Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

Komunikat Zarządu PZG

Składki członkowskie PZG
Opłata składek członkowskich przez kluby zrzeszone w PZG jest jednym z obowiązków klubów, opisanym w Rozdziale III Statutu PZG, §19, pkt.3 oraz 4.

 

Dla przypomnienia, pkt 3. brzmi: „Członkowie zobowiązani są do regularnego wywiązywania się z opłat na rzecz Związku, a w szczególności składek członkowskich” – koniec cytatu. Pkt. 4 z kolei brzmi: „Klub zobowiązany jest wnosić opłatę członkowską roczną za każdego członka klubu wg zasad określonych w obowiązującej uchwale Walnego Zgromadzenia” – koniec cytatu.

 

Obowiązująca uchwała Walnego Zgromadzenia z 27 maja 2005 r. brzmi natomiast następująco: „Składka na rzecz Polskiego Związku Golfa opłacana jest przez członków Związku kwartalnie, do 10-go dnia pierwszego miesiąca kwartału, którego dotyczy, na podstawie liczby zrzeszonych w klubie członków, którzy zadeklarowali klub, jak swój klub macierzysty” – koniec cytatu. Praktyka ubiegłego roku dowodzi, iż o ile nie ma większych opóźnień z wnoszeniem składek przez kluby w trakcie sezonu golfowego (poza niektórymi, stale powtarzającymi się przypadkami), to w okresie od października do kwietnia mamy do czynienia z dużymi kłopotami w wyegzekwowaniu tych należności od większości klubów. Zarząd PZG zdaje sobie sprawę, że w okresie poza sezonem golfowym, kontakt władz klubu z jego członkami często bywa sporadyczny i stąd trudności, o których mowa wyżej. Takie głosy dochodzą do nas od większości klubów zrzeszonych w Związku.

W związku z tym, zarząd PZG postanowił wyjść naprzeciw oczekiwaniom klubów i odstąpić od żądania wniesienia opłaty przez kluby składek za I kwartał 2006. W najbliższym czasie każdy klub otrzyma fakturę-proforma wraz z listą członków zarejestrowanych przez klub w Centralnej Bazie Handikapowej na koniec 2005 r. Faktura-proforma opiewać będzie na kwotę składek za I i II kwartał 2006 r.

 

Oczekujemy, iż każdy klub zweryfikuje przekazaną mu listę członków i dokona stosownych zmian lub uzupełnień do 15 marca 2006 r. Po tym terminie, na podstawie zweryfikowanych list członków, PZG wystawi faktury łącznie za I i II kwartał z terminem płatności do 10 kwietnia 2006 r., zgodnie z postanowieniami statutu w tej kwestii. Jeżeli takie podejście zda egzamin, to zarząd zobowiązuje się przedstawić stosowną propozycję zmian w statucie na najbliższym Walnym Zgromadzeniu Delegatów.

Partner Strategiczny

Partner Generalny

Zarezerwuj TEE TIME
Dostępność WCAG