Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

Zasady wspierania indywidualnych startów zawodników

 1. Zarząd PZG może przyznać wsparcie finansowe dla indywidualnych startów zawodników kadry narodowej nieobjętych programem szkolenia kadry narodowej.
 2. Zawodnik zainteresowany uzyskaniem wsparcia finansowego składa do Zarządu PZG umotywowany wniosek zawierający wstępny kosztorys udziału w zawodach na minimum 14 dni przed rozpoczęciem zawodów (w przypadku zawodników niepełnoletnich wniosek w imieniu zawodnika składa rodzic lub opiekun prawny). Wniosek podlega zaopiniowaniu przez trenera kadry narodowej.
 3. Uprawnieni do składania wniosków są wyłącznie zawodnicy kadry A będący sklasyfikowani w Rankingu WAGR.
  1. Terminy zawodów objętych wnioskiem nie mogą kolidować z terminami zawodów objętych programem szkolenia kadry narodowej.
  2. Dofinansowaniu podlegają wyłącznie zawody w rankingu WAGR (WAGR System Criteria, Section 2 – Definitions, Counting Event).
  3. Wsparcie finansowe przyznawane jest na zasadzie zwrotu kosztów udziału w zawodach na podstawie dostarczonych przez zawodnika rachunków i faktur źródłowych wystawionych na dane PZG jako nabywcę. Dokumenty rozliczeniowe powinny zostać dostarczone do biura PZG nie później niż 14 dni po zakończeniu zawodów pod rygorem utraty dofinansowania.
  4. Zwrot kosztów następuje na podstawie ilości punktów zdobytych w zawodach WAGR:
   • 100% zwrotu kosztów udziału w turnieju, jeżeli zawodnik zdobył w turnieju ilość punktów potrzebną do uzyskania statusu Zawodnika Sklasyfikowanego w WAGR (WAGR Ranked Player, WAGR System Criteria, Section 2 – Definitions, Ranked Payer). Obecnie jest to 6,5 pkt.
   • 80% zwrotu kosztów udziału w turnieju, jeżeli zawodnik zdobył w turnieju co najmniej 5,75 pkt.
   • 60% zwrotu kosztów udziału w turnieju, jeżeli zawodnik zdobył w turnieju co najmniej 5,0 pkt.
   • 40% zwrotu kosztów udziału w turnieju, jeżeli zawodnik zdobył w turnieju co najmniej 4,0 pkt.

Aktualizacja: 09.03.2022

Partner Strategiczny

Partner Generalny