Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

Załącznik 1 – Część A Reguły lokalne

Część A Reguły lokalne

1. Pole – definiowanie granic pola, granic i statusu obiektów
2. Ochrona pola
a. Teren w naprawie; Gra zabroniona
b. Ochrona młodych drzewek
c. Obszar chroniony ekologicznie
3. Warunki na polu
a. Wbita piłka
b. „Preferred Lies” i warunki zimowe
c. Czyszczenie piłki
d. Dołki po aeracji (napowietrzaniu)
e. Łączenie ciętej darni
f. Kamienie w bunkrach
4. Sztuczne utrudnienia
a. Sztuczne utrudnienia nieruchome w pobliżu putting green
b. Tymczasowe sztuczne utrudnienia nieruchome
c. Tymczasowe linie energetyczne i kable
5. Hazardy wodne – pranie piłki prowizorycznej zgodnie z Regułą 26-1
6. Strefy dropowania
7. Urządzenia do pomiaru odległości

Załącznik I – Reguły Lokalne; Regulamin turnieju
Część A – Reguły Lokalne
Definicje
Wszystkie zdefiniowane terminy wyróżniono kursywą i uszeregowano w porządku alfabetycznym w rozdziale Definicje.

Ogólnie
Zgodnie z Regułą 33-8a Komitet może ustanowić i opublikować reguły lokalne dotyczące nietypowych warunków lokalnych, jeżeli będą one zgodne z zasadami przedstawionymi w niniejszym Załączniku.

Szczegółowe informacje odnośnie dopuszczalnych i zabronionych reguł lokalnych zawarte są w „Decisions on the Rules of Golf ” w ramach Reguły 33-8 oraz w „Guidance on Running a Competition”.

Jeśli nietypowe warunki lokalne w znacznym stopniu utrudniają właściwe prowadzenie gry i Komitet uzna za konieczne zmodyfikowanie jakiejś reguły, wówczas musi otrzymać akceptację z R&A na wprowadzenie takiej modyfikacji.

Zgodnie z polityką zawartą w załączniku I, Komitet, może dostosować wzorcowe reguły lokalne umieszczając je na score card lub tablicy ogłoszeń, opierając się na przykładach podanych poniżej.
Jednakże, wzorcowe reguły lokalne mają naturę tymczasową i nie powinny być drukowane na score card.

1. Pole – Definiowanie granic pola, granic i statusu obiektów.

Komitet może dostosować reguły lokalne poprzez:

 • objaśnienie znaczeń użytych do zdefiniowania autu, hazardów wodnych, bocznych hazardów wodnych, terenu w naprawie, sztucznych utrudnień i integralnych części pola (Reguła 33-2a).
 • określenie statusu hazardów wodnych, które mogą być bocznymi hazardami wodnymi (Reguła 26).
 • określenie statusu obiektów, które mogą być sztucznymi utrudnieniami (Reguła 24).
 • Wyszczególnienie wszystkich konstrukcji będących integralną częścią pola, a zatem nie będących sztucznymi utrudnieniami, np. obudowane brzegi obszarów tee, greenów oraz ściany bunkrów (Reguły 24 i Reguła 33-2a).
 • Określenie sztucznych nawierzchni dróg i ścieżek, jako integralnych części pola.
 • Przyznanie typu uwolnienia wynikającego z Reguły 24-2b, od dróg i ścieżek bez sztucznych nawierzchni, jeśli mogłyby one negatywnie wpływać na grę.
 • Zdefiniowanie tymczasowych sztucznych utrudnień umieszczonych na lub ustawionych przy polu golfowym jako ruchome, nieruchome lub tymczasowe sztuczne utrudnienia nieruchome.

2. Ochrona pola

a. Teren w naprawie; gra zabroniona
Jeżeli Komitet pragnie chronić jakiś obszar pola, to powinien określić go jako teren w naprawie i zabronić gry z tego terenu. Rekomendowana jest następująca Reguła Lokalna:
„(wskazać obszar) ……………. (jak jest oznaczony) ………… jest terenem w naprawie, z którego gra jest zabroniona. Jeżeli piłka gracza leży w tym terenie, lub teren zakłóca ustawienie lub obszar zamierzonego swingu gracza, wówczas gracz musi skorzystać z uwolnienia zgodnie z Regułą 25-1.

