Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

Zmiany w Statucie PZG

W dniu 25 maja 2009r. Krajowy Rejestr Sądowy, po rozpatrzeniu na posiedzeniu niejawnym sprawy z urzędu, wezwał Polski Związek Golfa do złożenia tekstu jednolitego statutu, zawierającego zapisy odpowiadające uchwalonemu tekstowi w §1 i §19 ust.4 poprzez wpisanie w §1 tekstu w brzmieniu jak w statucie złożonym do KRS w lipcu 2006r. oraz wykreślenie z §19 ust.4 możliwości elektronicznego zgłoszenia do biura PZG. Pełny tekst pisma KRS do PZG można przeczytać tutaj.

Zarząd PZG podporządkował się decyzji Krajowego Rejestru Sądowego i przekazał tekst jednolity Statutu PZG w brzmieniu zarządzonym przez KRS.

Zarząd PZG zwraca uwagę, że KRS nie zakwestionował dwóch innych zapisów Statutu PZG, w §14 ust.4 oraz §23 ust.5, które zostały uznane przez Komisję Rewizyjną PZG za wprowadzone niezgodnie ze Statutem PZG we wniosku o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Delegatów. Przypominamy, że §14 ust.4 został uchwalony w obecnym brzmieniu na Walnym Zgromadzeniu Delegatów w dniu 18 kwietnia 2008r., zaś §23 ust.5 w obecnym brzmieniu został potwierdzony jako uchwalony przez Komisję Uchwał i Wniosków oraz Komisję Statutową i tym samym nie mógł zostać zakwestionowany ani przez Zarząd PZG ani przez Krajowy Rejestr Sądowy. Ewentualna zmiana tych zapisów, jak i każdego innego artykułu w Statucie PZG, jest możliwa w trybie przewidzianym w statucie a więc przez walne zgromadzenie delegatów lub przez zaskarżenie w sądzie cywilnym.

W związku z powyższym, z trzech zarzutów postawionych Zarządowi PZG przez Komisję Rewizyjną jeden, dotyczący §1, został już usunięty. Przypominamy, że Zarząd PZG w swoim wyjaśnieniu przedstawił okoliczności wprowadzenia zapisu w brzmieniu zakwestionowanym przez KRS. Przywrócone, poprzednie brzmienie tego paragrafu ponownie jest w sprzeczności z zapisem §14 ust.2., uchwalonym na Walnym Zgromadzeniu Delegatów w maju 2006r. Zgodnie z obowiązującą ustawą o sporcie kwalifikowanym z dnia 29 lipca 2005r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 155, poz. 1298 z późn. zm.) oraz ustawą o kulturze fizycznej z dnia 18 stycznia 1996r. (Dz. U. z 2001 r. Nr 81,poz. 889, z późn. zm.), członkiem polskiego związku sportowego może być klub sportowy, działający jako osoba prawna (stowarzyszenie, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna, spółdzielnia, fundacja i inne utworzone w oparciu o obowiązujące przepisy) lub osoba fizyczna będąca przedsiębiorcą w rozumieniu właściwych przepisów.

W podsumowaniu, informujemy, że w świetle stanu obecnego, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów, zwołane na 30 czerwca br. w Warszawie, obradować będzie nad odwołaniem Zarządu PZG, w sytuacji w której ustała jedna z przyczyn zwołania NWZD, zaś pozostałe dwa zarzuty nie znalazły potwierdzenia w ostatniej decyzji KRS, zgodnie zresztą z wyjaśnieniem przedstawionym przez Zarząd PZG.

Zarząd Polskiego Związku Golfa
Warszawa, 8 czerwca 2009r.

Partner Strategiczny

Partner Generalny

Zarezerwuj TEE TIME
Dostępność WCAG