Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

Zasady udzielania przez PZG patronatu nad turniejami golfowymi

Wyjaśnienia wstępne
1. PZG ma prawo przyznawania Patronatu PZG imprezom służącym statutowym zadaniom Związku.
2. Pod pojęciem „imprez” należy rozumieć przede wszystkim turnieje i zawody golfowe, służące popularyzacji tego sportu (np. „longest drive” czy „nearest to the pin”).
3. Poza tym, w pojęciu „imprezy” mogą się zmieścić wszelkie inne formy, służące popularyzacji golfa (np. sympozja, konkursy, pokazy, wystawy, wydawnictwa etc.) nie będące bezpośrednio związane z elementem rywalizacji sportowej.

 

Warunki przyznawania patronatu zawodom sportowym
1. Podmiot ubiegający się o patronat PZG winien, z co najmniej dwumiesięcznym wyprzedzeniem, przesłać do PZG wypełniony „Formularz zgłoszenia wniosku o Patronat PZG”, do pobrania tutaj.
2. Turniej patronacki musi spełniać podstawowe wymogi sportowe ustalone przez PZG dla patronackich turniejów golfowych (patrz pkt F) oraz być rozgrywany zgodnie z regułami gry w golfa opublikowanymi przez R&A Rules Limited.

 

Obowiązki Zarządu PZG
Zarząd zobowiązuje się do:
1. rozpatrzenia wniosku o udzielenie patronatu PZG na swoim najbliższym posiedzeniu, w ciągu 14 dni od otrzymania wniosku;
2. powiadomienia wnioskodawcy o decyzji w terminie do 14 dni od daty posiedzenia, na którym wniosek był rozpatrywany;
3. umieszczenia turnieju lub imprezy patronackiej w odpowiedniej zakładce na stronie www.pzgolf.pl.

 

Kryteria przyznawania Patronatu PZG
Zarząd, podejmując decyzję o przyznaniu Patronatu PZG lub odmowie, będzie szczególnie brał pod uwagę:
1. Cel i zasięg przedsięwzięcia.
2. Przeprowadzenie przedsięwzięcia zgodnie z regułami golfa w formie zatwierdzonej przez R&A Rules Limited, dotyczącymi zwłaszcza wysokości nagród.
3. Interes strategiczny PZG (w tym np. brak kolizji ze sponsorami PZG).
4. Interes bieżący PZG (np. czy klub ubiegający się o patronat PZG opłacił bieżące składki członkowskie na rzecz PZG).
5. Zarząd PZG może odmówić udzielenia Patronatu PZG bez podania przyczyn.

 

Opłaty za Patronat PZG
1. Zarząd PZG ustala opłaty za udzielenie Patronatu PZG w zakresie od 500 do 5000 zł.
2. W uzasadnionych wypadkach (np. impreza popularyzatorska non-profit), Zarząd PZG może odstąpić od pobierania opłaty za Patronat PZG.

 

Wymogi sportowe dla turniejów i imprez patronackich PZG

 

1. Główna nagroda w turnieju przyznawana w kategorii brutto (w uzasadnionych przypadkach w kategorii netto).
2. Zastosowanie w turnieju zapisów Regulaminu Ogólnego Turniejów o Mistrzostwo Polski Golf Masters Series – regulamin znajduje się tutaj.
3. Pisemne zobowiązanie do przestrzegania reguł gry w golfa wydanych przez R&A Rules Limited oraz Regulaminu Ogólnego Turniejów o Mistrzostwo Polski Golf Masters Series.
4. Ograniczenie łącznej wartości detalicznej brutto nagród rzeczowych w turnieju lub imprezie patronackiej, przyznawanych amatorom, do równowartości określonej w Statusie Amatora reguł gry w golfa wydanych przez R&A Rules Limited (na lata 2008-2011 jest to 500 GBP). Ograniczenie dotyczy sumy wartości wszystkich nagród otrzymanych przez jedną osobę we wszystkich kategoriach turnieju, łącznie z hole-in-one oraz innymi konkurencjami związanymi z zawodami.
5. Prowadzenie turnieju w systemie PZG Eagle, z wykorzystaniem funkcji live-scoring oraz Centralnej Bazy Handicapowej PZG (w odniesieniu do członków PZG).
6. Członkowie PZG biorący udział w turnieju muszą posiadać oficjalny, aktualny HCP PZG zarejestrowany w Centralnej Bazie Handicapowej PZG, pozostali muszą się legitymować aktualną kartą HCP wydaną przez odpowiedni Narodowy Związek Golfa.
7. Zawodnicy nie posiadający aktualnego HCP nie mogą być klasyfikowani w kategorii innej niż brutto.
8. Nieodpłatne uczestnictwo juniorów do lat 18.

Partner Strategiczny

Partner Generalny

Zarezerwuj TEE TIME
Dostępność WCAG