KARA ZA NARUSZENIE REGUŁY LOKALNEJ:
Match play – przegranie dołka; Stroke play – dwa uderzenia.”

b. Ochrona młodych drzewek
Jeżeli Komitet pragnie chronić młode drzewka przed zniszczeniem, rekomendowana jest następująca Reguła Lokalna:
„Ochrona młodych drzewek oznaczonych przez . ………..Jeżeli tak oznaczone drzewko przeszkadza w ustawieniu gracza lub znajduje się w obszarze jego zamierzonego swingu, piłka musi zostać podniesiona i zdropowana bez kary, zgodnie z procedurą Reguły 24-2b (sztuczne utrudnienie nieruchome).
Jeśli piłka leży w hazardzie wodnym, gracz musi podnieść piłkę i upuścić ją zgodnie z Regułą 24-2b(i), przy czym najbliższy punkt uwolnienia musi znajdować się w tym hazardzie wodnym i piłka musi być dropowana w tym hazardzie wodnym lub też gracz może postąpić zgodnie z Regułą 26. Piłka podniesiona zgodnie z tą Regułą Lokalną może być oczyszczona.

Wyjątek: Gracz nie może skorzystać z uwolnienia zgodnie z tą Regułą Lokalną, jeżeli

 1. zakłócenie spowodowane przez cokolwiek innego niż takie drzewko sprawia, że wykonanie uderzenia jest ewidentnie niemożliwe lub
 2. zakłócenie spowodowane przez takie drzewko wystąpiłoby tylko podczas ewidentnie nieracjonalnego uderzenia lub niepotrzebnie nienormalnego ustawienia, swingu lub kierunku gry.

KARA ZA NARUSZENIE REGUŁY LOKALNEJ:
Match play – przegranie dołka; Stroke play – dwa uderzenia.”

c. Strefa ekologicznie chroniona (ESA)
Jeśli stosowne władze, np. agencja rządowa itp. zabronią ze względów ekologicznych wchodzenia na jakiś teren znajdujący się na polu lub przy jego granicach oraz/lub zabronią gry z takiego terenu, wówczas Komitet powinien wydać Regułę Lokalną wyjaśniającą procedurę uwolnienia.

Komitet ma prawo określić taką strefę, jako teren w naprawie, hazard wodny lub aut. Jednakże, Komitet powinien zadbać o zachowanie charakteru dołka i nie może określić takiego terenu, jako hazard wodny, jeśli nie spełnia ona wymogów Definicji „hazardu wodnego”.

Rekomendowana jest następująca Reguła Lokalna:

1. Definicja
Strefa ekologicznie chroniona (ESA, Environmentally-Sensitive Area) to obszar uznany za takowy przez odpowiednie władze, do którego wchodzenie i/lub z której gra jest zabroniona ze względów ekologicznych.
(Miejsce) …….. (oznaczone przez ) jest strefą ekologicznie chronioną (ESA) Te strefy oznaczone są jako (teren w naprawie, hazard wodny, boczny hazard wodny lub aut).

2. Piłka w strefie ekologicznie chronionej (ESA)

Teren w naprawie
Jeżeli piłka leży w strefie ESA oznaczonej jako teren w naprawie, wówczas gracz musi skorzystać z uwolnienia zgodnie z Regułą 25-1b.

Jeżeli jest wiadome lub w zasadzie pewne, że piłka, która nie została znaleziona znajduje się w ESA oznaczonej jako teren w naprawie, wówczas gracz może skorzystać z uwolnienia bez kary, zgodnie z Regułą 25-1c.

Hazardy wodne i boczne hazardy wodne
Jeżeli piłka znajduje się w ESA lub jest wiadome lub w zasadzie pewne, że piłka, która nie została znaleziona znajduje się w ESA oznaczonej jako hazard wodny lub boczny hazard wodny, gracz musi z karą jednego uderzenia postąpić zgodnie z Regułą 26-1.

