Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

Załącznik 4

Gracz mający wątpliwości, czy użycie jakiegoś urządzenia lub sprzętu mogłoby stanowić naruszenie Reguł, powinien skonsultować się z R&A.

Producent powinien dostarczyć R&A próbny model urządzenia lub sprzętu, który zamierza produkować, w celu orzeczenia, czy jego użycie w czasie regulaminowej rundy przez gracza spowodowałoby naruszenie Reguły 14-3. Próbny model staje się własnością R&A i służy do celów porównawczych. Jeżeli producent nie dostarczy próbnego modelu lub dostarczywszy go, nie poczeka na orzeczenie przed rozpoczęciem produkcji i/ lub wprowadzeniem urządzenia lub sprzętu na rynek, podejmuje ryzyko związane z orzeczeniem, że używanie tego urządzenia lub sprzętu byłoby niezgodne z Regułami.

Poniższe paragrafy ustanawiają ogólne normy dla konstrukcji urządzeń i innego sprzętu, łącznie ze szczegółowymi specyfikacjami i interpretacjami. Powinny być czytane razem z Regułą 11-1 (Gra z obszaru tee) i z Regułą 14-3 (Sztuczne urządzenia, nietypowy sprzęt i nienormalne użycie sprzętu).

1. Kołeczki tee (Reguła 11)
Kołeczek tee to mały przedmiot zaprojektowany do umieszczenia piłki ponad poziomem gruntu. Kołeczek tee nie może:

 • być dłuższy niż 4 cale (101,6 mm);
 • być zaprojektowany lub wytworzony w taki sposób, że mógłby wskazywać linię gry;
 • nadmiernie wpływać na ruch piłki, lub
 • w inny sposób pomagać graczowi w wykonaniu uderzenia lub w grze.

2. Rękawiczki (Reguła 14-3)
Rękawiczki mogą być założone, aby pomóc graczowi w uchwycie kija pod warunkiem, że są zwykłe.
„Zwykła” rękawiczka musi:

 • w dopasowany sposób okrywać rękę oraz być pięciopalczasta; oraz
 • być wykonana z gładkich materiałów na całej powierzchni chwytnej dłoni i palców.

„Zwykła” rękawiczka nie może posiadać:

 • materiału wyścielającego na powierzchni chwytnej lub wewnątrz rękawiczki, którego podstawowym celem jest „padding”, czyli absorpcja wstrząsów lub ścisłe wypełnienie luk pomiędzy ręką a uchwytem kija. „Padding” jest zdefiniowany jako miejsca w materiale rękawiczki, które są grubsze niż 0,025 cala (0,635 mm) od sąsiadujących miejsc w rękawiczce bez dodanego materiału;

Uwaga: Może być dodany materiał zapobiegający szybkiemu zużywaniu się rękawiczki, pochłaniający pot lub spełniający inne funkcje, pod warunkiem, że nie wystąpi zjawisko „paddingu” (patrz powyżej).

 • pasków zapobiegających wyślizgnięciu się kija lub mocujących rękę do kija;
 • jakichkolwiek sposobów/środków na łączenie razem palców;
 • materiału na rękawiczce, który przywiera do materiału na uchwycie kija;
 • dodatkowych cech (innych niż pomoc wizualna), zaprojektowanych, aby ułatwiać graczowi stałe i/lub specjalne ułożenie ręki na uchwycie kija;
 • obciążenia pomagającego graczowi w wykonaniu uderzenia;
 • żadnej cechy, która mogłaby ograniczać ruchomość stawu (nadgarstka), lub
 • żadnej innej cechy, która mogłaby pomóc graczowi w wykonaniu uderzenia lub w jego grze.

3. Buty (Reguła 14-3)
Gracz może użyć butów, które mogą pomóc w uzyskaniu stabilnego ustawienia się. Jeżeli regulamin nie zabrania dodatkowego wyposażenia takiego jak kolce (spikes) to jest to dozwolone, lecz buty nie mogą posiadać cech:

 • zaprojektowanych, aby pomóc graczowi w przyjęciu ustawienia i/lub budowie ustawienia;
 • zaprojektowanych, aby pomóc graczowi w ustawieniu się w linii prostej, lub
 • które mogłyby w inny sposób pomóc graczowi w wykonaniu uderzenia lub w jego grze.

4. Odzież (Reguła 14-3)
Żadna sztuka odzieży nie może posiadać cech:

 • zaprojektowanych, aby pomóc graczowi w ustawieniu się w prostej linii; lub
 • które mogłyby w inny sposób pomóc graczowi w wykonaniu uderzenia lub w jego grze.

5. Urządzenia do pomiaru odległości (Reguła 14-3)
Korzystanie z urządzeń do pomiaru odległości w czasie regulaminowej rundy jest zabronione, chyba że Komitet wprowadzi regułę lokalną zezwalającą na ich użycie (patrz Uwaga do Reguły 14-3 i Załącznik I; Część A; Punkt 7).

Nawet po wprowadzeniu reguły lokalnej, urządzenie nie może być używane w celu zabronionym przez Regułę 14-3, w tym do:

 • oceny lub mierzenia stopnia nachylenia terenu;
 • oceny lub mierzenia innych parametrów, które mogłyby wpłynąć na grę (np. szybkość i kierunek wiatru,
 • podawania zaleceń, które mogłyby pomóc graczowi w wykonaniu uderzenia lub w grze, (np. dobór kija, rodzaj uderzenia, czytanie greenu lub inne o charakterze porad), lub
 • obliczania rzeczywistej odległości pomiędzy dwoma punktami w oparciu o znajomość stopnia nachylenia gruntu lub innych parametrów mających wpływ na długość uderzenia.

Wielofunkcyjne urządzenia, takie jak smartfony lub palmtopy, mogą być używane jako urządzenia do pomiaru odległości, ale nie mogą być użyte do pomiaru lub wskazań innych czynników, których użycie byłoby naruszeniem Reguły 14-3.

Partner Strategiczny

Partner Generalny

Zarezerwuj TEE TIME
Dostępność WCAG