Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

Komunikat Nr 1 Komisji Programowo-Statutowej PZG

Koleżanki i Koledzy,

Walne Zgromadzenie, najwyższy organ władzy Polskiego Związku Golfa, na swoim posiedzeniu w dniu 25 listopada 2009 roku wyraziło wolę kontynuowania prac nad nowym Statutem PZG oraz opracowania propozycji programowych Związku do uchwalenia na kolejnym Walnym Zgromadzeniu PZG. Zadanie to wykonać ma Komisja złożona z wydelegowanych przez kluby golfowe swoich przedstawicieli, przy jak najszerszej konsultacji ze społecznością golfową i we współpracy z Zarządem PZG.

Realizacja tego zadania już się rozpoczęła. Wykonuje je Komisja Programowo-Statutowa PZG. W pierwszym spotkaniu Komisji, które odbyło się 5 lutego w Warszawie udział wzięli przedstawiciele następujących klubów golfowych:

 1. Janusz Sikora – Mazury Golf & Country Club – Przewodniczący Komisji
 2. Bogusław Bil – Modry Las Golf Club – Wiceprzewodniczący Komisji
 3. Zbigniew Bujalski – First Warsaw Golf & Country Club – Sekretarz Komisji
 4. Zbigniew Grabowski – City Golf Wrocław
 5. Andrzej Kaliński – Amber Baltic Golf Club
 6. Janusz Pieńkowski – Golf Palace & Country Club
 7. Krzysztof Przybylski – Śląski Klub Golfowy
 8. Grzegorz Puszkarski – Pierwszy Lubelski Klub Golfowy

Do prac w Komisji zostali również zgłoszeni: Łukasz Sobota przez Kalinowe Pola Golf Club, Sławomir Piński przez Binowo Park Golf Club, Przemysław Giel przez Play Golf Club, Paweł Stasiak przez Panorama Golf Club oraz przedstawiciel Klubu Golfowego Lisia Polana. Włączymy ich do prac Komisji niezwłocznie. W dalszych pracach Komisji będzie również brał udział przedstawiciel Zarządu PZG, który ze względu na wyjazd zagraniczny w pierwszym posiedzeniu nie uczestniczył. Zachęcamy nadal inne kluby i organizacje golfowe do współpracy.

Jak zamierzamy wykonać to zadanie?

Po pierwsze, postanowiliśmy działać według zasady wykorzystania najlepszych praktyk. Członkowie Komisji zapoznają się z dostępnymi dokumentami innych narodowych związków golfa, z tym, co najlepsze i sprawdzone, co funkcjonuje od wielu lat. Czytamy i analizujemy statuty, raporty, regulaminy. Poznajemy rozwiązania stosowane do organizowania życia golfowego na poziomie klubów i związków narodowych golfa. Bogactwo rozwiązań stosowanych na świecie w zakresie np. kadencyjności władz, ich kompetencji, organizacji funkcjonowania klubów, usytuowania golfa zawodowego, współpracy z PGA, instrumentów pomocy klubom, szkolenia itd. jest ogromne. Prace podzieliśmy tutaj według znajomości języków obcych. Jeden z członków Komisji przetłumaczył Statut Francuskiej Federacji Golfa. W tłumaczeniu jest Statut Szwajcarskiego Związku Golfa. Dla przykładu, w trakcie dyskusji na posiedzeniu Komisji, Krzysztof Przybylski zawnioskował, aby wdrożyć w Polsce internetowy ogólnopolski system zapisów na turnieje. System taki świetnie funkcjonuje w Czechach z korzyścią dla organizatorów i uczestników turniejów.

Po drugie, chcemy dowiedzieć się, czego środowisko golfowe oczekuje od PZG. Będziemy kierować do wszystkich golfistów i organizacji golfowych zapytania o ich opinie na temat golfa w Polsce. Chcemy wiedzieć, czego od PZG oczekuje przede wszystkim zawodnik amator i klub, którego jest on członkiem. Chcemy wiedzieć, czego od PZG oczekuje właściciel pola, gracz zawodowy, trener, sędzia, osoba żyjąc z golfa i organizacja współpracująca z PZG. Chcemy wiedzieć, czego od PZG oczekuje całe środowisko golfowe.

