Reguły gry w golfa

Strefa zabronionej gry (No Play Zone)

Część pola, z której Komitet zabronił grania. Strefa zabronionej gry musi być zdefiniowana jako część albo nienormalnych warunków na polu golfowym albo obszaru kary. 

Komitet może ustanowić strefy zabronionej gry z następujących przyczyn: 

  • Ochrony dzikiej przyrody, siedlisk zwierząt i obszarów chronionych ekologicznie,
  • Zapobiegania uszkodzeniu młodych drzewek, klombów, szkółek darni, obszarów z ułożoną darnią lub innych obszarów z roślinami,
  • Chronienia graczy przed niebezpieczeństwem, i
  • Zachowania miejsc o znaczeniu historycznym lub kulturalnym. 

Komitet powinien oznaczyć granice strefy zabronionej gry przy pomocy linii lub palików, i te linie lub paliki (lub końcówki tych palików) powinny odróżniać strefę zabronionej gry od zwykłych nienormalnych warunków na polu lub obszaru kary, które nie zawierają strefy zabronionej gry.