Uwaga: Jeśli piłka dropowana zgodnie z Regułą 26 wtoczy się na pozycję, gdzie strefa ekologicznie chroniona (ESA) zakłóca ustawienie gracza lub obszar jego zamierzonego swingu, gracz musi skorzystać z uwolnienia w sposób opisany w punkcie 3 niniejszej Reguły Lokalnej.

Aut
Jeżeli piłka znajduje się w strefie ESA oznaczonej jako aut, gracz musi zagrać piłkę z karą jednego uderzenia z miejsca, położonego jak najbliżej miejsca, z którego zagrał ostatnio piłkę oryginalną (patrz Reguła 20-5).

3. Zakłócenie w ustawieniu lub obszarze zamierzonego swingu
Zakłócenie przez strefę ekologicznie chronioną (ESA) ma miejsce wtedy, gdy ESA zakłóca ustawienie gracza lub obszar jego zamierzonego swingu. Jeśli takie zakłócenie występuje, gracz musi skorzystać z uwolnienia w sposób następujący:

 1. Na terenie zielonym: Jeżeli piłka leży na terenie zielonym, wówczas należy ustalić punkt na polu, położony jak najbliżej miejsca spoczynku piłki, który: (a) nie leży bliżej dołka, (b) w którym nie występuje zakłócenie przez ESA i (c) nie leży w hazardzie lub na greenie. Gracz musi podnieść piłkę i zdropować ją bez kary w obrębie jednej długości kija od tak ustalonego punktu na część pola spełniającą wymagania (a), (b) i (c) powyżej.
 2. W hazardzie: Jeżeli piłka leży w hazardzie, gracz musi ją podnieść i zdropować:
  1. bez kary, w tym hazardzie, w miejscu, które daje pełne uwolnienie od ESA (lecz nie bliżej dołka) i które znajduje się jak najbliżej miejsca, w którym piłka leżała, lub
  2. z karą jednego uderzenia, poza hazardem, utrzymując miejsce, w którym piłka leżała w linii prostej pomiędzy dołkiem a miejscem, na które piłka jest dropowana, bez ograniczenia odległości od hazardu. Dodatkowo, gracz może postąpić zgodnie z Regułą 26 lub Reguła 28 o ile mają zastosowanie.
 3. Na greenie: Jeżeli piłka leży na greenie, gracz musi, bez kary, podnieść piłkę i położyć ją w miejscu, które daje pełne uwolnienie od ESA (lecz nie bliżej dołka i nie w hazardzie) i które znajduje się jak najbliżej miejsca, w którym piłka leżała.

Piłka podniesiona zgodnie punktem 3 niniejszej Reguły Lokalnej może być oczyszczona.

Wyjątek: Gracz nie może skorzystać z uwolnienia zgodnie z punktem 3 niniejszej Reguły Lokalnej, jeżeli (a) zakłócenie powodowane przez cokolwiek innego niż ESA sprawia, że wykonanie uderzenia jest praktycznie niemożliwe lub (b) zakłócenie spowodowane przez ESA wystąpiłoby tylko w przypadku ewidentnie nieracjonalnego uderzenia lub nienormalnego ustawienia, zamachu lub kierunku gry.

KARA ZA NARUSZENIE REGUŁY LOKALNEJ:
Match play – przegranie dołka; Stroke play – dwa uderzenia.

Uwaga: W przypadku poważnego naruszenia niniejszej Reguły Lokalnej, Komitet może nałożyć karę dyskwalifikacji.”

3.Warunki na polu

a. Uwolnienie od piłki wbitej
Warunki na polu, takie jak błoto i wyjątkowa wilgotność, które mogą wpływać na właściwe prowadzenie gry, uzasadniają uwolnienie od wbitej piłki wszędzie na terenie zielonym.

