Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

Asystent Instruktora Golfa

To pierwszy stopień kwalifikacji, od którego wszyscy nowi kandydaci rozpoczynają szkolenie. Kurs przygotowujący do egzaminu (docelowo walidacji) składa się z trzech modułów: Animator Golfa (Promocja i rozwój golfa), Asystent instruktora juniorów (Podstawy nauczania dzieci i młodzieży) oraz Asystent instruktora golfa (Grupowe zajęcia dla początkujących).

 

asystent instruktora golfa schemat

(Schemat do pobrania: TUTAJ)

Asystent Instruktora Golfa może współprowadzić zajęcia o charakterze sportowym, rekreacyjnym lub zabawowym dla różnych grup wiekowych na obiektach golfowych. Może również prowadzić aktywności promujące golf w czasie wydarzeń o charakterze sportowo-rekreacyjnym, a także doradzać w zakresie podstawowego sprzętu i wyposażenia golfowego. Może również prowadzić zajęcia przygotowujące do uzyskania Zielonej Karty PZG. Egzaminować na Zieloną Kartę mogą wyłącznie członkowie zwyczajni PGA Polska.

Do modułów na poziomie Asystenta Instruktora Golfa może przystąpić osoba, która:

  • posiada wykształcenie średnie, średnie branżowe lub kwalifikację pełną z 3 poziomem PRK;
  • ukończyła 18 lat;
  • nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo, o którym mowa w art. 46–50 ustawy o sporcie, lub określone w rozdziale XIX, XXIII, z wyjątkiem art. 192 i art. 193, rozdziale XXV i XXVI ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 2016 r. poz. 1137, z późn. zm.) poświadczone oświadczeniem własnym;
  • przedstawi opinię lekarską o braku przeciwwskazań do uprawiania golfa.

Aby zostać certyfikowanym Asystentem Instruktorem Golfa, w ramach egzaminu kwalifikacyjnego (walidacji), kandydat jest zobowiązany do:

  • przygotowania konspektu zajęć oraz planu imprezy golfowej,
  • uzyskania pozytywnego wyniku w teście sprawdzającym wiedzę teoretyczną,
  • zademonstrowania umiejętności i techniki golfowej,
  • przeprowadzenia symulowanej, grupowej lekcji pokazowej oraz rozmowy z komisją.

Certyfikat ukończenia kursu, i tym samym możliwość ubiegania się o licencję, może uzyskać osoba, która dodatkowo:

  • przedstawi zaświadczenie o ukończeniu minimum 8-godzinnego kursu pierwszej pomocy uzyskane maksymalnie dwa lata przed rozpoczęciem kursu. 
  • przedstawi zaświadczenie o ukończeniu kursu posługiwania się automatycznym defibrylatorem zewnętrznym (AED).

Licencja Asystenta Instruktora Golfa

Zdobycie kwalifikacji Prowadzenie zajęć z golfa w ramach sportu dla wszystkich (Asystent Instruktora Golfa) lub, do czasu opublikowania kwalifikacji w Rejestrze, ukończenie modułów oraz zdanie egzaminu końcowego uprawniają kandydatów do ubiegania się o licencję Asystenta Instruktora Golfa, oraz kontynuację szkolenia na kolejne kwalifikacje.

O tę licencję (a także kwalifikację) ubiegać się mogą również dotychczasowi Instruktorzy rekreacji ruchowej AWF, Instruktorzy Golfa PZG oraz Studenci PGA Polska, którzy zdali wszystkie moduły szkoleniowe na 1 roku dotychczasowego szkolenia PGA.

 

struktura szkolenia

 

Partner Strategiczny

Partner Generalny

Zarezerwuj TEE TIME
Dostępność WCAG