Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

Kurs na Asystenta Instruktora Golfa 2023

kurs instruktor asystenta

Polski Związek Golfa oraz PGA Polska zapraszają wszystkich zainteresowanych do wzięcia udziału w kursie na Asystenta Instruktora Golfa.

Celem kursu jest przygotowanie wykwalifikowanej kadry wspomagającej oraz instruktorskiej w zakresie współprowadzenia i prowadzenia zajęć w klubach i na polach golfowych z dziećmi oraz początkującymi – na poziomie rekreacji ruchowej. Kurs Asystenta Instruktora Golfa jest jednocześnie pierwszym niezbędnym krokiem na drodze rozwoju przyszłych wykwalifikowanych instruktorów i trenerów golfa, a także PGA Golf Professionals. Absolwenci kursu, po zdaniu egzaminu, otrzymają certyfikat Asystenta Instruktora Golfa i będą mogli ubiegać się o licencję Asystenta Instruktora Golfa. Więcej informacji o strukturze edukacji trenerów golfa w Polsce znajdziesz na stronie Polskiego Związku Golfa.

Kurs składa się z trzech modułów:

 • Podstawy nauczania dzieci i młodzieży (3-JUNIOR),
 • Promocja i rozwój golfa. Grupowe zajęcia dla początkujących (3-ANIMATOR),
 • Teoretyczne podstawy golfa, nauczania i sportu (3-ASYSTENT).

Część teoretyczna modułów realizowana jest za pomocą nauki zdalnej (e-learning). Materiały udostępnione uczestnikom będą 3 tygodnie przed częścią praktyczną szkolenia.

Część praktyczna modułów, z kolei, realizowana jest podczas 6-dniowego kursu odbywającego w Centrum Szkoleniowym PGA Polska znajdującym się na polu golfowy Lisia Polana k. Pomiechówka.

W ostatni dzień kursu przeprowadzony zostanie egzamin, składający się z części teoretycznej (test), demonstracji umiejętności golfowych (demonstracja techniki i wykonania uderzeń) i praktycznej (zaplanowanie i przeprowadzenie symulowanych zajęć golfowych oraz rozmowa z egzaminatorem).

Szkolenia prowadzą wykładowcy PGA Polska.

Termin najbliższego kursu:

 • 27 marca – 15 kwietnia 2023 r. – część teoretyczna (e-learning)
 • 16 kwietnia – 21 kwietnia 2023 r. – część praktyczna (zajęcia na żywo) oraz egzamin

Cena kursu: 1190 zł/os.

Miejsce kursu: Klub Golfowy Lisia Polana

Dla chętnych, 15 kwietnia odbędzie się trwający 8h bazowy kurs udzielania pierwszej pomocy. Ukończenie kursu w tym wymiarze godzin jest niezbędnym warunkiem otrzymania zarówno certyfikatu będącego świadectwem uzyskania kwalifikacji Asystenta Trenera Golfa, jak i licencji trenerskiej PZG, ale można ukończyć go również we własnym zakresie.

Cena kursu Pierwszej Pomocy: 180 zł/os.

Miejsce kursu: Klub Golfowy Lisia Polana

Szczegóły rekrutacji oraz wymagań formalnych dla uczestników:

Pierwszy etap rekrutacji

Kandydatury powinny być zgłaszane w terminie 19 stycznia – 19 lutego 2023.

Do rekrutacji oraz kursu może przystąpić osoba, która obowiązkowo:

 • posiada wykształcenie średnie lub średnie branżowe,
 • ukończyła 18 lat,
 • nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo, o którym mowa w art. 46–50 ustawy o sporcie, lub określone w rozdziale XIX, XXIII, z wyjątkiem art. 192 i art. 193, rozdziale XXV i XXVI ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. z 2016 r. poz. 1137, z późn. zm.) poświadczone oświadczeniem własnym,
 • przedstawi opinię lekarską o braku przeciwwskazań do uprawiania golfa,
 • przedstawi rekomendację przedstawiciela macierzystego Klubu Golfowego lub członka PGA Polska.

W procesie rekrutacji (selekcji) dodatkowo brane pod uwagę będą opcjonalnie:

 • wykształcenie i posiadane inne zbliżone kwalifikacje (na podstawie CV oraz skanów dyplomów lub legitymacji),
 • dotychczasowe zaangażowanie w popularyzację golfa (potwierdzone przez klub / PGA Pro),
 • sytuacja na lokalnym rynku golfowym,
 • aktualny handicap (certyfikat).

Organizator zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia dodatkowego etapu w procesie rekrutacji – wywiadu telefonicznego z kandydatem.

Kandydat zobowiązany jest do:

 • Wypełnienia oraz wysłania elektronicznego Formularz Rekrutacyjny.
 • Załączenia do formularza następujących dokumentów:
  • CV,
  • Skan podpisanej rekomendacji przedstawiciela Klubu Golfowego lub członka PGA Polska wraz z (jeśli dotyczy) potwierdzeniem zaangażowania kandydata w wolontariat na rzecz popularyzacji golfa,
  • PDF elektronicznej karty handicapowej (dotyczy amatorów posiadających handicap).

Spośród zgłoszonych kandydatur organizator kursu wyłoni listę zakwalifikowanych uczestników, która zostanie opublikowana na stronie PZG 27 lutego 2023 r.

Drugi etap rekrutacji

Po ogłoszeniu listy zakwalifikowanych uczestników, kandydaci zobowiązani są, w nieprzekraczalnym terminie do 24 marca 2023 r., pod rygorem wykreślenia z listy, do:

 • dokonania opłaty wpisowej w pełnej wysokości,
 • przesłania poprzez formularz elektroniczny następujących dokumentów:
  • potwierdzenia dokonania opłaty wpisowej,
  • skanu świadectwa ukończenia szkoły średniej, świadectwa maturalnego lub dyplomu ukończenia studiów wyższych,
  • skanu legitymacji studenckiej w przypadku studentów AWF i innych wydziałów sportowych,
  • skanu zaświadczenia od lekarza o braku przeciwwskazań do uprawiania golfa,
 • skanu podpisanego oświadczenia o niekaralności,
 • zdjęcia kandydata w wersji elektronicznej.

Wycofanie swojego udziału z kursu

 • Ponad 15 dni przed rozpoczęciem części praktycznej – zwrot 50% wysokości opłaty wpisowej.
 • Do 15 dni przed rozpoczęciem części praktycznej – brak zwrotu opłaty wpisowej. W nadzwyczajnych i uzasadnionych przypadkach organizator może zwrócić całość opłaty wpisowej.

Ukończenie kursu

Certyfikat ukończenia kursu będzie mogła uzyskać osoba, która po zdaniu egzaminów dodatkowo:

 • Przedstawi zaświadczenie o ukończeniu minimum 8 godzinnego kursu pierwszej pomocy uzyskane maksymalnie trzy lata przed rozpoczęciem
 • Przedstawi zaświadczenie o ukończeniu kursu posługiwania się automatycznym defibrylatorem zewnętrznym (AED).

Szkolenie zgodne z powyższymi wytycznymi zorganizowane będzie dzień przed rozpoczęciem zajęć praktycznych – za dodatkową opłatą.

Egzamin poprawkowy

W przypadku niezaliczenia egzaminu końcowego w ostatni dzień szkolenia, wyznaczony zostanie termin poprawkowy egzaminu w ciągu 5 tygodni od pierwszego terminu.

Koszt poprawki: do 400 zł/os.

szkolenie

Partner Strategiczny

Partner Generalny

Zarezerwuj TEE TIME
Dostępność WCAG