Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

Obowiązki Zarządcy Pola Golfowego

Obowiązki Zarządcy Pola Golfowego

w zakresie Reguł Handicapowych WHS

Zarządca / Gospodarz pola golfowego powinien:

 • Posiadać zgodną z wymaganiami Course Rating System, kalibrację pola1 dla wszystkich zestawów tee, z których mogą być rozgrywane rundy kwalifikowane do celów handicapowych.
 • Prawidłowo oznakować pole zgodnie z Regułami Gry w Golfa.
 • Zapewnić, że wszystkie wyniki kwalifikowane są uzyskane podczas gry z tee:
  – mających aktualne współczynniki Course Rating i Slope Rating
  – ustawionych zgodnie z Regułami Handicapowymi tzn. nie dalej niż 10 metrów od stałych znaczników tee i tak, aby łączna długość 18 dołków nie różniła się więcej niż 100 metrów od długości skalibrowanej.
 • Utrzymywać swoje pole golfowe w stanie zgodnym z warunkami, które były oceniane podczas kalibracji, a w szczególności utrzymywać w dobrym i niezmienionym stanie:
  – stałe znaczniki tee dla wszystkich skalibrowanych tee
  – położenie, wymiary i granice greenów, fairwayów oraz części porośniętych wyższą roślinnością
  – położenie i oznakowanie granic pola, obszarów kary, stref ekologicznie chronionych itp
  – położenie, rozmiary, głębokość i stan bunkrów
  – deklarowaną szybkość greenów i wysokość przycinania rough (w miarę możliwości pogodowych i wegetacyjnych)
 • Udostępniać graczom tabelę Handicapów Pola i Handicapów Gry dla wszystkich zestawów tee.
 • Informować Polski Związek Golfa o wszelkich istotnych zmianach pola, szczególnie zmianach długości, granic pola i obszarów kary, które mogą mieć wpływ na wyznaczone współczynniki Course Rating i Slope Rating.
 • W uzgodnieniu z Polskim Związkiem Golfa zagwarantować wstrzymanie zgłaszania wyników kwalifikowanych w przypadku wystąpienia na polu warunków istotnie zmieniających tymczasowo trudność gry lub uniemożliwiających grę takich jak: warunki pogodowe, wyłączenie części dołka, piaskowanie greenów, areacja itp.

1 Szczegóły kalibracji są opisane w „Procedurze kalibracji pół golfowych” stosowanej w Polskim Związku Golfa.

Partner Strategiczny

Partner Generalny

Zarezerwuj TEE TIME
Dostępność WCAG