Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

Reguła 20

Definicje
Wszystkie zdefiniowane terminy wyróżniono kursywą i uszeregowano w porządku alfabetycznym w rozdziale Definicje.

20-1. Podnoszenie i zaznaczanie
Piłka, która ma być podniesiona zgodnie z odpowiednimi regułami, może być podniesiona przez gracza, jego partnera lub inną osobę upoważnioną przez gracza. W każdej sytuacji gracz jest odpowiedzialny za naruszenie reguł.

Pozycja piłki musi być zaznaczona przed jej podniesieniem, jeżeli jest podnoszona zgodnie z regułą, która wymaga odłożenia piłki na miejsce. Jeżeli nie zostanie zaznaczona, gracz otrzymuje karę jednego uderzenia, a piłka musi być odłożona na miejsce. Jeżeli nie zostanie odłożona na miejsce, gracz otrzymuje karę główną za naruszenie niniejszej Reguły, lecz nie ma innej dodatkowej kary w ramach Reguły 20-1.

Jeżeli piłka lub znacznik zostaną przypadkowo przemieszczone podczas podnoszenia piłki zgodnie z odpowiednią regułą lub podczas zaznaczania jej pozycji, piłka lub znacznik muszą zostać odłożone na miejsce. Nie ma kary, pod warunkiem, że ruch piłki lub znacznika był bezpośrednio związany z czynnością zaznaczania pozycji piłki lub jej podnoszenia. W innych przypadkach gracz otrzymuje karę jednego uderzenia zgodnie z niniejszą regułą lub Regułą 18-2a.

Wyjątek: Jeżeli gracz otrzymuje karę za naruszenie Reguła 5-3 lub Reguła 12-2, nie ma żadnej dodatkowej kary z tytułu Reguły 20-1.

Uwaga: Pozycja podnoszonej piłki, powinna być zaznaczona przez umieszczenie znacznika, małej monety lub innego podobnego przedmiotu tuż za piłką. Jeżeli znacznik przeszkadza w grze, ustawieniu lub uderzeniu innego gracza, powinien być przełożony w bok, o przynajmniej jedną długość główki puttera.

20-2. Dropowanie i ponowne dropowanie

a. Przez kogo i jak
Piłka, która ma być dropowana zgodnie z regułami, musi być dropowana osobiście przez gracza. Gracz musi stanąć wyprostowany, trzymając piłkę na wysokości barku w wyprostowanej ręce i upuścić ją. Jeżeli piłka zostanie dropowana przez inną osobę lub w inny sposób i błąd ten nie zostanie skorygowany zgodnie z Regułą 20-6, gracz otrzymuje karę jednego uderzenia.

Jeżeli dropowana piłka, przed zatrzymaniem dotknie jakiejkolwiek osoby lub sprzętu jakiegokolwiek gracza przed lub po dotknięciu części pola, musi być ponownie dropowana bez kary. Nie ma ograniczenia co do liczby ponownych dropowań w takich przypadkach.

(Podjęcie działania mogącego wpłynąć na pozycję lub ruch piłki – patrz Reguła 1-2)

b. Gdzie dropować
Gdy piłka ma być dropowana jak najbliżej określonego miejsca, musi zostać dropowana nie bliżej dołka, niż znajduje się to miejsce. Jeżeli nie jest ono dokładnie znane graczowi, musi zostać określone w przybliżeniu.

Dropowana piłka musi najpierw dotknąć tej części pola, na którą ma być dropowana zgodnie z przywołaną regułą. Jeżeli nie zostanie w ten sposób dropowana, wówczas zastosowanie mają Reguły 20-6 i 20-7.

c. Kiedy ponownie dropować
Dropowana piłka musi być ponownie dropowana bez kary, jeżeli:

