Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

Wizja i misja

Wizja

Wspólnie upowszechniamy golfa w Polsce z ambicjami do osiągania sukcesów sportowych na arenie międzynarodowej.

Misja

Integrowanie wysiłków klubów, obiektów i pól golfowych oraz graczy na rzecz popularyzowania, promocji, organizowania i rozwoju golfa w Polsce jako sportu dla wszystkich i sportu olimpijskiego, zgodnie ze standardami dobrego zarządzania, poszanowaniem zasad zrównoważonego rozwoju oraz ochrony środowiska naturalnego.

Nasze wartości

 • PASJA w pracy na rzecz rozwoju golfa
 • WYSOKIE STANDARDY zarządzania sportem
 • TRANSPARENTNOŚĆ w działaniu
 • OBIEKTYWIZM przy podejmowaniu decyzji
 • OTWARTOŚĆ na wszystkich, którzy chcą uprawiać i rozwijać golfa
 • KOMUNIKACJA jako podstawa budowania relacji z interesariuszami
 • KONCYLIACYJNOŚĆ i polubowne rozwiązywanie konfliktów i sporów
 • PARTNERSTWO i wzajemne zrozumienie w relacjach z naszymi członkami, obiektami golfowym oraz pozostałymi interesariuszami
 • PRAWORZĄDNOŚĆ, czyli działanie w oparciu o przyjęte reguły i procedury
 • RÓWNOŚĆ wszystkich naszych interesariuszy bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę lub pochodzenie etniczne, wyznawaną religię lub światopogląd, orientację seksualną oraz posiadany status społeczny
 • NIEZALEŻNOŚĆ jako dążenie do autonomii i samowystarczalności względem zmieniającego się otoczenia

144

 

Partner Strategiczny

Partner Generalny

Zarezerwuj TEE TIME
Dostępność WCAG