jest możliwe.
 • Przypadkowo uderzy piłkę podczas wykonywania uderzenia próbnego lub w czasie przygotowywania się do uderzenia

Kiedy reguły odnoszą się do „grania piłki”, to oznacza to samo co wykonanie uderzenia

Wynik gracza na dołku lub w rundzie opisuje liczba „uderzeń” lub „wykonanych uderzeń”, co oznacza wszystkie wykonane uderzenia jak również uderzenia karne (reguła 3.1c).

Ustawienie (Stance)

Pozycja stóp i ciała gracza podczas przygotowywania i wykonania uderzenia.

Warunki wpływające na uderzenie (Conditions Affecting the Stroke)

Położenie w spoczynku piłki gracza, obszar zamierzonego ustawienia, obszar zamierzonego swingu, linia gry i obszar uwolnienia, w którym gracz będzie dropował lub kładł piłkę. 

Te terminy oznaczają: 

 • „Obszar zamierzonego ustawienia” obejmuje zarówno miejsce, w którym gracz postawi stopy jak i cały obszar, który może znacząco wpłynąć na to jaką pozycję przyjmie ciało gracza podczas przygotowania i wykonania zamierzonego uderzenia.
 • „Obszar zamierzonego swingu” obejmuje cały obszar, który może znacząco wpłynąć na dowolną część backswing, downswing lub wykończenie swingu zamierzonego uderzenia.
 • Każdy z terminów „położenie piłki”, „linia gry” i „obszar uwolnienia” ma swoją definicje w rozdziale Definicje.
Wbita piłka (Embedded)

Kiedy piłka gracza znajduje się w pitchmarku powstałym wskutek ostatniego uderzenia i część piłki leży poniżej poziomu ziemi.

Piłka niekoniecznie musi dotykać ziemi, aby stwierdzić, że jest wbita (tj. pomiędzy piłką a ziemią może znajdować się trawa i naturalne utrudnienia ruchome).

Wiadome lub w zasadzie pewne (Known or Virtually Certain)

Standard decydowania o tym, co stało się z piłką gracza – na przykład czy piłka spoczęła w obszarze kary, czy została przemieszczona lub co spowodowało przemieszczenie.

Wiadome lub w zasadzie pewne znaczy więcej niż tylko możliwe lub prawdopodobne. Oznacza to, że albo: 

 • Istnieją przekonujące dowody na to, że dane wydarzenie z piłką gracza miało miejsce, na przykład, gdy gracz lub inni świadkowie widzieli to zdarzenie, lub
 • Pomimo niewielkich wątpliwości, wszystkie racjonalnie dostępne informacje wskazują, że prawdopodobieństwo wystąpienia danego zdarzenia wynosi co najmniej 95%. 

„Wszystkie racjonalnie dostępne informacje” obejmuje wszystkie informacje, które gracz zna i wszystkie inne informacje, które może uzyskać przy rozsądnym wysiłku i bez nieuzasadnionej zwłoki.

Zaznaczanie (Mark)

Wskazanie miejsca, w którym piłka jest w spoczynku przez umieszczenie znacznika tuż za lub tuż obok piłki lub przyłożenie kija do ziemi tuż za lub tuż obok piłki. 

Ma to na celu wskazanie miejsca, w którym piłka musi zostać odłożona po jej podniesieniu.

Zgubiona piłka (Lost)

Status piłki, która nie została znaleziona w ciągu trzech minut po tym jak gracz lub caddie (lub partner gracza lub caddie partnera) rozpoczną jej szukanie. 

Jeżeli szukanie się rozpocznie a potem nastąpi, z ważnego powodu, chwilowa przerwa (na przykład zawieszono grę lub gracz musi odejść na bok, aby umożliwić innemu graczowi uderzenie) lub kiedy gracz pomyłkowo identyfikował niewłaściwą piłkę

 • Czas liczony od przerwania do rozpoczęcia ponownego szukania nie liczy się, i
 • Całkowity dopuszczalny czas na szukanie wynosi trzy minuty, licząc razem czas do przerwania szukania i czas po rozpoczęciu ponownego szukania.
Znacznik (Ball-Marker)

Dowolny sztuczny przedmiot używany do zaznaczenia położenia piłki, która będzie podniesiona, taki jak kołeczek tee, moneta, przedmiot wykonany jako znacznik lub inny mały przedmiot ze sprzętu

Kiedy reguła odnosi się do przesuniętego znacznika, to dotyczy to znacznika umieszczonego na polu zaznaczające miejsce, z którego została podniesiona piłka i jeszcze nie odłożona.

Zwierzę (Animal)

Każda istota (oprócz ludzi).