Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

Spory i decyzje (Reguła 34)

34-1. Protesty i kary

a. Match play
Jeżeli protest zostanie zgłoszony do Komitetu, zgodnie z Regułą 2-5,to decyzja powinna zostać wydana w jak najkrótszym czasie, tak by stan meczu mógł zostać, w razie potrzeby, skorygowany. Jeżeli protest nie jest zgłoszony zgodnie z Regułą 2-5, to nie zostanie rozpatrzony przez Komitet. Nie ma limitu czasu na zastosowanie kary dyskwalifikacji za złamanie Reguły 1-3.

b. Stroke play
W stroke play żadna kara nie może być zaniechana, zmodyfikowana ani nałożona po zakończeniu rozgrywki. Rozgrywkę uważa się za zakończoną po oficjalnym ogłoszeniu wyników lub w rozgrywkach stroke play kwalifikujących do rozgrywki match play po tym, jak gracz wykonał uderzenie z pierwszego obszaru tee w swoim pierwszym meczu.

Wyjątki: Kara dyskwalifikacji musi zostać nałożona po zakończeniu rozgrywki, jeżeli zawodnik:
(i) złamał Regułę 1-3 (zgoda na złamanie Reguł), (ii) oddał kartę wyników, na której zapisał handicap, o którym przed zakończeniem zawodów wiedział, że jest wyższy niż ten, do którego miał prawo i to wpłynęło na liczbę otrzymanych uderzeń (Reguła 6-2b),
(iii) oddał kartę wyników z zapisanym wynikiem na dowolnym dołku niższym niż zdobyty w rzeczywistości (Reguła 6-6d) z powodu innego niż niedoliczenie kary, o której otrzymaniu nie wiedział przed zakończeniem zawodów, (iv) wiedział przed zakończeniem rozgrywki, że złamał Regułę, za której złamanie karą jest dyskwalifikacja.

34-2. Decyzja sędziego

Jeżeli Komitet powołał sędziego, jego decyzje są ostateczne.

34-3. Decyzja Komitetu

W przypadku braku sędziego wszelkie spory lub wątpliwości dotyczące Reguł muszą być przedstawiane Komitetowi, którego decyzje są ostateczne. Jeżeli Komitet nie jest w stanie podjąć decyzji, to może spór lub wątpliwości dotyczące Reguł przekazać do Komitetu ds. Reguł Gry w R&A, którego decyzje są ostateczne. Jeżeli spór lub wątpliwości nie zostały przedstawione Komitetowi ds. Reguł Gry w Golfa, gracz lub gracze mają prawo za pośrednictwem upoważnionego przedstawiciela Komitetu przesłać do Komitetu ds. Reguł Gry w Golfa wspólne oświadczenie w celu uzyskania opinii co do poprawności wydanej decyzji. Odpowiedź zostanie przesłana do upoważnionego do tego przedstawiciela Komitetu. Jeżeli gra odbywa się niezgodnie z „Regułami Gry w Golfa” Komitet ds. Reguł Gry w Golfa nie wyda decyzji na temat żadnej zaistniałej wątpliwości.

Partner Strategiczny

Partner Generalny

Zarezerwuj TEE TIME
Dostępność WCAG