Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

Reguła 12

Definicje
Wszystkie zdefiniowane terminy wyróżniono kursywą i uszeregowano w porządku alfabetycznym w rozdziale Definicje.

12-1. Widzenie piłki; szukanie piłki
Reguły nie gwarantują, że gracz zawsze musi widzieć piłkę podczas jej uderzenia.

Podczas poszukiwania swojej piłki w dowolnym miejscu na polu, gracz może dotykać lub odchylać długą trawę, sitowie, krzaki, kolcolist, wrzos lub tym podobne, lecz tylko w zakresie koniecznym do znalezienia lub identyfikacji piłki, pod warunkiem, że nie spowoduje to poprawienia położenia jego piłki, obszaru zamierzonego ustawienia lub swingu, lub linii gry; jeżeli piłka zostanie przemieszczona, zastosowanie ma Reguła 18-2, za wyjątkiem sytuacji przewidzianych w punktach a – d niniejszej Reguły. Oprócz metod szukania i identyfikacji piłki, dozwolonych przez Reguły, gracz może także szukać i identyfikować piłkę zgodnie z Regułą 12-1 w następujący sposób:

a. Szukanie i identyfikacja piłki zakrytej piaskiem
Jeżeli gracz sądzi, że jego piłka jest zakopana w piasku, w dowolnym miejscu na polu, do tego stopnia, że uniemożliwia to jej znalezienie lub identyfikację, wówczas może, bez kary, dotykać, rozgarniać piasek w celu znalezienia lub zidentyfikowania piłki. Jeżeli piłka zostanie znaleziona i zidentyfikowana jako jego, to musi odtworzyć położenie, na tyle na ile jest to możliwe, poprzez ponowne przysypanie piaskiem. Nie ma kary, jeżeli piłka została przemieszczona w czasie dotykania lub rozgarniania piasku w trakcie jej szukania lub identyfikacji lub podczas odtwarzania położenia; piłka musi być odłożona a położenie odtworzone.

Odtwarzając położenie piłki zgodnie z niniejszą Regułą, graczowi wolno pozostawić widoczną, niewielką część piłki.

b. Szukanie i identyfikacja piłki zakrytej przez naturalne utrudnienia ruchome w hazardzie
Jeżeli gracz sądzi, że jego piłka leżąca w hazardzie jest przykryta przez naturalne utrudnienia ruchome, do tego stopnia, że uniemożliwia to jej znalezienie lub identyfikację, wtedy może bez kary dotykać, przesuwać lub unosić naturalne utrudnienia ruchome w celu znalezienia lub identyfikacji piłki. Jeżeli piłka zostanie znaleziona i zidentyfikowana jako jego, gracz musi odłożyć naturalne utrudnienia ruchome na miejsce.
Jeżeli piłka zostanie przemieszczona w czasie dotykania, przesuwania lub unoszenia naturalnych utrudnień ruchomych, zastosowanie ma Reguła 18-2; jeżeli piłka zostanie przemieszczona w czasie odkładania naturalnych utrudnień ruchomych, nie ma kary i piłka musi być odłożona na miejsce.

Jeżeli piłka była całkowicie przykryta naturalnymi utrudnieniami ruchomymi, gracz musi ponownie nakryć piłkę, lecz wolno mu pozostawić widoczną, niewielką część piłki.

c. Szukanie piłki zanurzonej w wodzie w hazardzie wodnym
Jeżeli gracz sądzi, że jego piłka leży w wodzie w hazardzie wodnym, wówczas może, bez kary, sondować wodę kijem lub w inny sposób. Jeżeli piłka w wodzie zostanie przypadkowo przemieszczona w czasie sondowania, nie ma kary; piłka musi być odłożona na miejsce, chyba że gracz zdecyduje się postąpić zgodnie z Regułą 26-1. Jeżeli przemieszczona piłka nie leżała w wodzie lub została przypadkowo przemieszczono przez gracza inaczej niż w czasie sondowania, zastosowanie ma Reguła 18- 2.

d. Szukanie piłki w obrębie sztucznego utrudnienia lub w nietypowych warunkach ziemnych
Jeżeli piłka leżąca w/na sztucznym utrudnieniu lub w nienormalnych warunkach ziemnych zostanie przypadkowo przemieszczona w czasie poszukiwań, nie ma kary; piłka musi być odłożona na miejsce, chyba że gracz zdecyduje się postąpić zgodnie z Regułą 24-1 b, Regułą 24-2b lub Regułą 25-1 b, o ile mają one zastosowanie.
Jeżeli gracz odłoży piłkę na miejsce, nadal ma prawo postąpić zgodnie z jedną z tych reguł, o ile mają zastosowanie.

KARA ZA NARUSZENIE REGUŁY 12-1:
Match Play – przegranie dołka; Stroke Play – dwa uderzenia.

(Poprawianie położenia, obszaru zamierzonego ustawienia lub swingu, lub linii gry – patrz Reguła 13-2)

12-2. Podnoszenie piłki w celu identyfikacji
Odpowiedzialność za granie właściwą piłką spoczywa na graczu. Każdy gracz powinien w indywidualny sposób oznaczyć swoją piłkę.

Jeżeli gracz sądzi, że jakaś piłka w spoczynku może być jego, lecz nie jest w stanie jej zidentyfikować, może ją podnieść bez kary w celu identyfikacji. Prawo podniesienia piłki w celu identyfikacji przysługuje graczowi oprócz działań dozwolonych przez Regułę 12-1.

Przed podniesieniem piłki, gracz musi zgłosić swój zamiar przeciwnikowi w meczu lub markerowi bądź współzawodnikowi w stroke play i zaznaczyć położenie piłki. Następnie może podnieść i zidentyfikować piłkę, pod warunkiem, że umożliwi swojemu przeciwnikowi, markerowi lub współzawodnikowi obserwację procedury podnoszenia i odkładania piłki. Piłka podniesiona zgodnie z Regułą 12-2 nie może być czyszczona w stopniu większym niż jest to konieczne do jej rozpoznania.

Jeżeli piłka jest piłką gracza, a gracz nie zastosuje się do całości lub części tej procedury, lub jeżeli podniesie piłkę w celu jej identyfikacji nie mając ku temu uzasadnionego powodu, otrzymuje karę jednego uderzenia. Jeżeli podniesiona piłka jest piłką gracza, gracz musi odłożyć ją na miejsce. Jeżeli tego nie zrobi, otrzymuje karę główną za naruszenie Reguły 12-2, lecz nie ma żadnej dodatkowej kary za naruszenie tej Reguły

Uwaga: Jeżeli oryginalne miejsce położenia piłki zostało zmienione, patrz Reguła 20-3b.

*KARA ZA NARUSZENIE REGUŁY 12-2:
Match play – przegranie dołka; Stroke play – dwa uderzenia.
*Jeżeli gracz otrzymuje karę główną za naruszenie Reguły 12-2, nie ma innej dodatkowej kary z tej Reguły.

Partner Strategiczny

Partner Generalny

Zarezerwuj TEE TIME
Dostępność WCAG