Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

Kto może być członkiem Polskiego Związku Golfa ?

Stanowisko Zarządu PZG odnośnie kwestii: kto może być członkiem Polskiego Związku Golfa ?

W związku ze zgłoszonymi przez Komisję Rewizyjną Związku wątpliwościami, Zarząd PZG skierował w dniu 4 czerwca 2009r. zapytanie do Departamentu Prawno-Kontrolnego Ministerstwa Sportu i Turystyki o wykładnię prawną określającą kto może być członkiem polskiego związku sportowego oraz pytanie o formy prawne klubów sportowych. W dniu 16 czerwca br. nadeszła odpowiedź. W piśmie czytamy m.in.: „Zgodnie z treścią art.7 ust 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o sporcie kwalifikowanym: „członkiem polskiego związku sportowego mogą być kluby sportowe oraz związki sportowe działające w dyscyplinie sportu, w której funkcjonuje dany polski związek sportowy, a także, o ile statut to przewiduje, inne osoby prawne i fizyczne”

Jak wyjaśnia się w piśmie z DP-K MSiT: „Obowiązująca od 1 września 2005r. ustawa o sporcie kwalifikowanym, w istotny sposób zmieniła katalog form prawnych, w których może być prowadzona działalność klubów sportowych. Ustawa o sporcie kwalifikowanym, zmieniając art. 6 ust.2 ustawy z dnia 18 stycznia 1996r. o kulturze fizycznej wprowadziła zasadę, że klub sportowy może działać jako osoba fizyczna będąca przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004r o swobodzie działalności gospodarczej. Poza podmiotami działającymi w dotychczas przewidzianych formach prawnych (stowarzyszeń i spółek akcyjnych), klubem sportowym może być też spółka handlowa, fundacja czy spółdzielnia, a także indywidualny przedsiębiorca”.

Należy zatem przypomnieć, że w dniu 30 maja 2006 roku WZD PZG uchwaliło zmiany treści §14 ust.2 (odnoszącego się do członków zwyczajnych) z wcześniejszego brzmienia tj: „Członkiem Związku może zostać każdy klub golfowy w Polsce zarejestrowany jako stowarzyszenie kultury fizycznej lub sportowa spółka akcyjna.” na obowiązującą od 21 lipca 2006r. (data zatwierdzenia zmian przez KRS) treść: „Członkiem Związku może zostać zarejestrowany w Polsce klub golfowy, działający na zasadach określonych w obowiązujących przepisach”.

Jednocześnie należy zwrócić uwagę, że przez niedopatrzenie ze strony wszystkich władz Związku (Walne Zgromadzenie, Zarząd i Komisja Rewizyjna), a także Komisji wspomagających ich działania nie dokonano zmiany treści § 1 Statutu, który na skutek zmian ustawowych oraz zmiany treści § 14 ust. 2 Statutu PZG stał się postanowieniem zbędnym i mylącym (przepisy prawne nie posługują się już pojęciem „stowarzyszenia kultury fizycznej”). Skłoniło to Zarząd PZG do dokonania zmiany treści § 1 Statutu, co jednak bez stosownej uchwały WZD PZG nie jest możliwe.

Podsumowując, Zarząd PZG stoi na stanowisku, że zarówno obowiązujące w tym względzie przepisy obowiązującego prawa, jak i odczytywane w ich kontekście postanowienia Statutu PZG wskazują jednoznacznie, że członkiem PZG mogą być kluby golfowe działające jako:

1. osoby prawne (spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki akcyjne, fundacje, stowarzyszenia i inne osoby prawne)
2. osoby fizyczne będące przedsiębiorcami w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

Partner Strategiczny

Partner Generalny

Zarezerwuj TEE TIME
Dostępność WCAG