Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

Kije (Reguła 4)

Gracz mający wątpliwości co do zgodności parametrów kija golfowego z wymaganiami Reguł, powinien skonsultować się z R&A. Producent powinien dostarczyć do R&A próbny model kija, który zamierza produkować w celu orzeczenia, czy kij jest zgodny z Regułami. Próbny model staje się własnością R&A i służy do celów porównawczych. Jeżeli producent nie dostarczy próbnego modelu przed rozpoczęciem produkcji i/lub sprzedażą kija, podejmie ryzyko otrzymania decyzji o niezgodności kija z Regułami.

4-1. Kształt i wykonanie kijów golfowych

a. Postanowienia ogólne
Kije gracza muszą być zgodne z tą Regułą oraz parametrami, specyfikacją i interpretacjami zawartymi w Załączniku II.

Uwaga: Komitet może umieścić w Regulaminie turnieju wymóg (Reguła 33-1), aby każdy niesiony przez gracza driver posiadał główkę, identyfikowalną przez model i kąt, znajdującą się na aktualnej liście główek driverów zatwierdzonych przez R&A

b. Zużycie i zmiany
Nowy kij, o budowie zgodnej z Regułami, jest uważany za zgodny z tymi Regułami w stanie używanym, przy założeniu jego normalnego użytkowania. Każda część kija, która została celowo zmieniona, uważana jest za nową i musi w tym zmienionym stanie być zgodna z Regułami.

4-2. Zmiana charakterystyki gry kija golfowego i materiał obcy

a. Zmiana charakterystyki gry
Podczas trwania regulaminowej rundy charakterystyka gry kija golfowego nie może być świadomie zmieniana przez regulowanie lub w jakikolwiek inny sposób.

b. Materiał obcy
żaden obcy materiał nie może być zakładany na lico główki kija w celu wpływania na ruch piłki.

*KARA ZA NIESIENIE, ALE NIEWYKONYWANIE UDERZENIA KIJEM,
LUB KIJAMI NIEZGODNYMI Z REGUłAMI 4-1 LUB 4-2:
Match Play – po zakończeniu dołka, na którym złamanie Reguły zostało odkryte, stan meczu musi zostać skorygowany poprzez odjęcie jednego dołka za każdy dołek, na którym wykroczenie miało miejsce. Maksymalne odliczenie na rundę: dwa dołki.
Stroke play – dwa uderzenia karne za każdy dołek, na którym wykroczenie miało miejsce; maksymalna kara na rundę: cztery uderzenia. Match lub Stroke play – jeżeli reguła została złamana pomiędzy dwoma dołkami, kara przydzielana jest do następnego dołka.
Bogey i rozgrywki par – Uwaga 1 do Reguły 32-1a.
Rozgrywki Stableford – Uwaga 1 do Reguły 32-1b.

* Każdy noszony kij (lub kije) niezgodny z Regułą 4-1 lub 4-2 musi zostać zadeklarowany jako wyłączony z gry swojemu przeciwnikowi w match play lub markerowi albo współzawodnikowi w stroke play natychmiast po odkryciu, że nastąpiło złamanie Reguły. Jeżeli gracz tego nie zrobi, zostanie zdyskwalifikowany.

KARĄ ZA WYKONANIE UDERZENIA KIJEM NIEZGODNYM Z REGUŁĄ 4-1 LUB 4-2 JEST DYSKWALIFIKACJA.

4-3. Uszkodzone kije golfowe; naprawa i wymiana

a. Uszkodzenie powstałe podczas normalnego użytkowania w czasie gry jeśli podczas trwania regulaminowej rundy kij gracza został uszkodzony wskutek normalnego jego użytkowania, gracz może:
(i) używać go w stanie uszkodzonym przez resztę regulaminowej rundy, (ii) bez zbytniego opóźniania gry naprawić kij lub oddać go do naprawy, (iii) skorzystać z dodatkowej opcji możliwej tylko wtedy, kiedy uszkodzony kij jest niezdatny do gry, zastępując uszkodzony kij innym. Wymiana kija nie może nadmiernie opóźniać gry i nie może polegać na pożyczeniu kija wybranego do gry przez inną osobę grającą w danej chwili na tym samym polu golfowym.

