Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

Decyzja Ministra Sportu i Turystyki w sprawie uchwał NWZD z dnia 25 listopada 2009 r.

W dniu 2 lutego br. wpłynęło do Polskiego Związku Golfa pismo Ministra Sportu i Turystyki, datowane na dzień 27 stycznia br., zawierające decyzję Ministra w sprawie uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Delegatów odnośnie zmian w Statucie PZG, uchwalonych przez NWZD w dniu 25 listopada 2009 r. W swojej decyzji Minister postanowił:

 • A. zatwierdzić zmianę § 1, przyjętą uchwałą nr 2 NWZD, którą ustalono nowe, następujące brzmienie § 1:
 1. Polski Związek Golfa (dalej zwany Związkiem), jest polskim związkiem sportowym. Związek może posługiwać się nazwą skróconą, tj. PZG.
 2. W kontaktach międzynarodowych Związek może – obok nazwy polskiej – używać nazwy w języku angielskim, tj. Polish Golf Union.
 • B. odmówić zatwierdzenia pozostałych zmian w Statucie PZG, uchwalonych przez NWZD w dniu 25 listopada 2009 r., dokonanych:

i. uchwałą nr 4 NWZD, która ustaliła § 14 w brzmieniu:

 1. Członkowie Związku dzielą się na:a. zwyczajnych;
  b. wspierających;
  c. honorowych
 2. Członkiem zwyczajnym Związku może zostać wyłącznie klub golfowy zarejestrowany w Polsce w formie stowarzyszenia i zrzeszający przynajmniej 15 członków posiadających karty HCP PZG, karty HCP innych narodowych związków golfa lub Zieloną Kartę PZG.
 3. Członkiem wspierającym Związku może zostać osoba fizyczna lub prawna działająca na rzecz rozwoju, szkolenia, czy promocji golfa w Polsce lub poza jej granicami.
 4. Członkiem honorowym Związku może zostać osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla rozwoju sportu golfowego. Godność członka honorowego Związku nadawana jest w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia Delegatów Związku.

ii. uchwałą nr 5 NWZD, która ustaliła § 18 w brzmieniu:

 1. Członkowie zwyczajni mają prawo do:a. brania udziału, z prawem głosu, w Walnym Zgromadzeniu Delegatów Związku, za pośrednictwem delegatów;
  b. zgłaszania postulatów i wniosków do władz Związku;
  c. uczestniczenia w zawodach sportowych organizowanych przez Związek;
  d. wykonywania wszystkich innych praw członka Związku wynikających ze Statutu lub regulaminów Związku.
 2. Członkowie wspierający oraz honorowi posiadają wszelkie prawa członków zwyczajnych z wyjątkiem prawa głosu w Walnym Zgromadzeniu Delegatów Związku.

Pełne uzasadnienie decyzji Ministra Sportu i Turystyki można przeczytać tutaj.

Partner Strategiczny

Partner Generalny

Zarezerwuj TEE TIME
Dostępność WCAG