 1. wtoczy się do hazardu i spocznie w jego obrębie;
 2. wytoczy się z hazardu i spocznie poza jego obrębem;
 3. wtoczy się na putting green i spocznie na nim;
 4. potoczy się na aut i spocznie na nim;
 5. potoczy się i spocznie w miejscu, w którym istnieją zakłócenia spowodowane warunkami, od których brane było uwolnienie zgodnie z Regułą 24-2b (sztuczne utrudnienie nieruchome), Regułą 25-1 (nienormalne warunki ziemne), Regułą 25-3 (niewłaściwy putting green) lub regułą lokalną (Reguła 33-8a) lub wtoczy się z powrotem do śladu po piłce, z którego została podniesiona zgodnie z Regułą 25-2 (wbita piłka);
 6. potoczy się i spocznie w odległości większej niż dwie długości kija od miejsca, w którym dropowana piłka po raz pierwszy dotknęła pola, lub
 7. potoczy się i spocznie bliżej dołka niż:
  1. jej oryginalna lub określona w przybliżeniu pozycja (patrz Reguła 20-2b), chyba że jest to dozwolone przez reguły; lub
  2. najbliższy punkt uwolnienia lub maksymalnie możliwe miejsce uwolnienia (Reguła 24-2, Reguła  25-1 lub Reguła 25-3); lub
  3. punkt, gdzie piłka oryginalna ostatni raz przecięła granicę hazardu wodnego lub bocznego hazardu wodnego (Reguła 26-1).

Jeżeli piłka ponownie dropowana wtoczy się na jedną z pozycji wymienionych powyżej, to musi zostać położona jak najbliżej miejsca, w którym pierwszy raz dotknęła pola podczas ponownego drapowania.

Uwaga 1: Jeżeli piłka dropowana lub ponownie dropowana pozostaje w spoczynku, a następnie przemieści się, to musi być grana tak jak leży, chyba że mają zastosowanie postanowienia innej reguły.

Uwaga 2: Jeżeli nie można szybko odzyskać piłki, która ma być ponownie dropowana lub położona zgodnie z niniejszą regułą, można ją zastąpić inną piłką.

(Korzystanie ze strefy dropowania – patrz Załącznik I; część A; punkt 6)

20-3. Kładzenie i odkładanie

a. Przez kogo i gdzie
Piłka, która ma być położona zgodnie z odpowiednimi regułami, musi być położona przez gracza lub przez jego partnera.

Piłka, która ma być odłożona zgodnie z odpowiednimi regułami, musi być odłożona przez jedną z następujących osób: (i) osobę, która piłkę podniosła lub przemieściła, (ii) gracza; lub (iii) partnera gracza.
Piłka musi być umieszczona na miejscu, z którego została podniesiona lub przemieszczona. Jeżeli piłka zostanie położona lub odłożona przez jakąkolwiek inną osobę i błąd nie zostanie skorygowany zgodnie z Regułą 20-6, gracz otrzymuje karę jednego uderzenia. W każdym takim przypadku, gracz jest odpowiedzialny za każde inne naruszenie reguł spowodowane czynnością kładzenia lub odkładania piłki.

Jeżeli piłka lub znacznik zostaną przypadkowo przemieszczone podczas kładzenia lub odkładania piłki, to piłka lub znacznik muszą zostać odłożone na miejsce. Nie ma kary pod warunkiem, że przemieszczenie piłki lub znacznika było bezpośrednio związane z czynnością kładzenia lub odkładania piłki albo podnoszenia znacznika. W innych przypadkach gracz otrzymuje karę jednego uderzenia zgodnie z Regułą 18-2 lub 20-1.

Jeżeli piłka, która ma być odłożona zostanie umieszczona w innym miejscu niż miejsce, z którego była podniesiona lub przemieszczona i błąd nie zostanie skorygowany zgodnie z Regułą 20-6, gracz otrzymuje karę główną, przegranie dołka w match play lub dwa uderzenia w stroke play, za naruszenie stosownej reguły.

b. Zmienione warunki miejsca kładzenia lub odkładania piłki
Jeżeli oryginalne warunki miejsca, w którym piłka ma być położona lub odłożona, zostały zmienione, to:

 1. poza hazardem, piłka musi być położona w najbliższym miejscu, najbardziej podobnym do warunków oryginalnego położenia piłki, leżącym nie dalej niż jedna długość kija od oryginalnego miejsca, nie bliżej dołka i nie w hazardzie;
 2. w hazardzie wodnym, piłka musi być położona zgodnie z powyższym punktem (i) z zastrzeżeniem, że musi być położona w hazardzie wodnym;
 3. w bunkrze, oryginalne warunki miejsca położenia piłki muszą być jak najwierniej odtworzone i piłka musi być położona w tym miejscu.

