Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

Struktura szkolenia – FAQ

PZG i PGA Polska wdrożyły nową strukturę szkolenia instruktorów i trenerów golfa w Polsce, zgodną z aktualnymi wymogami prawnymi oraz gwarantującą m.in. międzynarodową rozpoznawalność krajowych kwalifikacji. Jak wygląda, w praktyce, okres przejściowy? Co to oznacza dla osób, które zamierzają związać przyszłość zawodową z nauczeniem golfa? Poniżej odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania

 1. Kto będzie prowadził kursy?
 2. Jak ważny w nowym systemie jest handicap kandydata na instruktora i umiejętność gry w golfa?
 3. Jak długo będą trwały poszczególne kursy?
 4. Czy posiadając tytuł instruktora innej dyscypliny sportu można pominąć część pokrywających się przedmiotów i szybciej uzyskać tytuł instruktora golfa?
 5. Kiedy ruszą kursy instruktorskie prowadzone według nowego systemu?
 6. Czy kursy PGA Polska zostały zawieszone? Co z osobami, które zaczęły szkolenia według dotychczasowego systemu?
 7. Który stopień jest wyższy – PGA Golf Professional czy Trener Golfa Klasy I?
 8. Czy osoby, które legitymują się tytułem PGA Golf Professional będą mogły automatycznie otrzymać tytuł trenera golfa??
 9. Czy planowane są inne kwalifikacje dla kadry instruktorskiej?
 10. Dlaczego wspomina się o dopasowaniu nowego systemu do przepisów prawa, skoro od 2013 roku obowiązuje tzw. ustawa deregulacyjna, mówiąca o tym, że jedynymi kryteriami dostępu do zawodu trenera/instruktora jest wiek powyżej 18 lat, niekaralność, wykształcenie co najmniej średnie, a także posiadanie wiedzy, doświadczenia i umiejętności niezbędnych do wykonywania zadań w sporcie (ale ten warunek ten nie został w ustawie w żaden sposób doprecyzowany)?
 11. Gdzie w tym systemie jest miejsce dla nauczycieli WF, chcących propagować golf w szkole?
 12. Jak wygląda sytuacja osób, które już posiadają inne kwalifikacje w golfie?
 13. Czym są kwalifikacja, walidacja i licencja trenerów golfa?

Kto będzie prowadził kursy?

Za część edukacyjną kursów odpowiada PGA Polska. Przedmioty stricte związane z golfem będą prowadzić wykładowcy PGA Polska, jak również szkoleniowcy z zagranicy oraz wykładowcy akademiccy czy eksperci w danych dziedzinach. Treści merytoryczne kursów pozostają w przeważającej większości te same co w dotychczasowym szkoleniu Akademii PGA Polska. Zmienia się przede wszystkim formuła, będą nowe kryteria dostania się na poszczególne etapy szkolenia oraz dojdą nowe kwalifikacje (jak Asystenta Instruktora Golfa).

Jak ważny w nowym systemie jest handicap kandydata na instruktora i umiejętność gry w golfa?

W przypadku podstawowego kursu – dla Asystentów Instruktora Golfa– nie ma żadnych kryteriów związanych z handicapem, ale częścią egzaminu będzie demonstracja podstawowych uderzeń. 

Na kolejnym poziomie, czyli Instruktora Golfa, maksymalny handicap kandydata to HCP 18 w systemie WHS, a egzamin będzie obejmował demonstrację bardziej zaawansowanych uderzeń.

Umiejętność gry na wysokim poziomie (np. posiadanie HCP 1) nie oznacza, że można „przeskoczyć” na kurs trenera bez ukończenia podstawowych szkoleń. Wszyscy muszą przejść przez kolejne poziomy systemu. Kwalifikacje nie są oparte jedynie o umiejętność gry, bowiem w pracy szkoleniowca liczy się przede wszystkim umiejętność nauczania.

Na kursie asystenta poruszane są m.in. tematy promocji golfa na różnego rodzaju eventach. Do organizacji wydarzeń promujących golf poza polem golfowym, umiejętność gry nie ma kluczowego znaczenia. Na dalszych poziomach, z kolei, pojawiają się elementy, które wymagają choćby umiejętności precyzyjnej demonstracji techniki, znajomości niuansów gry czy wykorzystania własnego doświadczenia zawodniczego podczas pracy z uczniami.

