Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

Sztuczne utrudnienia (Reguła 24)

24-1. Sztuczne utrudnienie ruchome

Gracz może otrzymać bez kary uwolnienie od sztucznego utrudnienia ruchomego w następujących okolicznościach:
a) Jeżeli piłka nie leży w/lub na sztucznym utrudnieniu ruchomym, to sztuczne utrudnienie ruchome może być usunięte. Jeżeli piłka się przesunie, to musi być odłożona na miejsce i nie ma żadnej kary pod warunkiem, że to przesunięcie piłki było bezpośrednio związane z usuwaniem sztucznego utrudnienia ruchomego. W innych przypadkach zastosowanie znajduje Reguła 18-2a.
b) Jeżeli piłka leży na/lub w sztucznym utrudnieniu ruchomym, to może być ona podniesiona, a sztuczne utrudnienie ruchome usunięte. Na terenie zielonym lub w hazardzie piłka musi być upuszczona, a na putting greenie położona jak najbliżej punktu znajdującego się bezpośrednio pod miejscem, w którym piłka leżała na/lub w sztucznym utrudnieniu ruchomym, lecz nie bliżej dołka. Piłka podniesiona zgodnie z tą Regułą może być oczyszczona. Gdy piłka znajduje się w ruchu, sztuczne utrudnienie ruchome, które może wpłynąć na ruch piłki, poza sprzętem graczy lub przytrzymywaną, wyjętą bądź wznoszoną flagą, nie może być przemieszczone. (Wywieranie wpływu na piłkę – patrz Reguła 1-2)

Uwaga: Jeżeli piłka, która ma być upuszczona lub położona zgodnie z niniejszą Regułą, nie jest łatwa do odzyskania, inna piłka może zostać podmieniona.

24-2. Sztuczne utrudnienie nieruchome

a. Zakłócenia
Zakłócenie przez sztuczne utrudnienie nieruchome występuje wtedy, gdy piłka leży w/lub na sztucznym utrudnieniu nieruchomym, albo kiedy sztuczne utrudnienie nieruchome przeszkadza w ustawieniu gracza lub w jego zamierzonym swingu. Jeżeli piłka gracza leży na putting greenie, zakłócenie przez sztuczne utrudnienie nieruchome występuje wówczas, gdy na putting greenie znajduje się ono na linii puttowania gracza. W innych przypadkach znajdowanie się sztucznego utrudnienia nieruchomego na linii gry nie jest uważane za zakłócenie w rozumieniu niniejszej Reguły.

b. Uwolnienie
Poza przypadkiem, kiedy piłka leży w przeszkodzie wodnej lub w bocznej przeszkodzie wodnej, gracz może uzyskać uwolnienie od zakłócenia przez sztuczne utrudnienie nieruchome według następującej procedury:
(i) Na terenie zielonym: jeżeli piłka leży na terenie zielonym gracz musi podnieść piłkę i upuścić ją bez kary w obrębie długości jednego kija golfowego, lecz nie bliżej dołka od najbliższego punktu uwolnienia. Najbliższy punkt uwolnienia nie może znajdować się w hazardzie ani na putting greenie. Podczas upuszczania piłki w obrębie długości jednego kija golfowego od najbliższego punktu uwolnienia, piłka musi najpierw dotknąć części pola golfowego w miejscu, które uwalnia od zakłócenia spowodowanego sztucznym utrudnieniem nieruchomym, i które nie leży w hazardzie ani na putting greenie.
(ii) W bunkrze: jeżeli piłka jest w bunkrze, gracz musi podnieść piłkę i upuścić ją, albo:
a) bez kary, zgodnie z punktem (i), tyle że najbliższy punkt uwolnienia musi leżeć w bunkrze i piłka musi zostać upuszczona również w bunkrze,
b) z karą jednego uderzenia, poza obrębem bunkra, utrzymującmiejsce, w którym leżała piłka, dokładnie w linii pomiędzy dołkiem i miejscem, na które piłka ma być upuszczona bez ograniczenia odległości od bunkra.
(iii) Na putting greenie: jeżeli piłka leży na putting greenie, gracz musi piłkę podnieść i położyć ją bez kary w najbliższym punkcie uwolnienia, który nie znajduje się w hazardzie. Najbliższy punkt uwolnienia może znajdować się poza putting greenem.
(iv) Na obszarze tee: jeżeli piłka leży na obszarze tee gracz musi podnieść piłkę i upuścić ją bez kary zgodnie z punktem (i) powyżej.
Piłka podnoszona zgodnie z tą Regułą może zostać oczyszczona. (Piłka wtaczająca się w miejsce, gdzie występują zakłócenia, od których uzyskano uwolnienie – patrz Reguła 20-2c (v))

Wyjątek: Gracz nie może otrzymać uwolnienia w ramach niniejszej Reguły, jeżeli:
a) jest jawnie nieuzasadnione wykonanie uderzenia ze względu na zakłócenia inne niż sztuczne utrudnienie nieruchome,
b) zakłócenie przez sztuczne utrudnienie nieruchome występuje jedynie po przyjęciu nienormalnego ustawienia, obszaru zamachu lub kierunku gry.