Reguła 25-2 zapewnia uwolnienie bez kary od piłki wbitej w swój własny pitch-mark, na krótko przystrzyżonej części terenu zielonego. Na putting greenie piłka może być podniesiona, a miejsce wbicia piłki może być naprawione (Reguła 16-1b i Reguła 16-1c). Jeśli zezwolenie na skorzystanie z uwolnienia dla piłki wbitej miałoby obowiązywać na całym terenie zielonym, rekomendowana jest następująca Reguła Lokalna:
”Na terenie zielonym piłka, która jest wbita może być podniesiona, oczyszczona i dropowana, bez kary, jak najbliżej miejsca, gdzie była wbita, lecz nie bliżej dołka. Piłka tak dropowana musi najpierw dotknąć części pola na terenie zielonym.

Uwaga: Piłka jest „wbita” kiedy znajduje w swoim własnym pitch-mark a część piłki jest poniżej poziomu gruntu. Piłka niekoniecznie musi dotykać ziemi gdy jest wbita (np. trawa, naturalne utrudnienia ruchome i tym podobne mogą znajdować się pomiędzy piłką a ziemią).

Wyjątki:

 1. Gracz nie może uzyskać uwolnienia zgodnie z tą Regułą Lokalną, jeśli piłka jest wbita w piasek na terenie, który nie jest nisko koszony.
 2. Gracz nie może uzyskać uwolnienia zgodnie z tą Regułą Lokalną, jeżeli zakłócenie powodowane przez cokolwiek innego niż utrudnienie omawiane w niniejszej Regule Lokalnej sprawia, że wykonanie uderzenia jest ewidentnie niemożliwe.

KARA ZA NARUSZENIE REGUŁY LOKALNEJ:
Match play – przegranie dołka; Stroke play – dwa uderzenia.”

b. „Preferred lies” i „Reguły zimowe”
Teren w naprawie jest omówiony w Regule 25 a sporadyczne, występujące lokalnie nienormalne warunki mogące zakłócać sprawiedliwy przebieg gry, a nie rozprzestrzenione na całym polu, powinny być oznaczone jako teren w naprawie.

Jednakże niesprzyjające warunki atmosferyczne takie jak duże opady śniegu, wiosenne roztopy, długotrwałe deszcze lub ekstremalne upały mogą znacznie pogorszyć stan fairway’ów i czasami uniemożliwiać użycie ciężkiego sprzętu koszącego. Gdy takie warunki są wszechobecne na całym polu i Komitet uważa, że „preferred lies” lub „reguły zimowe” mogłyby przyczynić się do usprawnienia gry lub pomogłyby chronić pole, rekomendowana jest następująca Reguła Lokalna:

„Piłka leżąca na krótko przystrzyżonej części terenu zielonego (lub w miejscu bardziej precyzyjnie określonym, np. na 6 dołku) może być bez kary podniesiona i oczyszczona. Przed podniesieniem piłki gracz musi zaznaczyć jej położenie.
Podniesiona piłka musi być położona na miejscu znajdującym się w obrębie (sprecyzować obszar, np. 15 cm, jedna długość kija itp.) miejsca, gdzie leżała piłka, lecz nie bliżej dołka i nie w hazardzie lub na greenie.
Gracz może położyć swoją piłkę tylko raz i po jej położeniu jest ona piłką w grze (Reguła 20-4). Jeżeli piłka nie pozostanie w spoczynku w miejscu, na którym została położona, zastosowanie ma Reguła 20-3d. Jeżeli po położeniu piłka pozostaje w spoczynku w miejscu, na którym została położona a następnie przemieści się, nie ma kary, i piłka musi być grana tak jak leży, chyba że mają zastosowanie postanowienia jakiejś innej Reguły.

Jeżeli gracz nie dopełni obowiązku zaznaczenia pozycji piłki przed jej podniesieniem lub przesunie piłkę w jakiś inny sposób, na przykład poprzez przetoczenie piłki za pomocą kija, wtedy otrzymuje karę jednego uderzenia.

Uwaga: Teren „krótko przystrzyżony” oznacza każdy fragment pola (także ścieżki przez rough) koszony na wysokość fairwaya lub niższą.

KARA ZA NARUSZENIE REGUŁY LOKALNEJ:
Match play – przegranie dołka; Stroke play – dwa uderzenia.

