Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

Nienormalne warunki ziemne, wbita piłka i niewłaściwy putting green (Reguła 25)

25-1. Nienormalne warunki ziemne

a. Zakłócenie
Zakłócenie przez nienormalne warunki ziemne występuje wtedy,gdy piłka leży w/lub dotyka nienormalnych warunków ziemnych oraz gdy takie warunki przeszkadzają w ustawieniu albo w zamierzonym swingu gracza. Jeżeli piłka gracza leży na putting greenie, zakłócenie występuje wówczas, kiedy nienormalne warunki ziemne na putting greenie znajdują się na linii puttowania gracza. W innym przypadku zakłócanie na linii gry nie jest samo w sobie zakłóceniem w rozumieniu niniejszej Reguły.

Uwaga: Komitet może wprowadzić Regułę lokalną, która mówi, że zakłócenie przez nienormalne warunki ziemne w stosunku do ustawienia nie jest zakłóceniem w rozumieniu niniejszej Reguły.

b. Uwolnienie
Poza przypadkiem, kiedy piłka leży w przeszkodzie wodnej lub w bocznej przeszkodzie wodnej, gracz może skorzystać z uwolnienia od nienormalnych warunków ziemnych w sposób następujący:
(i) Na terenie zielonym – jeżeli piłka leży na terenie zielonym, gracz musi podnieść piłkę i upuścić ją bez kary w obrębie długości jednego kija golfowego, lecz nie bliżej dołka od najbliższego punktu uwolnienia. Najbliższy punkt uwolnienia nie może być w hazardzie ani na putting greenie. Podczas upuszczania
piłki w obrębie długości jednego kija golfowego od najbliższego punktu uwolnienia, piłka musi najpierw dotknąć części pola golfowego w miejsce, które uwalnia od zakłócenia spowodowanego nienormalnymi warunkami ziemnymi i które nie leży w hazardzie ani na putting greenie.
(ii) W bunkrze – Jeśli piłka jest w bunkrze, gracz musi ją podnieść i upuścić w jeden z podanych sposobów:
a) bez kary – upuścić piłkę w bunkrze według punktu (i) powyżej, jednak najbliższy punkt uwolnienia musi być w bunkrze i tam piłka musi być upuszczona lub, Jeśli pełne uwolnienie nie jest możliwe, musi upuścić piłkę jak najbliżej punktu, gdzie leży piłka, lecz nie bliżej dołka na tę część pola golfowego znajdującą się w bunkrze, która pozwala na maksymalnie możliwe uwolnienie od nienormalnych warunków ziemnych,
b) z karą jednego uderzenia – upuścić piłkę poza obrębem bunkra, utrzymując miejsce, w którym leżała piłka, dokładnie w linii pomiędzy dołkiem i miejscem, na które piłka ma być upuszczona bez ograniczenia odległości od bunkra.
(iii) Na putting greenie – jeżeli piłka leży na putting greenie, gracz musi podnieść piłkę i położyć ją bez kary w najbliższym punkcie uwolnienia, który nie leży w hazardzie lub Jeśli pełne uwolnienie nie jest możliwe, położyć piłkę w najbliższym punkcie od miejsca, gdzie piłka leży, który pozwala na maksymalnie możliwe uwolnienie od nienormalnych warunków ziemnych, lecz nie bliżej dołka i nie w hazardzie. Najbliższy punkt uwolnienia lub punkt oferujący maksymalnie możliwe uwolnienie może znajdować się poza putting greenem.
(iv) Na obszarze tee – jeżeli piłka leży na obszarze tee, gracz musi podnieść piłkę i upuścić ją zgodnie z punktem (i). Tak podniesiona piłka może być oczyszczona zgodnie z Regułą 25-1b.
(Piłka wtaczająca się w miejsce, w którym zakłócają warunki, od których brane było uwolnienie – patrz Reguła 20-2c(v))

Wyjątek: Gracz nie może uzyskać uwolnienia w ramach niniejszej Reguły, jeżeli:
a) jest jawnie nieuzasadnione wykonanie uderzenia ze względu na zakłócenia inne niż przez nienormalne warunki ziemne,
b) zakłócenie przez nienormalne warunki ziemne występuje jedynie po przyjęciu nieuzasadnionego, nienormalnego ustawienia, rejonu zamachu lub kierunku gry.

Uwaga 1: Jeżeli piłka jest w przeszkodzie wodnej (łącznie z boczną przeszkodą wodną), gracz nie może bez kary otrzymać uwolnienia od nienormalnych warunków ziemnych. Gracz musi grać piłkę tak, jak ona leży (chyba że jest to zabronione przez Regułę lokalną) lub postąpić zgodnie z Regułą 26-1.