Jak długo będą trwały poszczególne kursy?

Najkrótszy jest kurs podstawowy, czyli na Asystenta Instruktora Golfa. Zależnie od rozkładu zajęć takie szkolenie może zamknąć się w tydzień. Szacujemy, że moduły wchodzące w skład kursu na Instruktora Golfa zajmą około półtora roku, a moduły trenerskie kolejny rok.

O tyle ciężko podać dokładny czas, że nowy system zakłada wiele pracy własnej, w tym przejścia przez moduły online. W dużej mierze, składa się z udziału w webinarach i e-learningu, co pozwala, w pewnym zakresie, samodzielnie decydować o czasie poświęconym na kurs.

Na dalszych etapach istotną częścią szkoleń jest również rozłożona w czasie praktyka i wszelkie doświadczenie związane z pracą na rzecz golfa.

Czy posiadając tytuł instruktora innej dyscypliny sportu można pominąć część pokrywających się przedmiotów i szybciej uzyskać tytuł instruktora golfa?

Jeśli oba kursy (ten golfowy oraz z innej dyscypliny sportu) będą realizowane zgodnie z opisami kwalifikacji zawartych w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji to ich pokrywające się elementy można będzie pomijać. Docelowo nie będzie to dotyczyć jedynie sportu. Zintegrowany System Kwalifikacji (ZSK), który wdraża Polską Ramę Kwalifikacji tożsamą z Europejską Ramą Kwalifikacji, to układ odniesienia dla wielu kwalifikacji zawodowych (kwalifikacja to zestaw efektów uczenia się w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych). System (ZSK) zakłada możliwość potwierdzenia posiadania danych efektów uczenia się (przenoszenie i akumulacja osiągnięć) choćby poprzez dowody z praktyki zawodowej. Docelowo, będzie istniała możliwość podejścia do walidacji, czyli procesu formalnego uzyskiwania kwalifikacji (np. poprzez zdanie egzaminu), bez uczestnictwa w kursach do niego przygotowujących.

Kiedy ruszą kursy instruktorskie prowadzone według nowego systemu?

Po 3 latach wspólnej pracy PZG i PGA w 2020 roku rozpoczęły wdrażanie nowego systemu kwalifikacji, a w 2022 nowy system licencyjny. Kwalifikacje zostały zgłoszone do Ministerstwa Sportu, które weryfikuje ich zgodność z Polską Ramą Kwalifikacji i Sektorową Ramą Kwalifikacji w Sporcie, co pozwoli wpisać je do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. Ich pełny opis będzie można znaleźć w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacje (www.rejestr.kwalifikacje.gov.pl). Zgodnie z przepisami, związek ma prawo rozpocząć prowadzenie kursów szkoleniowych niezależnie od uzyskania wpisu do rejestru.

Premierowy kurs dla asystentów instruktora został zorganizowany latem 2020 roku, a kolejna edycja tego kursu oraz pierwsze moduły szkoleniowe dla instruktorów rozpoczęły się wiosną i latem 2021 roku. Z założenia, lata 2020-2023 są okresem przejściowym między wygaszaniem obecnego systemu, a wdrażaniem nowej struktury szkolenia.

Czy kursy PGA Polska zostały zawieszone? Co z osobami, które zaczęły szkolenia według dotychczasowego systemu?

Rozpoczęte kursy PGA Polska zostały dokończone. Nie będzie jednak naboru na kolejne. Osoby, które z różnych względów nie zdołały dokończyć całej edukacji i zdobyć tytułu PGA Golf Professional mogą kontynuować naukę w nowym systemie.

Który stopień jest wyższy – PGA Golf Professional czy Trener Golfa Klasy I?