*Jeżeli gracz otrzymał karę główną za naruszenie niniejszej Reguły Lokalnej, nie otrzymuje żadnej dodatkowej kary z tej Reguły Lokalnej.”

c. Czyszczenie piłki
Warunki takie jak, przesiąknięty grunt, które powodują przyklejanie się dużej ilości błota do piłki mogą uzasadniać zezwolenie na podnoszenie, oczyszczanie i odkładanie piłki. W takich okolicznościach, rekomendowana jest następująca Reguła Lokalna:

„(Określ miejsce np. 6 dołek, na „krótko przystrzyżonym obszarze, na całym terenie zielonym, itd.) piłka może być podniesiona i oczyszczona bez kary. Piłka musi być odłożona na miejsce.
Uwaga: Przed podniesieniem piłki zgodnie z tą Regułą Lokalną, pozycja piłki musi być zaznaczona – patrz Reguła 20-1.

KARA ZA NARUSZENIE REGUŁY LOKALNEJ:
Match play – przegranie dołka; Stroke play – dwa uderzenia.”

d. Dziury po aeracji
Jeśli na polu przeprowadzono aerację, wówczas uzasadnione może być wprowadzenie Reguły Lokalnej zezwalającej na uwolnienie od dziur po aeracji. Rekomendowana jest następująca Reguła Lokalna:

„Jeżeli na terenie zielonym piłka spocznie na (lub w) dziurze po aeracji, może bez kary być podniesiona, oczyszczona i dropowana jak najbliżej miejsca spoczynku, lecz nie bliżej dołka. Piłka tak dropowana musi najpierw dotknąć części pola na terenie zielonym”.

Na putting greenie, jeśli piłka spocznie na (lub w) dziurze po aeracji, może być położona jak najbliżej miejsca spoczynku tak, by uzyskać uwolnienie, lecz nie bliżej dołka.

KARA ZA NARUSZENIE REGUŁY LOKALNEJ:
Match play – przegranie dołka; Stroke play – dwa uderzenia.”

e. Łączenia ciętej darni
Jeżeli Komitet postanowi zezwolić na uwolnienia od łączeń ciętej darni, ale nie od samej ciętej darni jako takiej, rekomendowana jest następująca Reguła Lokalna:
„Na terenie zielonym, łączenia ciętej darni (lecz nie cięta darń sama w sobie) są terenem w naprawie. Zakłócenie ustawienia gracza przez łączenia ciętej darni nie jest zakłóceniem w rozumieniu Reguły 25-1. Jeżeli piłka leży w łączeniu, dotyka łączenia lub łączenie zakłóca obszar zamierzonego swingu, gracz może skorzystać z uwolnienia zgodnie z Regułą 25-1. Wszystkie łączenia w obszarze pokrytym ciętą darnią uważane są za to samo łączenie.

KARA ZA NARUSZENIE REGUŁY LOKALNEJ:
Match play – przegranie dołka; Stroke play – dwa uderzenia.”

f. Kamienie w bunkrach
Kamienie, zgodnie z Definicją, są naturalnymi utrudnieniami ruchomymi i kiedy piłka gracza znajduje się w hazardzie, kamień leżący w obrębie lub dotykający hazardu nie może być dotknięty ani poruszony (Reguła 13-4). Jednakże, kamienie w bunkrach mogą stanowić niebezpieczeństwo dla graczy (gracz może zostać zraniony przez kamień uderzony w czasie zagrania) i mogą zakłócać prawidłowy przebieg gry.
Jeśli zezwolenie na podniesienie kamienia w bunkrze byłoby uzasadnione, rekomendowana jest następująca Reguła Lokalna:

„Kamienie w bunkrach są sztucznymi utrudnieniami ruchomymi (zastosowanie ma Reguła 24-1).”

4. Sztuczne utrudnienia

a. Sztuczne utrudnienia nieruchome w pobliżu putting greenu (np. sprinkler)
Reguła 24-2 zapewnia uwolnienie bez kary od zakłócenia przez sztuczne utrudnienia nieruchome, ale mówi również, że za wyjątkiem sytuacji na putting greenie, zakłócenie linii gry nie jest samo w sobie zakłóceniem zgodnie z niniejszą Regułą.

