Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

ŚWIATOWY SYSTEM HANDICAPOWY (WHS)

Z początkiem nowego sezonu, w miejsce dotychczasowego systemu handicapowego EGA (European Golf Association), PZG rozpoczyna stosowanie Światowego Systemu Handicapowego WHS (World Handicap System) opracowanego wspólnie przez United States Golf Association (USGA) oraz R&A. Następuje to na podstawie decyzji Zarządu PZG, która realizuje uchwałę Walnego Zgromadzenia Delegatów EGA z dnia 19 czerwca 2019 r., przyjmującą WHS w obszarze swojej jurysdykcji, czyli na kontynencie europejskim.

Protoplastą nowego systemu WHS jest system USGA obowiązujący dotychczas w USA, a celem jego wdrożenia jest ujednolicenie zasad organizacji i uprawiania tej dyscypliny sportu, podobnie jak miało to miejsce w przypadku Reguł Gry w Golfa, Reguł Statusu Amatora wymagań dotyczących sprzętu oraz systemu kalibracji pól golfowych.

Proces implementacji systemu WHS na całym świecie jest bardzo złożonym i skomplikowanym przedsięwzięciem. Głównym wyzwaniem jest połączenie różnych funkcjonujących od lat systemów w jeden zunifikowany zestaw reguł, dlatego też poszczególne federacje wyznaczyły różne terminy wprowadzenia WHS na obszarach swojej jurysdykcji. PZG podjął decyzję o możliwie szybkim przejściu na nowy system, podobnie jak większość innych federacji naszego regionu.

Prace nad ostatecznym kształtem WHS wciąż trwają i są zależne od uzgodnień różnych organizacji, które zrzekły się swoich uprawnień i przywilejów na rzecz R&A i USGA. Głównym wyzwaniem jest zapewnienie spójności przepisów przy zachowaniu dotychczasowych lokalnych przyzwyczajeń i tradycji. Z tego powodu podstawowe dokumenty precyzujące funkcjonowanie algorytmów systemu oraz szczegółowe reguły WHS wciąż nie zostały oficjalnie opublikowane i pozostają wyłącznie do użytku wewnętrznego federacji.

Zasady funkcjonowania nowego systemu WHS różnią się zasadniczo od obowiązującego dotychczas systemu handicapowego EGA. Znaczącej zmianie ulega nie tylko zakres stosowanych pojęć, ale przede wszystkim zasady obliczania handicapu. Ponadto dokładnie zdefiniowany został zakres obowiązków i kompetencji poszczególnych uczestników systemu (graczy, klubów, organizacji i zarządców pól golfowych). Chcąc, aby wprowadzane zmiany były zrozumiałe i nie budziły wątpliwości, zachęcamy wszystkich do zapoznawania się z materiałami informacyjnymi i edukacyjnymi, które będą sukcesywnie publikowane na stronie PZG.

Wdrożenie nowego systemu i Reguł Handicapowych WHS wiąże się także ze zmianami istniejących procesów związanych z obsługą i prowadzeniem handicapów graczy. Zwiększają się między innymi zadania i odpowiedzialność klubowych Komisji Handicapowych w zakresie kontroli i nadzoru nad handicapami graczy zrzeszonych w klubie. Zadaniem systemu informatycznego Eagle, służącego do prowadzenia handicapów jest rejestracja, przetwarzanie, przechowywanie i udostępnianie danych dotyczących rozegranych rund i obliczonego handicapu. System ten z zasady nie jest w stanie w pełni zastąpić roli i znaczenia człowieka, szczególnie w zakresie prawidłowego stosowania wymagań Reguł Gry w Golfa, Reguł Handicapowych i zapobiegania próbom manipulowania wartością handicapu. Z tego względu, zgodnie z Regułami Handicapowymi, bieżące monitorowanie i weryfikacja wartości handicapów, wyjaśnianie wątpliwości oraz rozstrzyganie ewentualnych sporów należy do klubów i ich Komisji Handicapowych. Gracz pozostaje odpowiedzialny za aktualność i rzetelność swojego handicapu, ale tylko członkowie i organy klubowe są w stanie skutecznie dbać i obiektywnie oceniać prawidłowość posiadanych handicapów. PZG nie jest w stanie zastąpić klubów w tym zakresie i jego rolą pozostaje szeroko rozumiany nadzór nad stosowaniem systemu WHS na terenie Polski, pełnienie instancji odwoławczej od decyzji klubowych Komisji Handicapowych oraz zapewnienie narzędzi do prowadzenia handicapu graczy.

W związku z powyższym, z początkiem roku PZG uruchomi obowiązkowe szkolenia dla oddelegowanych przez kluby osób w zakresie systemu obsługi systemu WHS. Szkolenia zostaną zakończone egzaminem i wydaniem certyfikatu, bez którego dostęp do systemu Eagle nie będzie możliwy. Powołanie klubowej Komisji Handicapowej będzie nie tylko obligatoryjne, ale również niezbędne do poprawnego stosowania WHS w klubie.

Harmonogram prac przedstawia się następująco (i może ulec zmianom w zależności od postępu prac EGA):

  • 20 grudnia 2019 – opublikowanie w koncie golfisty aktualnego handicapu WHS wraz z historią, który będzie prezentowany równolegle z dotychczasowym handicapem EGA.
  • 10 lutego 2020 – rozpoczęcie stosowania handicapu WHS jako oficjalnego handicapu dla wszystkich graczy PZG.
  • II połowa lutego – marzec 2020 r. – szkolenia klubowych Komisji Handicapowych oraz administratorów klubowych w zakresie administrowania WHS.

Jednocześnie uprzejmie przypominamy, że z dniem 1 stycznia 2020 ulegają również zmianie ramy czasowe sezonów golfowych. Więcej informacji na ten temat: TUTAJ.

W załączeniu skrótowe ujęcie zasad obliczania nowego handicapu zgodnie z systemem WHS. Pełna polskojęzyczna wersja Reguł Handicapowych WHS zostanie opublikowana przez PZG niezwłocznie po zatwierdzeniu ostatecznej wersji przez EGA.

  • Obliczanie nowego Handicapu w systemie WHS w skrócie: TUTAJ.
  • Migracja Handicapu EGA na nowy Handicap WHS w skrócie: TUTAJ.

Partner Strategiczny

Partner Generalny

Zarezerwuj TEE TIME
Dostępność WCAG