Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

Kurs na Asystenta Instruktora Golfa 2022

Polski Związek Golfa oraz PGA Polska zapraszają wszystkich zainteresowanych do wzięcia udziału w kursie na Asystenta Instruktora Golfa.

Celem kursu jest przygotowanie wykwalifikowanej kadry wspomagającej oraz instruktorskiej w zakresie współprowadzenia i prowadzenia zajęć w klubach i na polach golfowych z dziećmi oraz początkującymi – na poziomie rekreacji ruchowej. Kurs Asystenta Instruktora Golfa jest jednocześnie pierwszym niezbędnym krokiem na drodze rozwoju przyszłych wykwalifikowanych instruktorów i trenerów golfa, a także PGA Golf Professionals. Absolwenci kursu, po zdaniu egzaminu, otrzymają certyfikat Asystenta Instruktora Golfa i będą mogli ubiegać się o licencję Asystenta Instruktora Golfa. Więcej informacji o strukturze edukacji trenerów golfa w Polsce znajdziesz na stronie Polskiego Związku Golfa.

Kurs składa się z trzech modułów:

 • Podstawy nauczania dzieci i młodzieży (3-JUNIOR),
 • Promocja i rozwój golfa. Grupowe zajęcia dla początkujących (3-ANIMATOR),
 • Teoretyczne podstawy golfa, nauczania i sportu (3-ASYSTENT).

Część teoretyczna modułów realizowana jest za pomocą nauki zdalnej (e-learning). Materiały udostępnione uczestnikom będą 3 tygodnie przed częścią praktyczną szkolenia.

Część praktyczna modułów, z kolei, realizowana jest podczas 6-dniowego kursu odbywającego w Centrum Szkoleniowym PGA Polska znajdującym się na polu golfowy Lisia Polana k. Pomiechówka.

W ostatni dzień kursu przeprowadzony zostanie egzamin, składający się z części teoretycznej (test), demonstracji umiejętności golfowych (demonstracja techniki i wykonania uderzeń) i praktycznej (zaplanowanie i przeprowadzenie symulowanych zajęć golfowych oraz rozmowa z egzaminatorem).

Szkolenia prowadzą wykładowcy PGA Polska.

Termin najbliższego kursu:

 • 1 sierpnia – 17 sierpnia 2022 r. – część teoretyczna (e-learning)
 • 21 sierpnia – 26 sierpnia 2022 r. – część praktyczna (zajęcia na żywo) oraz egzamin

Cena kursu: 1190 zł/os.

Miejsce kursu: Klub Golfowy Lisia Polana

Dla chętnych, 20 sierpnia odbędzie się trwający 8h bazowy kurs udzielania pierwszej pomocy. Ukończenie kursu w tym wymiarze godzin jest niezbędnym warunkiem otrzymania zarówno certyfikatu będącego świadectwem uzyskania kwalifikacji Asystenta Trenera Golfa, jak i licencji trenerskiej PZG, ale można ukończyć go również we własnym zakresie.

Cena kursu Pierwszej Pomocy: 180 zł/os.

Miejsce kursu: Klub Golfowy Lisia Polana

Szczegóły rekrutacji oraz wymagań formalnych dla uczestników:

Pierwszy etap rekrutacji

Kandydatury powinny być zgłaszane w terminie 13 czerwca – 1 lipca 2022.

Do rekrutacji oraz kursu może przystąpić osoba, która obowiązkowo:

 • posiada wykształcenie średnie lub średnie branżowe,
 • ukończyła 18 lat,
 • nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo, o którym mowa w art. 46–50 ustawy o sporcie, lub określone w rozdziale XIX, XXIII, z wyjątkiem art. 192 i art. 193, rozdziale XXV i XXVI ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. z 2016 r. poz. 1137, z późn. zm.) poświadczone oświadczeniem własnym,
 • przedstawi opinię lekarską o braku przeciwwskazań do uprawiania golfa,
 • przedstawi rekomendację przedstawiciela macierzystego Klubu Golfowego lub członka PGA Polska.

W procesie rekrutacji (selekcji) dodatkowo brane pod uwagę będą opcjonalnie:

 • wykształcenie i posiadane inne zbliżone kwalifikacje (na podstawie CV oraz skanów dyplomów lub legitymacji),
 • dotychczasowe zaangażowanie w popularyzację golfa (potwierdzone przez klub / PGA Pro),
 • sytuacja na lokalnym rynku golfowym,
 • aktualny handicap (certyfikat).

Organizator zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia dodatkowego etapu w procesie rekrutacji – wywiadu telefonicznego z kandydatem.

Kandydat zobowiązany jest do:

 • Wypełnienia oraz wysłania elektronicznego Formularza Rejestracyjnego.
 • Załączenia do formularza następujących dokumentów:
  • CV,
  • Skan podpisanej rekomendacji przedstawiciela Klubu Golfowego lub członka PGA Polska wraz z (jeśli dotyczy) potwierdzeniem zaangażowania kandydata w wolontariat na rzecz popularyzacji golfa,
  • PDF elektronicznej karty handicapowej (dotyczy amatorów posiadających handicap).

[Aktualizacja] Lista zakwalifikowanych uczestników jest dostępna do pobrania: TUTAJ.

Drugi etap rekrutacji

Po ogłoszeniu listy zakwalifikowanych uczestników, kandydaci zobowiązani są, w nieprzekraczalnym terminie do 29 lipca 2022 r., pod rygorem wykreślenia z listy, do:

 • dokonania opłaty wpisowej w pełnej wysokości,
 • przesłania poprzez formularz elektroniczny następujących dokumentów:
  • potwierdzenia dokonania opłaty wpisowej,
  • skanu świadectwa ukończenia szkoły średniej, świadectwa maturalnego lub dyplomu ukończenia studiów wyższych,
  • skanu legitymacji studenckiej w przypadku studentów AWF i innych wydziałów sportowych,
  • skanu zaświadczenia od lekarza o braku przeciwwskazań do uprawiania golfa,
 • skanu podpisanego oświadczenia o niekaralności,
 • zdjęcia kandydata w wersji elektronicznej.

Wycofanie swojego udziału z kursu

 • Ponad 15 dni przed rozpoczęciem części praktycznej – zwrot 50% wysokości opłaty wpisowej.
 • Do 15 dni przed rozpoczęciem części praktycznej – brak zwrotu opłaty wpisowej. W nadzwyczajnych i uzasadnionych przypadkach organizator może zwrócić całość opłaty wpisowej.

Ukończenie kursu

Certyfikat ukończenia kursu będzie mogła uzyskać osoba, która po zdaniu egzaminów dodatkowo:

 • Przedstawi zaświadczenie o ukończeniu minimum 8 godzinnego kursu pierwszej pomocy uzyskane maksymalnie trzy lata przed rozpoczęciem
 • Przedstawi zaświadczenie o ukończeniu kursu posługiwania się automatycznym defibrylatorem zewnętrznym (AED).

Szkolenie zgodne z powyższymi wytycznymi zorganizowane będzie dzień przed rozpoczęciem zajęć praktycznych – za dodatkową opłatą.

Egzamin poprawkowy

W przypadku niezaliczenia egzaminu końcowego w ostatni dzień szkolenia, wyznaczony zostanie termin poprawkowy egzaminu w ciągu 5 tygodni od pierwszego terminu.

Koszt poprawki: do 400 zł/os.

Partner Strategiczny

Partner Generalny