Jednakże na niektórych polach golfowych najbliższe otoczenie putting greenów jest tak nisko koszone, że gracze mogą chcieć puttować spoza greenu. W takich warunkach sztuczne utrudnienia nieruchome znajdujące się blisko samego putting greenu mogą zakłócać właściwą grę i wówczas byłoby uzasadnione wprowadzenie następującej Reguły Lokalnej, zapewniającej dodatkowe uwolnienie bez kary od zakłócenia linii gry przez sztuczne utrudnienie nieruchome:

„Uwolnienie od sztucznego utrudnienia nieruchomego może być wzięte na podstawie Reguły 24-2.

Ponadto, jeśli piłka leży na terenie zielonym a sztuczne utrudnienie nieruchome znajduje się na putting greenie lub w obrębie dwóch długości kija od putting greenu oraz w obrębie dwóch długości kija od piłki oraz koliduje z linią gry pomiędzy piłką a dołkiem, gracz może skorzystać z uwolnienia w następujący sposób:

Piłka musi być podniesiona i dropowana w miejscu, położonym jak najbliżej miejsca spoczynku, które: (a) nie leży bliżej dołka, (b) uwalnia od zakłócenia i (c) nie leży w hazardzie lub na greenie.

Jeżeli piłka gracza leży na putting greenie a sztuczne utrudnienie nieruchome znajduje się w obrębie dwóch długości kija od greenu i koliduje z linią puttowania pomiędzy piłką a dołkiem, gracz może skorzystać z uwolnienia w następujący sposób:

Piłka musi być podniesiona i położona w miejscu, leżącym jak najbliżej miejsca spoczynku piłki, które: (a) nie leży bliżej dołka, (b) uwalnia od zakłócenia i (c) nie leży w hazardzie.

Po podniesieniu piłka może być oczyszczona.

Wyjątek: Gracz nie może uzyskać uwolnienia zgodnie z niniejszą Regułą lokalną, jeżeli zakłócenie spowodowane przez cokolwiek innego niż sztuczne utrudnienie nieruchome sprawia, że wykonanie uderzenia jest praktycznie niemożliwe.

KARA ZA NARUSZENIE REGUŁY LOKALNEJ:
Match play – przegranie dołka; Stroke play – dwa uderzenia.

Uwaga: Komitet może ograniczyć tę Regułę Lokalną tylko do niektórych dołków, do piłek leżących tylko na terenie krótko przystrzyżonym, do niektórych sztucznych utrudnień lub w przypadku sztucznych utrudnień leżących poza putting greenem tylko do sztucznych utrudnień znajdujących się na terenie krótko przystrzyżonym. Teren „krótko przystrzyżony” oznacza każdy fragment pola (także ścieżki przez rough) koszony na wysokość fairwaya lub niższą.

b. Tymczasowe sztuczne utrudnienia nieruchome

Jeśli na polu lub na terenie przyległym są zainstalowane sztuczne utrudnienia tymczasowe, Komitet powinien zdefiniować status takich przeszkód jako ruchome, nieruchome lub tymczasowe sztuczne utrudnienia.

Jeżeli Komitet zdefiniuje takie sztuczne utrudnienia jako tymczasowe sztuczne utrudnienia nieruchome, wtedy jest rekomendowana następująca Reguła Lokalna:

„1. Definicja
Tymczasowym sztucznym utrudnieniem nieruchomym (Temporary Immovable Obstruction, TIO) jest tymczasowy, sztuczny obiekt, często wzniesiony lub postawiony w związku z odbywającym się turniejem, który jest zamocowany do podłoża lub trudny do przesunięcia. Przykładami TIO są m.in. namioty, tablice wyników, trybuny, wieże telewizyjne, toalety itp.

Liny odciągowe są częścią TIO, chyba że Komitet uzna, że będą traktowane jak napowietrzne linie energetyczne lub kable.