Uwaga: Jeżeli oryginalne warunki miejsca, w którym piłka ma być położona lub odłożona, zostały zmienione i niemożliwe jest ustalenie miejsca, gdzie piłka ma być położona lub odłożona, to Reguła 20-3b ma zastosowanie gdy znane są oryginalne warunki miejsca położenia piłki, a Regułę 20-3c stosujemy, gdy nie są znane oryginalne warunki miejsca położenia piłki.

Wyjątek: Jeżeli gracz szuka lub identyfikuje piłkę zakrytą przez piasek – patrz Reguła 12-1a.

c. Miejsce nie do ustalenia
Jeżeli niemożliwe jest ustalenie miejsca, gdzie piłka ma być położona lub odłożona to:

 1. na terenie zielonym, piłka musi być dropowana jak najbliżej miejsca, w którym leżała, lecz nie w hazardzie lub na putting greenie;
 2. w hazardzie, piłka musi być dropowana w hazardzie jak najbliżej miejsca, w którym leżała;
 3. na putting greenie, piłka musi być położona jak najbliżej miejsca, w którym leżała, lecz nie w hazardzie.

Wyjątek: Podczas wznawiania gry (Reguła 6-8d), jeżeli niemożliwe jest ustalenie miejsca, w którym piłka ma być położona, miejsce to musi być określone w przybliżeniu i piłka położona w tym miejscu.

d. Piłka nie pozostaje w spoczynku w obranym miejscu
Jeżeli podczas kładzenia, piłka nie pozostaje w spoczynku w miejscu, w którym została położona, nie ma kary i piłka musi być ponownie w nim położona. Jeżeli ponownie nie pozostaje w spoczynku w miejscu położenia, to:

 1. poza hazardem, piłka musi być położona w najbliższym miejscu, najbardziej podobnym do warunków oryginalnego położenia piłki, leżącym nie dalej niż jedna długość kija od oryginalnego miejsca, nie bliżej dołka i nie w hazardzie;
 2. w hazardzie, piłka musi być położona w hazardzie w najbliższym miejscu, w którym pozostanie w spoczynku, lecz nie bliżej dołka.

Jeżeli kładziona piłka pozostaje w spoczynku w miejscu, w którym została położona, ale następnie przemieści się, to nie ma żadnej kary i piłka musi być grana tak jak leży, chyba że mają zastosowanie postanowienia innej reguły.

*KARA ZA NARUSZENIE REGUŁY 20-1, 20-2 lub 20-3:
Match play – przegranie dołka; Stroke play – dwa uderzenia.
*Jeżeli gracz, postępujący według wymogów jednej z tych reguł, wykona uderzenie piłką zastępczą, gdy zastąpienie piłki oryginalnej nie jest dozwolone, otrzymuje karę główną za naruszenie tej reguły, lecz nie ma innej kary dodatkowej wynikającej z tej reguły. Jeżeli gracz zadropuje piłkę w nieprawidłowy sposób i zagra ją z niewłaściwego miejsca lub jeżeli piłka zostanie wprowadzona do gry przez osobę nieupoważnioną przez reguły a następnie zostanie zagrana z niewłaściwego miejsca, patrz Uwaga 3 do Reguły 20-7c.

20-4. Kiedy piłka dropowana, położona lub odłożona jest w grze
Jeżeli piłka w grze gracza została podniesiona, to ponownie staje się piłką w grze po jej zdropowaniu lub położeniu. Piłka, która została odłożona jest piłką w grze obojętnie bez względu na to, czy usunięto znacznik.

Piłka zastępcza staje się piłką w grze, gdy zostanie dropowana lub położona.

(Piłka niewłaściwie zastąpiona – patrz Reguła 15-2)
(Podnoszenie piłki niewłaściwie zastąpionej, dropowanej lub położonej – patrz Reguła 20-6)

20-5. Wykonywanie następnego uderzenia z miejsca, z którego wykonano poprzednie uderzenie
Kiedy gracz zamierza lub musi wykonać następne uderzenie z miejsca, z którego wykonano poprzednie uderzenie, musi postępować w następujący sposób:

 1. Na obszarze tee: Piłka, która ma być grana, musi być zagrana z obszaru tee. Może być zagrana z dowolnego miejsca na obszarze tee i może być ustawiona na kołeczku tee.
 2. Na terenie zielonym: Piłka, która ma być grana, musi zostać dropowana i musi najpierw dotknąć części pola na terenie zielonym.
 3. W hazardzie: Piłka, która ma być grana, musi być dropowana i musi najpierw dotknąć części pola w hazardzie.
 4. Na putting greenie: Piłka, która ma być grana, musi być położona na putting greenie.

