Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

Piłka grana z miejsca położenia (Reguła 13)

13-1. Postanowienia ogólne

Piłka musi być grana z miejsca położenia, chyba że Reguły stanowią inaczej. (Piłka będąca w spoczynku przesunięta – patrz Reguła 18).

13-2. Poprawianie położenia piłki, obszaru zamierzonego ustawienia lub zamachu, lub linii gry.

Gracz nie może sam poprawiać lub pozwalać na poprawę:
a) pozycji lub położenia jego piłki,
b) obszaru swego zamierzonego ustawienia lub zamachu,
c) swej linii gry lub rozsądnego jej przedłużenia poza dołek,
d) obszaru, w obrębie którego będzie upuszczał lub kładł piłkę, poprzez wykonywanie następujących czynności:
• dociskanie kija do podłoża;
• przesuwanie, zginanie lub łamanie wszystkiego co rośnie, lub jest przytwierdzone (włączając sztuczne utrudnienia nieruchome i obiekty wyznaczające granice pola);
• tworzenie lub eliminowanie nierówności terenu;
• usuwanie lub ugniatanie piasku, luźnej ziemi, odłożonych na miejsce kawałków wyrwanej darni, lub innych kawałków ułożonej darni;
• usuwanie rosy, szronu lub wody.

Jednak gracz nie otrzymuje kary, jeżeli taka czynność ma miejsce:
a) podczas opierania lekko kija o podłoże przy adresowaniu piłki;
b) podczas normalnego ustawiania się;
c) podczas wykonania uderzenia lub odciągnięcia kija golfowego do tyłu w celu wykonania uderzenia i uderzenie zostało wykonane;
d) podczas tworzenia lub usuwania nierówności terenu w obszarze tee (Reguła 11-1) lub podczas usuwania rosy, szronu lub wody z obszaru tee;
e) na putting greenie podczas usuwania piasku lub luźnej ziemi lub naprawiania uszkodzenia nawierzchni (Reguła 16-1).

Wyjątek: piłka w obrębie hazardu – patrz Reguła 13-4.

13-3. Kształtowanie warunków do ustawienia się

Podczas ustawiania się do uderzenia, gracz ma prawo stabilnie ustawić stopy, lecz robiąc to, nie może kształtować podłoża.

13-4. Piłka w hazardzie; działania zabronione

O ile Reguły nie mówią inaczej, przed wykonaniem uderzenia piłki znajdującej się w hazardzie (bunkrze lub przeszkodzie wodnej) lub piłki, która po podniesieniu z hazardu może być w hazardzie upuszczona lub położona, gracz nie może:
a) testować stanu tego hazardu lub innego podobnego hazardu,
b) dotykać ręką lub kijem golfowym ziemi w hazardzie lub wody w przeszkodzie wodnej,
c) dotykać lub przesuwać naturalnego utrudnienia ruchomego leżącego w obrębie lub stykającego się z hazardem.

Wyjątki:
1. Zakładając, że nie zostało zrobione nic, co mogłoby uchodzić za testowanie stanu hazardu lub poprawienie położenia piłki, nie ma kary, jeżeli gracz:
a) dotknie ziemi lub naturalnego utrudnienia ruchomego w każdym hazardzie lub wody w przeszkodzie wodnej na skutek lub w celu zapobieżenia upadkowi, przy usuwaniu sztucznego utrudnienia, podczas mierzenia lub zaznaczania pozycji, wydobywania, podnoszenia, kładzenia lub odkładania piłki, zgodnie
z odpowiednią Regułą,
b) położy swoje kije golfowe w hazardzie.

2. Po wykonaniu uderzenia, jeżeli piłka w dalszym ciągu znajduje się w hazardzie lub została podniesiona z hazardu i może być w nim upuszczona lub położona, gracz może wygładzić piasek lub ziemię w hazardzie pod warunkiem, że nie zostało zrobione nic, co byłoby niezgodne z Regułą 13-2 w odniesieniu do następnego uderzenia. Jeżeli po uderzeniu piłka znajduje się poza hazardem, gracz może wygładzić piasek lub ziemię w hazardzie bez ograniczeń.

3. Jeżeli gracz uderzył piłkę z hazardu i piłka spocznie w innym hazardzie, Reguła 13-4a nie ma zastosowania w stosunku do kolejnych działań podjętych w hazardzie, z którego uderzenie zostało wykonane.

Uwaga: Gracz może w każdej chwili, łącznie z momentem adresowania piłki lub przy odwodzeniu kija do tyłu w celu uderzenia piłki, dotknąć kijem golfowym lub w inny sposób każdego sztucznego utrudnienia, lub konstrukcji określonej przez Komitet mianem integralnej części pola golfowego lub każdej trawy, krzewu, drzewa i innych rosnących tam roślin.

KARA ZA ZłAMANIE REGUŁY: Match play – przegranie dołka; Stroke play – dwa uderzenia.
(Szukanie piłki – patrz Reguła 12-1)
(Ulga w przypadku piłki w przeszkodzie wodnej – patrz Reguła 26

Partner Strategiczny

Partner Generalny

Zarezerwuj TEE TIME
Dostępność WCAG