2. Zakłócenie
Zakłócenie przez TIO zachodzi wtedy, gdy (a) piłka leży przed TIO i tak blisko od niego, że TIO przeszkadza w ustawieniu się gracza lub zakłóca obszar jego zamierzonego swingu, lub (b) piłka leży w, na, pod lub za TIO tak, że jakaś część TIO znajduje się na linii pomiędzy piłką gracza i dołkiem (tzw. linia wzroku) oraz na jego linii gry; zakłócenie ma miejsce również wtedy, gdy piłka leży w zasięgu
jednej długości kija od punktu położonego w takiej samej odległości od dołka jak piłka, w którym wcześniej opisane zakłócenie występowałoby.

Uwaga: Piłka leży pod TIO, kiedy znajduje się w obszarze pod zewnętrznymi brzegami/krawędziami TIO, nawet jeśli te brzegi/krawędzie nie schodzą w dół do ziemi.

3. Uwolnienie
Gracz może uzyskać uwolnienie od zakłócenia przez TIO (również od TIO znajdującego się na aucie) w następujący sposób:

 1. Na terenie zielonym: Jeżeli piłka leży na terenie zielonym, musi być ustalony punkt na polu najbliższy miejscu spoczynku piłki, który (a) nie leży bliżej dołka niż piłka, (b) uwalnia od zakłócenia zdefiniowanego w punkcie 2 i (c) nie leży w hazardzie lub na greenie. Gracz musi podnieść piłkę i upuścić ją, bez kary, w obrębie jednej długości kija od tak ustalonego punktu na część pola, która spełnia wymagania (a), (b) i (c) powyżej.
 2. W hazardzie: Jeżeli piłka znajduje się w hazardzie, gracz musi podnieść piłkę i dropować ją:
  1. Bez kary, zgodnie z punktem 3(a) powyżej, przy czym najbliższa część pola dająca całkowite uwolnienie od zakłócenia musi znajdować się w hazardzie i piłka musi być dropowana w hazardzie lub, jeżeli całkowite uwolnienie nie jest możliwe, piłka musi być dropowana na tą część pola w hazardzie, która daje maksymalne możliwe uwolnienie; lub
  2. Z karą jednego uderzenia, poza hazardem w sposób następujący: musi być ustalony punkt na polu najbliższy miejscu spoczynku piłki, które (a) nie leży bliżej dołka niż piłka, (b) uwalnia od zakłócenia zdefiniowanego w punkcie 2 i (c) nie leży w hazardzie. Gracz musi upuścić piłkę w obrębie jednej długości kija od tak ustalonego punktu na część pola, która spełnia wymagania (a), (b) i (c) powyżej.

Piłka podniesiona zgodnie z punktem 3 może być oczyszczona.

Uwaga 1: Jeżeli piłka leży w hazardzie, gracz może postąpić zgodnie z Regułą 26 lub Regułą 28, gdyż Reguła Lokalna tego nie zabrania.

Uwaga 2: Jeżeli nie można szybko odzyskać piłki, która ma być dropowana zgodnie z niniejszą Regułą Lokalną, można ją zastąpić inną piłką.

Uwaga 3: Komitet może ustanowić Regułę Lokalną (a) zezwalającą graczowi lub wymagającą od gracza korzystania ze strefy dropowania gdy korzysta z uwolnienia od TIO lub (b) pozwalającą graczowi (jest to dodatkowa opcja) na dropowanie piłki po przeciwnej stronie TIO od punktu ustalonego zgodnie z punktem 3, w miejscu, które jest zgodne z punktem 3.

Wyjątki: Gdy piłka gracza leży przed lub za TIO (lecz nie w, na lub pod TIO) gracz nie może skorzystać z uwolnienia zgodnie z punktem 3 jeżeli:

 1. Zakłócenie spowodowane przez cokolwiek innego niż TIO sprawia, że wykonanie uderzenia jest ewidentnie niemożliwe lub w przypadku zakłócania linii wzroku i linii gry, wykonanie uderzenia w taki sposób, aby piłka mogła wylądować na linii prostej w kierunku dołka jest ewidentnie niemożliwe;
 2. Zakłócenie spowodowane przez TIO występuje jedynie po przyjęciu oczywistego nienormalnego ustawienia, zamachu lub kierunku gry lub w przypadku nieracjonalnego uderzenia; lub
 3. W przypadku zakłócenia, nie można oczekiwać, że gracz będzie w stanie uderzyć piłkę wystarczająco daleko, aby osiągnęła TIO.