KARA ZA ZŁAMANIE REGUŁY 4-3a: Patrz kara za złamanie Reguły 4-4a lub b i 4-4 c.

Uwaga: kij uznaje się za niezdatny do gry, jeżeli jest znacznie uszkodzony, np. trzonek (shaft) został wgięty, mocno zgięty lub połamany na części lub obluzowała się, odpadła lub znacząco zdeformowała jego główka, lub poluzowała się rączka. Kija nie można uznać za niezdatny do gry jedynie z powodu wygięcia się trzonka, zmiany kąta nachylenia główki lub jej zarysowania.

b. Uszkodzenie powstałe podczas używania w sposób niezgodny z przeznaczeniem jeśli podczas regulaminowej rundy kij zawodnika został uszkodzony wskutek używania go w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem i dlatego stał się niezgodny z Regułami lub zmieniła się jego charakterystyka, wówczas kij ten nie może być dalej używany lub wymieniony podczas trwania rundy.

c. Uszkodzenie powstałe przed rundą
Gracz może używać kija uszkodzonego przed rundą pod warunkiem, że w stanie uszkodzonym jest on zgodny z Regułami. Uszkodzenie kija, które miało miejsce przed rundą, może być naprawione podczas rundy pod warunkiem, że nie zostanie zmieniona jego charakterystyka i nie będzie to powodować nadmiernego opóźniania gry.

KARA ZA ZŁAMANIE REGUŁY 4-3b lub c: Dyskwalifikacja.
(Nadmierne opóźnienie gry – patrz Reguła 6-7)

4-4. Maksymalna liczba czternastu kijów golfowych

a. Wybór i dodawanie kijów
Gracz nie może rozpocząć regulaminowej rundy z więcej niż czternastoma kijami. Jest on ograniczony do wybranych kijów na okres trwania tej rundy, chyba że zaczynał rundę z liczbą kijów mniejszą niż czternaście; wówczas może sobie dobrać dowolną liczbę kijów, ale tak, aby ich łączna liczba nie przekroczyła czternastu. Dodanie kija lub kijów nie może nadmiernie opóźniać gry (Reguła 6-7), a gracz nie może ani wziąć, ani pożyczyć kija wybranego do swojej gry przez inną osobę, grającą w danej chwili na tym samym polu golfowym.

b. Partnerzy mogą posiadać wspólne kije golfowe
Partnerzy mogą dzielić się kijami pod warunkiem, że łączna liczba kijów u obydwu partnerów nie przekracza czternastu.

KARA ZA ZŁAMANIE REGUŁY 4-4a lub b, BEZ WZGLĘDU NA TO, ILE JEST NADLICZBOWYCH KIJÓW:
Match play – po zakończeniu dołka, na którym złamanie Reguł zostało odkryte, stan meczu musi zostać skorygowany poprzez odjęcie jednego dołka za każdy dołek, na którym wykroczenie miało miejsce.
Maksymalne odliczenie na rundę: dwa dołki.
Stroke play – dwa uderzenia karne za każdy dołek, na którym wykroczenie miało miejsce; maksymalna kara na rundę; cztery uderzenia.
Rozgrywki bogey i par patrz Uwaga 1 do Reguły 32-1a.
Rozgrywki stableford – patrz Uwaga 1 do Reguły 32-1b.

c. Nadliczbowy kij golfowy zgłoszony jako nieużywany
Każdy kij niesiony lub używany niezgodnie z Regułą 4-3a (iii) lub Regułą 4-4 musi być przez gracza zgłoszony swojemu przeciwnikowi w match play, albo swojemu markerowi lub współzawodnikowi
w stroke play, jako nieużywany natychmiast po odkryciu naruszenia Reguły. Gracz nie może użyć takiego kija lub kijów w dalszej części gry regulaminowej rundy.

KARA ZA ZłAMANIE REGUłY 4-4c: Dyskwalifikacja.

Partner Strategiczny

Partner Generalny

Zarezerwuj TEE TIME
Dostępność WCAG