Uwaga 2: Jeżeli piłka, która ma zostać upuszczona lub położona zgodnie z niniejszą Regułą, nie jest łatwa do odzyskania, może zostać ona podmieniona inną piłką.

c. Piłka w nienormalnych warunkach ziemnych nieznaleziona
Jest kwestią faktów, czy piłka, która nie została znaleziona, po uderzeniu w kierunku nienormalnych warunków ziemnych rzeczywiście się tam znajduje. Aby można było zastosować tę Regułę, musi być ogólnie wiadome lub w zasadzie pewne, że piłka znajduje się w nienormalnych warunkach ziemnych.
W razie braku takiej wiedzy lub pewności, gracz musi postąpić zgodnie z Regułą 27-1. Jeżeli jest ogólnie wiadome lub w zasadzie pewne, że piłka, która nie została znaleziona znajduje się w nienormalnych warunkach ziemnych, gracz może wziąć uwolnienie zgodnie z tą Regułą. Jeżeli wybierze on takie działanie, musi być wyznaczony punkt, w którym piłka ostatnio przekroczyła zewnętrzną granicę nienormalnych warunków ziemnych i dla potrzeb zastosowania niniejszej Reguły uważa się, że piłka leży w tym punkcie, a gracz musi postąpić jak poniżej:
(i) Na terenie zielonym – Jeśli piłka ostatnio przekroczyła zewnętrzną granicę nienormalnych warunków ziemnych w punkcie leżącym na terenie zielonym, gracz może podmienić inną piłkę bez kary i skorzystać z uwolnienia na warunkach opisanychw Regule 25-1b(i).
(ii) W bunkrze – Jeśli piłka ostatnio przekroczyła zewnętrzną granicę nienormalnych warunków ziemnych w punkcie leżącym w bunkrze, gracz może podmienić inną piłkę bez kary i skorzystać z uwolnienia na warunkach opisanych w Regule 25-1b(ii).
(iii) W przeszkodzie wodnej (włączając boczną przeszkodę wodną)
– Jeśli piłka ostatnio przekroczyła zewnętrzną granicę nienormalnych warunków ziemnych w punkcie leżącym w przeszkodzie wodnej, gracz nie jest uprawniony do uzyskania uwolnienia bez kary. Gracz musi postąpić zgodnie z Regułą 26-1.
(iv) Na greenie – Jeśli piłka ostatnio przekroczyła zewnętrzną granicę nienormalnych warunków ziemnych w punkcie leżącym na putting greenie, gracz może podmienić inną piłkę bez kary i skorzystać z ulgi opisanej w Regule 25-1b(iii).

25-2. Wbita piłka

Piłka wbita w ziemię, w miejscu swego lądowania, na całym „krótko przystrzyżonym obszarze” na terenie zielonym może być podniesiona, oczyszczona i upuszczona bez kary, jak najbliżej punktu jej pierwotnego spoczynku, lecz nie bliżej dołka. Piłka tak upuszczona musi najpierw dotknąć części pola golfowego na terenie zielonym. „Krótko przystrzyżony obszar” oznacza wszelki obszar pola golfowego łącznie ze ścieżkami przez rough, przystrzyżony na wysokość równą lub niższą trawy na fairwayu.

25-3. Niewłaściwy putting green

a. Zakłócenie
Zakłócenie przez niewłaściwy putting green ma miejsce wtedy, gdy piłka leży na niewłaściwym putting greenie. Zakłócanie w ustawieniu gracza lub w obszarze jego zamierzonego zamachu nie jest zakłóceniem w myśl niniejszej Reguły.

b. Uwolnienie
Jeżeli piłka gracza leży na niewłaściwym putting greenie, to gracz nie może grać piłki tak jak leży. Gracz musi skorzystać z uwolnienia, bez kary, w sposób następujący: gracz musi podnieść piłkę i następnie upuścić ją w obrębie długości kija golfowego, lecz nie bliżej dołka od najbliższego punktu uwolnienia. Najbliższy punkt uwolnienia nie może znajdować się w hazardzie ani na putting greenie. Podczas upuszczania piłki w obrębie długości jednego kija golfowego od najbliższego punktu uwolnienia, piłka musi najpierw dotknąć części pola golfowego w miejscu, które uwalnia od zakłócenia spowodowanego niewłaściwym greenem, i które nie leży w hazardzie ani na putting greenie. Podczas stosowania powyższej procedury piłka może być oczyszczona.

KARA ZA ZŁAMANIE REGUŁY: Match play – przegranie dołka; stroke play – dwa uderzenia.

Partner Strategiczny

Partner Generalny

Zarezerwuj TEE TIME
Dostępność WCAG