Są to dwie różne kwalifikacje i żadna z nich nie jest wyższa od drugiej. Co więcej, można posiadać obie jednocześnie. Podstawą do uzyskania obu kwalifikacji jest posiadanie kwalifikacji Trenera Golfa Klasy II. Kwalifikacja Trenera Golfa Klasy I jest przeznaczona dla trenerów sportu wyczynowego, których celem jest, przede wszystkim, podnoszenie kompetencji szkoleniowych i jest przyznawana przez Polski Związek Golfa. PGA Professional to tytuł dla osób, które posiadają wiedzę i umiejętności nie tylko z zakresu treningu, a również przede wszystkim zarządzania obiektem golfowym, a także greenkeepingu, clubfittingu, historii golfa, itp. PGA Professionals posiadają również umiejętności gry na wysokim poziomie. Są to więc specjaliści od golfa posiadający szeroką wiedzę i doświadczenie w różnych gałęziach branży golfowej. Jest to tytuł przyznawany przez PGA Polska i rozpoznawany przez międzynarodową organizację Confederation of Professional Golf.

Czy osoby, które legitymują się tytułem PGA Golf Professional będą mogły automatycznie otrzymać tytuł trenera golfa?

Nie będzie się to działo automatycznie, ale po zdaniu egzaminu unifikacyjnego, który uzupełni program odbytych przez nich studiów o aspekty, które doszły w nowym systemie. Absolwenci będą wtedy mogli aplikować o licencję Trenera Golfa Klasy II.

Czy planowane są inne kwalifikacje dla kadry instruktorskiej?

Tak, zależeć to będzie jednak od potrzeb rynku. Planujemy, aby docelowo najwyższym stopniem w systemie był tytuł Trenera Golfa Klasy Mistrzowskiej. Nie wykluczamy również, że powstawać będą kwalifikacje u podstawy systemu, np. Animatora Golfa, choć te niekoniecznie zgłaszane do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK).

Dlaczego wspomina się o dopasowaniu nowego systemu do przepisów prawa, skoro od 2013 roku obowiązuje tzw. ustawa deregulacyjna, mówiąca o tym, że jedynymi kryteriami dostępu do zawodu trenera/instruktora jest wiek powyżej 18 lat, niekaralność, wykształcenie co najmniej średnie, a także posiadanie wiedzy, doświadczenia i umiejętności niezbędnych do wykonywania zadań w sporcie (ale ten warunek ten nie został w ustawie w żaden sposób doprecyzowany)?

Rzeczywiście deregulacja dała pewną wolność, ale wpłynęła negatywnie na jakość szkolenia w wielu dyscyplinach sportu. Po deregulacji zawodu trenera, pod koniec 2015 r. Sejm RP uchwalił Ustawę o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz.U. 2016 poz. 64), która wynika z załącznika II do zalecenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 kwietnia 2008 r. w sprawie ustanowienia Europejskich Ram Kwalifikacji dla uczenia się przez całe życie (Dz. Urz. UE C 111 z 06.05.2008, str. 1). Ustawa ma na celu „wprowadzenie spójnych rozwiązań systemowych dotyczących kwalifikacji (w naszym przypadku w sporcie a dalej idąc w golfie – przyp. autor) nadawanych poza systemami oświaty i szkolnictwa wyższego […]. Ustawa wprowadza:

 • jednolitą terminologię,
 • wspólne zasady dotyczące nadawania kwalifikacji i zapewniania ich jakości poza oświatą i szkolnictwem wyższym”.

Prace nad tworzeniem Sektorowej Ramy Kwalifikacji w Sporcie (SRKS), z ponad 30 związkami sportowymi i organizacjami, pod kierownictwem Instytutu Badań Edukacyjnych (IBE) rozpoczęły się w grudniu 2016 roku, a włączył się w nie również Polski Związek Golfa wraz z PGA Polska. Wdrożenie kursów zgodnych z powyższymi zasadami ma zapewnić nie tylko wysoką jakość szkolenia, ale również:

 • międzynarodową rozpoznawalność krajowych kwalifikacji
 • uregulowanie krajowego rynku szkoleniowego w obszarze golfa
 • ustanowienie obiektywnych wymogów dot. wiedzy, umiejętności i kompetencji osób z różnymi kwalifikacjami
 • większą dostępność i elastyczność propozycji edukacyjnych dla kadry szkoleniowej
 • utrzymywanie wysokiej jakości szkolenia kadry instruktorsko-trenerskiej
 • stworzenie ścieżek rozwoju i możliwości nauki dla różnych pracowników sektora golfowego.

