Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów PZG

Zarząd Polskiego Związku Golfa informuje, że w dniu 30 marca br. do siedziby Związku wpłynęło pismo od Komisji Rewizyjnej PZG, wnioskujące o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Delegatów PZG (NWZD), w trybie przewidzianym w § 23 ust.6 Statutu PZG. W związku z powyższym, Prezes Zarządu informuje, że, wykonując postanowienia zawarte w § 23 ust.7 Statutu PZG, NWZD zostanie zwołane w terminie do 30 czerwca br. Dokładny termin zwołania NWZD zostanie podany do wiadomości klubów – członków Polskiego Związku Golfa z zachowaniem postanowień Statutu PZG zawartych w § 26, a więc na 6 tygodni przed terminem NWZD.

W związku z przedstawionym przez Komisję Rewizyjną PZG porządkiem obrad, przewidującym m.in. głosowanie nad wnioskiem o odwołanie Prezesa Zarządu oraz pozostałych członków Zarządu i ze względu na częściowo ogólne sformułowanie zarzutów pod adresem Zarządu PZG, zawartych we wniosku skierowanym do Prezesa Zarządu PZG, wyrażonym w piśmie w następujący sposób (cytat z wniosku Komisji Rewizyjnej PZG z dnia 30 marca br.) – „W związku ze zmianami w Statucie bez upoważnienia Delegatów oraz z pracą Zarządu, która zdaniem Komisji Rewizyjnej jest niezgodna ze Statutem Związku i obowiązującymi Regulaminami. Komisja Rewizyjna postanowiła wprowadzić do porządku obrad punkt dotyczący odwołania Zarządu…”, (pisownia oryginalna), koniec cytatu, Zarząd PZG zwrócił się do Komisji Rewizyjnej PZG w dniu 1 kwietnia br. z prośbą o uszczegółowienie stawianych zarzutów oraz przekazanie dokumentacji opisującej uszczegółowienie zarzutów odpowiednio wcześniej przed terminem zwołania NWZD, tak aby Zarząd mógł się do nich odnieść.

Odnosząc się do części zarzutów zwiazanych z domniemanym wprowadzeniem zmian w Statucie PZG bez upoważnienia Delegatów na Zwyczajne Walne Delegatów PZG we Wrocławiu w dniu 18 kwietnia 2008 r, Zarząd PZG informuje, że ma prawo i obowiązek poinformować członków PZG o swoim stanowisku (w dalszej części, poniżej) w tej kwestii. Informujemy również, że w dniu 14 kwietnia br. Zarząd PZG skierował do Departamentu Prawno-Kontrolnego Ministerstwa Sportu i Turystyki pismo zawierające nasze wyjaśnienia i stanowisko odnośnie zarzutów o nieprawidłowym wprowadzeniu zmian do Statutu PZG. Oczekujemy odpowiedzi na to pismo i po jej otrzymaniu, zamieścimy ją na naszej stronie internetowej.

Do pozostałych zarzutów nie możemy się na razie ustosunkować, ponieważ dotychczas nie uzyskaliśmy ich uzasadnienia na piśmie.

1. Wniosek Komisji Rewizyjnej PZG o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Delegatów.

2. Wyjaśnienie i stanowisko Zarządu PZG w odpowiedzi na zarzuty postawione przez Komisję Rewizyjną PZG.

Dokumenty są dostępne, po zalogowaniu się, w zakładce PZG, w dziale Sprawozdania, Prezentacje, Informacje.

Partner Strategiczny

Partner Generalny

Zarezerwuj TEE TIME
Dostępność WCAG