Gracz, który nie jest uprawniony do uzyskania uwolnienia z powodu przytoczonych wyjątków, może, gdy jego piłka leży na terenie zielonym lub w bunkrze skorzystać z uwolnienia zgodnie z Regułą 24-2b, o ile ma zastosowanie. Jeżeli piłka leży w hazardzie wodnym, gracz może ją podnieść i zadropować zgodnie
z Regułą 24-2b(i), przy czym najbliższy punkt uwolnienia musi znajdować się w hazardzie wodnym i piłka musi być zadropowana w hazardzie wodnym lub gracz może postąpić zgodnie z Regułą 26-1.

4,.Piłka w TIO nieznaleziona
Jeśli jest wiadome lub w zasadzie pewne, że piłka, która nie została znaleziona jest w, na lub pod TIO, to inna piłka może być zadropowana zgodnie z punktem 3 lub punktem 5, o ile ma zastosowanie. W celu zastosowania punktu 3 i 5 piłka będzie uważana za leżącą w miejscu, gdzie ostatnio przecięła zewnętrzny obrys TIO (Reguła 24-3).

5. Strefy dropowana
Jeśli występuje zakłócenie spowodowane przez TIO, Komitet może zezwolić na skorzystanie lub wymagać skorzystania ze strefy dropowania. Jeśli gracz korzysta ze strefy dropowania, to korzystając z uwolnienia musi upuścić piłkę w strefie dropowania leżącej jak najbliżej miejsca, gdzie leżała jego oryginalna piłka lub miejsca, w którym uznano, że jego piłka leży zgodnie z punktem 4 (nawet, jeśli
najbliższa strefa dropowania znajduje się bliżej dołka).

Uwaga: Komitet może ustanowić Regułę Lokalną zabraniającą korzystania ze strefy dropowania znajdującej się bliżej dołka.

KARA ZA NARUSZENIE REGUŁY LOKALNEJ:
Match play – przegranie dołka; Stroke play – dwa uderzenia.”

c. Tymczasowe linie elektryczne i kable

Jeżeli na polu golfowym zainstalowano tymczasowe linie elektryczne, kable lub linie telefoniczne, rekomendowana jest następująca Reguła Lokalna:

„Tymczasowe linie elektryczne, kable, linie telefoniczne i maty ochraniające lub podtrzymujące je słupy są sztucznymi utrudnieniami:

1. Jeżeli są one łatwe do usunięcia, zastosowanie ma Reguła 24-1.
2. Jeżeli nie są łatwe do usunięcia lub są umocowane na stałe, gracz może, gdy piłka leży na terenie zielonym lub w bunkrze, uzyskać uwolnienie zgodnie z Regułą 24-2b. Jeżeli piłka leży w hazardzie wodnym, gracz może ją podnieść i dropować zgodnie z Regułą 24-2b(i), przy czym najbliższy punkt uwolnienia musi znajdować się w hazardzie wodnym i piłka musi być dropowana w hazardzie wodnym lub gracz może postąpić zgodnie z Regułą 26-1.
3. Jeżeli piłka uderzy w napowietrzną linię elektryczną lub kable, uderzenie jest anulowane i gracz musi zagrać piłkę z miejsca położonego jak najbliżej miejsca, z którego oryginalna piłka była ostatnio zagrana, zgodnie z Regułą 20-5 (Wykonywanie następnego uderzenia z miejsca, z którego wykonane było poprzednie uderzenie).
Uwaga: Liny odciągowe przytrzymujące konstrukcję tymczasowego sztucznego utrudnienia są częścią tego sztucznego utrudnienia, chyba że Komitet poprzez Regułę Lokalną uzna, że będą traktowane jak napowietrzne linie energetyczne lub kable.

Wyjątek: Uderzenie, po którym piłka trafiła w stację rozdzielczą kabli nie może być powtórzone.

4. Pokryte trawą kanały z kablami są

Partner Strategiczny

Partner Generalny

Zarezerwuj TEE TIME
Dostępność WCAG