Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

Odpowiedź Zarządu PZG na list otwarty Pana Sławomira Pińskiego

Warszawa, 29 czerwca 2009 roku

Szanowni Państwo,

W związku z pismem Pana Sławomira Pińskiego, rozesłanym drogą elektroniczną w dniu 27 czerwca br., Zarząd PZG oświadcza, co następuje:

  1. Zarząd Związku we wcześniejszych wystąpieniach przedstawił wyjaśnienia odnoszące się do zasadności wniosku Komisji Rewizyjnej o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZG. Oświadczamy zatem jedynie, że okoliczności wskazane w piśmie Pana Sławomira Pińskiego, opisujące motywy działania Zarządu są nieuprawnione, obrażają Członków Związku (vide określenie „ciemna masa”), a także poprzez brak precyzji wywołują mylne wrażenie o jakości pracy władz Związku (Zarząd i Komisja Rewizyjna PZG). W szczególności należy wskazać, że Statut Związku nie został nigdy w zakresie § 1 skutecznie zmieniony, zatem, Sąd Rejestrowy nie mógł nakazać „przywrócenia poprzedniego brzmienia Statutu”, a zobowiązał Zarząd do złożenia tekstu jednolitego Statutu w brzmieniu uwzględniającym jedynie zmiany zatwierdzone przez Walne Zgromadzenie PZG, gdyż zarząd Związku nie posiada uprawnień do wprowadzania do Statutu zmian, nawet o oczywistym charakterze.
  2. W ocenie Zarządu tezy przedstawione przez Pana Sławomira Pińskiego odnośnie turniejów golfowych, zasad szkolenia juniorów i szkoleń na Zieloną Kartę – ze względu na ich ogólnikowość i subiektywizm – nie pozwalają na konkretną polemikę. Należy jedynie wskazać, że wyborcze Walne Zgromadzenie PZG odbędzie się w przyszłym roku. Dlatego też Zarząd przyjmuje uwagi autora jako wnioski do rozważenia.
  3. Zarząd PZG oświadcza, że nie jest organizacją skupiającą właścicieli pól golfowych i dlatego stoi na niezmiennym stanowisku, że niedopuszczalne jest różnicowanie Członków Związku na podstawie kryterium posiadania pola golfowego. Takie kryterium nie stanowi podstawy przyjmowania klubów w poczet Członków PZG, a jego ewentualne stosowanie w praktyce byłoby – w ocenie Zarządu – sprzeczne z prawem, Statutem PZG, dobrymi obyczajami i zasadami etyki.

Oświadczamy także, że jesteśmy gotowi podjąć na najbliższym Zgromadzeniu dyskusję we wszystkich kwestiach poruszonych przez Pana Sławomira Pińskiego, a także innych wynikających z wcześniejszych wypowiedzi niektórych Członków Związku. Należy bowiem, naszym zdaniem, doprowadzić do zaprzestania prowadzenia dyskusji w sposób półoficjalny, uniemożliwiający w rzeczywistości autentyczną dyskusję i wymianę poglądów. Niedopuszczalne jest tworzenie atmosfery bezpodstawnych oskarżeń i insynuacji, które ze względu na formę i sposób rozpowszechniania uniemożliwiają Zarządowi odniesienie się do nich.

Każdy ma prawo ubiegać się o sprawowanie funkcji we władzach Związku, ale należy czynić to we właściwym czasie i stosownej formie, nie obrażając innych i nie niszcząc tego, co udało się Związkowi od początku jego istnienia osiągnąć. Zarząd podda się z pokorą wynikom demokratycznych procedur realizowanych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PZG, ale apeluje, aby osoby aspirujące do sprawowania najważniejszych funkcji we władzach Związku swoim postępowaniem dawały co najmniej gwarancję równego traktowania wszystkich Członków PZG, a także zarządzania Związkiem z poszanowaniem reguł prawa i zasad etyki.

Zarząd Polskiego Związku Golfa

 

Partner Strategiczny

Partner Generalny

Zarezerwuj TEE TIME
Dostępność WCAG