Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

Reguła 2

Definicje

Wszystkie zdefiniowane terminy wyróżniono kursywą i uszeregowano w porządku alfabetycznym w rozdziale Definicje.

2-1. Postanowienia ogólne
Mecz to rozgrywka jednej strony przeciwko drugiej w ramach regulaminowej rundy chyba, że Komitet zarządzi inaczej.

W match play gra prowadzona jest na dołki.

O ile reguły nie stanowią inaczej, dołek wygrywa strona, która umieści piłkę w dołku za pomocą mniejszej liczby uderzeń. W meczu handicapowym wygrywa niższy wynik netto.

Stan meczu określamy w następujący sposób: równowaga (all square) lub podając iloma dołkami jedna ze stron prowadzi, tj. ile dołków jest „up”, oraz podając ile dołków pozostaje do rozegrania.

Strona jest „dormie”, jeżeli jest tyle dołków „up” ile dołków pozostało do rozegrania.

2-2. Dołek zremisowany
Dołek jest zremisowany, jeżeli każda ze stron zakończy grę na dołku taką samą liczbą uderzeń.
Jeżeli gracz zakończył grę na dołku a jego przeciwnikowi pozostało jedno uderzenie aby zremisować, to jeżeli gracz otrzyma następnie jakąś karę, dołek jest zremisowany.

2-3. Zwycięzca meczu
Mecz jest wygrany, gdy jedna ze stron prowadzi większą liczbą dołków niż pozostało ich do rozegrania.
Jeżeli mecz jest nierozstrzygnięty, Komitet może przedłużyć regulaminową rundę o tyle dołków, ile potrzeba, aby mecz zakończył się wygraną.

2-4. Poddanie meczu, dołka lub następnego uderzenia
Gracz może poddać mecz w każdej chwili przed jego rozpoczęciem lub zakończeniem.

Gracz może w każdej chwili darować przeciwnikowi następne uderzenie, pod warunkiem, że piłka przeciwnika pozostaje w spoczynku. Uważa się wówczas, że przeciwnik wbił piłkę do dołka tym darowanym uderzeniem, a jego piłka może być podniesiona przez każdą ze stron.

Poddanie meczu, dołka lub darowanie następnego uderzenia nie może być odrzucone lub wycofane.

2-5. Wątpliwości proceduralne; spory i protesty
Podczas meczu, w razie wątpliwości lub sporu pomiędzy graczami, gracz może zgłosić protest. Jeżeli upoważniony przedstawiciel Komitetu nie jest dostępny w rozsądnym czasie, gracze muszą kontynuować mecz bez opóźnień. Komitet może rozpatrzyć protest tylko wtedy, gdy gracz zgłaszający protest, we właściwym czasie powiadomił swojego przeciwnika (i) że zgłasza protest lub żąda orzeczenia oraz (ii) o okolicznościach stanowiących podstawę protestu lub orzeczenia.

Protest jest uznawany za zgłoszony we właściwym czasie, jeżeli po ujawnieniu okoliczności będących powodem zgłoszenia protestu, gracz zgłosił protest :

  1. zanim którykolwiek z graczy w meczu zagrał z następnego obszaru tee, lub
  2. w przypadku rozgrywania ostatniego dołka w meczu, zanim wszyscy gracze w meczu opuścili putting green ostatniego dołka, lub
  3. gdy okoliczności będące powodem zgłoszenia protestu zostały ujawnione dopiero po tym jak wszyscy gracze w meczu opuścili putting green ostatniego dołka, a zanim wynik meczu został oficjalnie ogłoszony.

Protest dotyczący jakiegokolwiek poprzedniego dołka w meczu może być rozpatrzony przez Komitet jedynie wtedy, gdy dotyczy okoliczności wcześniej nieznanych graczowi zgłaszającemu protest, a gracz ten otrzymał od przeciwnika błędną informację (Reguły 6-2a lub Reguła 9). Taki protest musi być zgłoszony we właściwym czasie.

Gdy tylko wynik meczu zostanie oficjalnie ogłoszony, żaden protest nie może już być rozpatrzony przez Komitet, jeżeli nie są spełnione warunki, że

  1. protest dotyczy okoliczności, które w momencie oficjalnego ogłaszania wyników nie były znane graczowi zgłaszającemu protest,
  2. gracz zgłaszający protest otrzymał od przeciwnika błędną informację i
  3. przeciwnik wiedział, że udzielał błędnej informacji.

Nie ma ograniczenia czasowego na uznanie takiego protestu.

Uwaga 1: Gracz może zignorować naruszenie Reguł przez przeciwnika o ile strony nie zawarły porozumienia o uchyleniu reguły (Reguła 1-3).

Uwaga 2: W meczu, jeżeli gracz nie jest pewny przysługujących mu praw lub prawidłowości procedury, nie może dokończyć gry na dołku dwiema piłkami.

2-6. Kara główna
Karą za naruszenie jakiejś reguły w match play jest przegranie dołka poza sytuacjami, gdy reguły stanowią inaczej.

 

Partner Strategiczny

Partner Generalny

Zarezerwuj TEE TIME
Dostępność WCAG