Uwaga 1: Jeżeli piłka znajduje się w przeszkodzie wodnej, (łącznie z boczną przeszkodą wodną), gracz nie może uzyskać uwolnienia od sztucznego utrudnienia nieruchomego. Gracz musi grać piłkę tak jak leży lub postąpić zgodnie z Regułą 26-1.

Uwaga 2: Jeżeli piłka, która ma zostać upuszczona lub położona
zgodnie z niniejszą Regułą, nie jest łatwa do odzyskania, piłka może zostać podmieniona inną.

Uwaga 3: Komitet może ustanowić Regułę lokalną stwierdzającą, że gracz musi wyznaczyć najbliższy punkt uwolnienia bez przechodzenia ponad, przez, lub pod sztucznym utrudnieniem nieruchomym.

24-3. Piłka w sztucznym utrudnieniu nieznaleziona

Jest kwestią faktów, czy piłka, która nie została znaleziona po uderzeniu w kierunku sztucznego utrudnienia rzeczywiście znajduje się w tym utrudnieniu. Aby można było zastosować tę Regułę, musi być ogólnie wiadome lub w zasadzie pewne, że piłka znajduje się w sztucznym utrudnieniu. W razie braku takiej wiedzy lub pewności, gracz musi postąpić zgodnie z Regułą 27-1.

a. Piłka w utrudnieniu ruchomym nieznaleziona
Jeżeli jest ogólnie wiadome lub w zasadzie pewne, że piłka, która nie została znaleziona, znajduje się w sztucznym utrudnieniu, gracz może podmienić piłkę na drugą i wziąć uwolnienie bez kary, zgodnie z tą Regułą. Jeżeli wybierze on takie działanie, to musi usunąć sztuczne utrudnienie i na terenie zielonym, albo w hazardzie upuścić piłkę, a na putting greenie, położyć ją jak najbliżej punktu znajdującego się bezpośrednio pod miejscem, gdzie piłka ostatnio przekroczyła zewnętrzną krawędź sztucznego utrudnienia ruchomego,
lecz nie bliżej dołka.

b. Piłka w sztucznym utrudnieniu nieruchomym nieznaleziona

Jeżeli jest ogólnie wiadome lub w zasadzie pewne, że piłka, która nie została znaleziona, znajduje się w sztucznym utrudnieniu nieruchomym, gracz może wziąć uwolnienie zgodnie z tą Regułą. Jeżeli wybierze on takie działanie, to musi zostać określony punkt, w którym piłka ostatnio przekroczyła zewnętrzną krawędź sztucznego utrudnienia nieruchomego i dla potrzeb niniejszej Reguły piłkę uważa się za leżącą w tym punkcie, a gracz musi postąpić jak poniżej:
(i) Na terenie zielonym – Jeśli piłka ostatnio przekroczyła zewnętrzną krawędź sztucznego utrudnienia nieruchomego w punkcie leżącym na terenie zielonym, gracz może podmienić inną piłkę bez kary i uzyskać uwolnienie zgodnie z opisem w Regule 24-2b (i).
(ii) W bunkrze – Jeśli piłka ostatnio przekroczyła zewnętrzną krawędź sztucznego utrudnienia nieruchomego w punkcie leżącym w bunkrze, gracz może podmienić inną piłkę bez kary i uzyskać
uwolnienie zgodnie z opisem w Regule 24-2b (ii).
(iii) W przeszkodzie wodnej (włączając boczną przeszkodę wodną) – Jeśli piłka ostatnio przekroczyła zewnętrzną krawędź sztucznego utrudnienia nieruchomego w punkcie leżącym w przeszkodzie wodnej, gracz nie jest uprawniony do skorzystania z uwolnienia bez kary. Gracz musi postąpić zgodnie z Regułą 26-1.
(iv) Na greenie – Jeśli piłka ostatnio przekroczyła zewnętrzną krawędź sztucznego utrudnienia nieruchomego w punkcie leżącym na putting greenie, gracz może podmienić inną piłkę bez kary i skorzystać z ulgi opisanej w Regule 24-2b (iii).

Partner Strategiczny

Partner Generalny

Zarezerwuj TEE TIME
Dostępność WCAG