Gdzie w tym systemie jest miejsce dla nauczycieli WF, chcących propagować golf w szkole?

Chętni nauczyciele mogą zapisać się na kurs dla Asystenta Instruktora Golfa, który umożliwi im poznanie podstaw golfa i nauczanie go trakcie zajęć WF, najlepiej we współpracy z bardziej wykwalifikowanym instruktorem lub trenerem. Planujemy również organizację specjalnych edycji tych kursów dla nauczycieli, którzy będą uczyć w golfowych oddziałach i szkołach sportowych. Ich program będzie dostosowany do unikalnej sytuacji nauczania golfa w oddziale sportowym (w ścisłej współpracy z trenerem klubowym).

Jak wygląda sytuacja osób, które już posiadają inne kwalifikacje w golfie?

Do czasu, gdy zgłoszone kwalifikacje uzyskają status funkcjonujących, zdobyte wcześniej kwalifikacje uprawniają do kontynuacji szkolenia na następujących poziomach:

 • dotychczasowi Instruktorzy Rekreacji Ruchowej AWF o specjalizacji golf (3 PRK) mogą kontynuować naukę realizując moduły na poziomie 4 PRK (Instruktor Golfa)
 • dotychczasowi Instruktorzy Golfa PZG (3 PRK) mogą kontynuować naukę realizując moduły na poziomie 4 PRK (Instruktor Golfa)
 • członkowie zwyczajni PGA Polska, po zdaniu egzaminu unifikacyjnego mogą uzyskać tytuł Trenera Golfa kl. II a następnie starać się o tytuł Trenera Golfa kl. I

Inne kwalifikacje (dyplom AWF, legitymacje sędziowskie) są rozpatrywane indywidualnie i mogą umożliwić zwolnienie z danego modułu lub części danego modułu realizującego ten sam zakres materiału.

Po uzyskaniu przez kwalifikacje statusu funkcjonujących, kandydat będzie mógł, bez zaliczania poszczególnych modułów szkoleniowych, podejść bezpośrednio do “egzaminu” (walidacji) na daną kwalifikację i udowodnić posiadane kompetencje.

Wówczas, komisja walidacyjna, na podstawie przedstawionych przez kandydata dowodów oraz wyników egzaminów praktycznych, teoretycznych i realizacji innych wymaganych zadań na daną kwalifikację, może potwierdzić posiadane przez kandydata efekty uczenia (wiedzę, umiejętności i kompetencje) i nadać mu daną kwalifikację.

Będzie to otwarta droga choćby dla osób, które w międzyczasie kontynuowały naukę np. w sposób nieformalny (pod okiem mentora), za granicą w nie rozpoznawanych przez PGA Polska (i Confederation of Professional Golf) organizacjach, czy w inny sposób osiągnęły wymagane efekty uczenia się i chciałyby pokazać ich posiadanie bez konieczności przechodzenia przez moduły szkoleniowe przygotowujące do procesu walidacji na daną kwalifikację.

Czym są kwalifikacja, walidacja oraz licencja instruktorów i trenerów golfa?

Zgodnie z definicjami Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK):

Kwalifikacja – wiedza, umiejętności praktyczne i kompetencje społeczne niezbędne do pełnienia danej funkcji. Dowodem uzyskania kwalifikacji jest wydany przez ekspertów w danej dziedzinie certyfikat.

Walidacja – proces, podczas którego możesz udowodnić ekspertom, że masz efekty uczenia się wymagane dla danej kwalifikacji, niezależnie od tego jak je zdobyłeś. 

Licencja PZG – świadectwo gotowości do pracy i dbałości o stałe podnoszenie poziomu wiedzy i umiejętności przez osoby prowadzące aktywną działalność szkoleniową. Warunkiem uzyskania licencji PZG jest posiadanie właściwej kwalifikacji. Więcej informacji o licencjach PZG TUTAJ.

Partner Strategiczny

Partner Generalny

Zarezerwuj TEE TIME
Dostępność WCAG