Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

Najważniejsze ustalenia NWZD w Warszawie

25 listopada br. w hotelu Gromada w Warszawie odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów Polskiego Związku Golfa. Spotkanie rozpoczęło się o godzinie 12-tej w południe i zakończyło ok. 19-tej.

Jednym z pierwszych punktów obrad było powołanie Komisji Mandatowej, która zajęła się sprawdzeniem ważności mandatów delegatów obecnych na sali. Komisja postanowiła anulować kilka mandatów osób, które uzyskały pełnomocnictwo bezpośrednio od innych, nieobecnych na sali delegatów. Zdaniem Komisji Mandatowej, zgodnie z postanowieniami Statutu PZG, jedynie kluby mogą udzielać pełnomocnictwa, a nie sami delegaci. Kolejnym działaniem proceduralnym było pozbawienie prawa głosu delegatów z klubów, które nie są stowarzyszeniami. Dotyczyło to klubów: A&A Łódź, Golfswing Józefów, Lisia Polana, Modry Las oraz Warsaw Golf Promotion. Poddano ten wniosek pod głosowanie, w którego wyniku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów zdecydowało się pozbawić prawa głosu wyżej wymienione kluby.

Po ustaleniach proceduralnych przystąpiono do dyskusji i głosowania nad przyjęciem nowego Statutu przygotowanego przez Zarząd PZG. Większością głosów projekt ten odrzucono. Delegaci postanowili wprowadzić zmiany w obowiązującej wersji Statutu. Poddano pod głosowanie 5 uchwał dotyczących zmian w obecnym Statucie. Przegłosowano trzy z nich, jedną odrzucono, a jedna została wycofana. W wyniku podjętych uchwał zmieniono paragrafy 1, 14 oraz 18. Najważniejsze zmiany dotyczyły paragrafów 14 i 18. Zadecydowano, iż tylko stowarzyszenia mogą być członkiem zwyczajnym Polskiego Związku Golfa, a pozostałe kluby golfowe mające inną formę prawną mogą być jedynie członkami wspierającymi. W paragrafie 18 sprecyzowano natomiast, jakie kompetencje posiadają członkowie zwyczajni, wspierający i honorowi. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów ustaliło, iż członek wspierający jak i honorowy mają te same prawa co członek zwyczajny z wyjątkiem prawa głosu.

Do innych ważnych ustaleń Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Delegatów należało także przegłosowanie uchwały o powołaniu komisji statutowo – programowej. W komisji mają się znaleźć delegaci z klubów golfowych, którzy wraz z przedstawicielami Zarządu zajmą się stworzeniem projektu nowego statutu, a także regulaminu głosowania i obrad Walnego Zgromadzenie Delegatów. Ostatnia uchwała dotycząca zakresu zadań tej komisji nie mogła zostać podjęta z powodu braku wymaganego kworum i stanowi wytyczne do pracy powołanej komisji.

Wszystkie uchwały zostaną umieszczone na naszej stronie po przekazaniu ich przez Komisję Uchwał i Wniosków. Zmieniona wersja Statutu PZG zostanie następnie wysłana do zatwierdzenia przez Ministerstwa Sportu i Turystyki, a później do Krajowego Rejestru Sądowego i opublikowana po otrzymaniu wpisu do KRS.

Partner Strategiczny

Partner Generalny

Zarezerwuj TEE TIME
Dostępność WCAG