KARA ZA NARUSZENIE REGUŁY 20-5:
Match play – przegranie dołka; Stroke play – dwa uderzenia.

20-6. Podnoszenie piłki niewłaściwie zastąpionej, dropowanej lub położonej
Piłka niewłaściwie zastąpiona, dropowana lub położona w niewłaściwym miejscu, bądź w inny sposób niezgodnie z regułami, lecz niezagrana, może być podniesiona bez kary a następnie gracz musi postąpić poprawnie.

20-7. Gra z niewłaściwego miejsca

a. Zasady
Gracz zagrał z niewłaściwego miejsca, jeżeli wykonał uderzenie piłką w grze:

 1. na części pola, na której reguły nie zezwalają na wykonanie uderzenia lub dropowanie bądź położenie piłki; lub
 2. gdy reguły wymagają, aby dropowana piłka została dropowana ponownie lub przemieszczona piłka odłożona na jej oryginalne miejsce.

Uwaga: W przypadku piłki zagranej z obszaru tee lub z niewłaściwego obszaru tee – patrz Reguła 11-4.

b. Match play
Jeżeli gracz wykona uderzenie z niewłaściwego miejsca, to przegrywa dołek.

c. Stroke play
Jeżeli zawodnik wykona uderzenie z niewłaściwego miejsca, to otrzymuje karę dwóch uderzeń z tytułu zastosowanej reguły. Zawodnik musi dokończyć rozgrywanie dołka piłką zagraną z niewłaściwego miejsca, bez korygowania błędu, pod warunkiem, że nie popełnił poważnego naruszenia (patrz Uwaga 1).

Jeżeli zawodnik zorientuje się, że zagrał z niewłaściwego miejsca i sądzi, że mógł popełnić poważne naruszenie, musi przed wykonaniem uderzenia z następnego tee, rozegrać dołek drugą piłką zagraną zgodnie z regułami. Jeżeli rozgrywanym dołkiem jest ostatni dołek rundy, gracz musi przed opuszczeniem putting greenu, zadeklarować chęć rozegrania dołka drugą piłką graną zgodnie z regułami.

Jeżeli zawodnik grał drugą piłką, musi zgłosić ten fakt Komitetowi przed oddaniem swojej karty wyników; jeżeli tego nie uczyni, zostaje zdyskwalifikowany. Komitet musi zdecydować, czy zawodnik popełnił poważne naruszenie zastosowanej reguły. Jeżeli tak, to liczy się wynik uzyskany drugą piłką, a zawodnik musi dodać dwa uderzenia karne do wyniku uzyskanego tą piłką. Jeżeli zawodnik popełnił poważne naruszenie i nie skorygował swojego błędu zgodnie z powyższymi zaleceniami, wówczas zostaje zdyskwalifikowany.

Uwaga 1: Uznaje się, że zawodnik popełnił poważne naruszenie zastosowanej reguły, jeżeli Komitet uzna, że w wyniku zagrania ze niewłaściwego miejsca gracz uzyskał znaczącą korzyść.

Uwaga 2: Jeżeli zawodnik grał drugą piłką zgodnie z Regułą 20-7c i zostanie orzeczone, że gra tą piłką nie liczy się, to uderzenia wykonane tą piłką oraz uderzenia karne wynikające wyłącznie z gry tą piłką zostają pominięte. Jeżeli zostanie orzeczone, że gra drugą piłką się liczy, wówczas uderzenie wykonane z niewłaściwego miejsca oraz wszystkie uderzenia oryginalną piłką, w tym również uderzenia karne wynikające wyłącznie z gry piłką oryginalną, zostają pominięte.

Uwaga 3: Jeżeli gracz otrzymuje karę za wykonanie uderzenia z niewłaściwego miejsca, wówczas nie ma dodatkowej kary za:

 1. zastąpienie piłki, gdy nie jest to dozwolone;
 2. dropowanie piłki, gdy reguły wymagają jej położenia lub za położenie piłki, gdy reguły wymagają jej dropowania;
 3. dropowanie piłki w nieprawidłowy sposób, lub
 4. wprowadzenie piłki do gry przez osobę nieupoważnioną przez reguły.

 

Partner Strategiczny

Partner Generalny

Zarezerwuj TEE TIME
Dostępność WCAG