Jesteśmy w trakcie opracowywania sposobu uzyskiwania tych opinii. Chcemy szeroko wykorzystać możliwości, jakie daje Internet. Jednym ze sposobów będzie kierowanie pytań do golfistów poprzez system Eagle i zbieranie odpowiedzi drogą mailową. Członkowie Komisji są dostępni w całej Polsce i chętnie porozmawiają z każdym zainteresowanym.

Po trzecie, dzielimy pracę pomiędzy członków Komisji:

 • problematyką etykiety i zagadnień dyscyplinarnych zajmą się Bogusław Bil i Zbigniew Grabowski. W powszechnej opinii jest to dziedzina wymagająca dużego postępu.
 • pisanie projektu Statutu i opracowanie sposobu dyskutowania rozwiązań nad poszczególnymi zagadnieniami wzięli na siebie Grzegorz Puszkarski i Janusz Sikora.
 • tematyką struktury i uprawnień organów PZG oraz zakresu ich kompetencji, zajmą się Bogusław Bil i Grzegorz Puszkarski.konsultacje prawne i napisanie Regulaminu Walnego Zgromadzenia PZG będzie koordynował Janusz Pieńkowski z udziałem łódzkiego środowiska prawniczego.
 • nad zagadnieniem konfliktu interesów pracować będą Janusz Sikora i Andrzej Kaliński. Andrzej zadeklarował również pomoc kolegów ze środowiska zachodnio-pomorskiego. Jest to tematyka szeroko regulowana w statutach związków golfowych innych państw.
 • nad wzmocnieniem roli klubu golfowego, zwłaszcza w zakresie kształtowania jego funkcji społecznych i wychowawczych będzie pracował Zbigniew Bujalski i Grzegorz Puszkarski,
 • nad uregulowaniem tematu golfa zawodowego – Zbigniew Bujalski.nad programem i strategią – wszyscy członkowie Komisji
 • konsultacji w zakresie praktycznych aspektów funkcjonowania Stowarzyszenia będącego właścicielem pola golfowego będzie udzielał Komisji Krzysztof Przybylski. Śląski Klub Golfowy jest jedynym w pełni społecznym polem golfowym w Polsce i dlatego jego doświadczenia uważa za bardzo cenne. Krzysztof obiecał skierować do Komisji innego reprezentanta ŚKG na jego miejsce w Komisji.

Po czwarte, prace Komisji nad projektem Statutu PZG i propozycji programowych dopiero się rozpoczęły i najbardziej czasochłonnym zajęciem jest samokształcenie. Uczymy się prawa o stowarzyszeniach, ponieważ PZG jest podmiotem tego prawa i dlatego, że jest to prawo najlepiej realizujące ideę demokracji i samorządności w działaniu organizacji społecznych. Uczymy się prawa o sporcie. Moment jest trudny, ponieważ trwają obecnie prace legislacyjne nad utworzeniem ustawy o sporcie, która ma zastąpić ustawę o sporcie kwalifikowanym i ustawę o kulturze fizycznej. Uczymy się tego jak zorganizowany jest golf na świecie. Musimy sobie odpowiedzieć na pytanie, jakie wzorce najlepiej przenieść na nasz rodzimy grunt, znając jednocześnie jego uwarunkowania.

Prace w Komisji będą prowadzone głównie w formie telekonferencji poprzez komunikatory internetowe, korespondencji mailowej, wymiany plików i pracy w klubach. Stopniowo powstaną dokumenty z propozycjami rozwiązań. Będziemy przekazywać ich treść do publicznej wiadomości z prośbą o komentarze. Termin następnego naszego spotkania ustalimy wspólnie z Zarządem PZG.

Czego oczekujemy od Władz Klubów Golfowych?

Naszą pracę traktujemy, jako misję i ogromnie liczymy na Państwa aktywność i zaangażowanie. Oczekujemy na dyskusję wśród członków Klubów nad przedstawianymi przez nas propozycjami. Na przekazywanie swoim przedstawicielom w Komisji lub przesyłanie nam elektronicznie wypracowanych odpowiedzi.

Na początku naszej pracy prosimy o sformułowanie w punktach waszych oczekiwań, co do roli Polskiego Związku Golfa, czyli odpowiedzi na pytanie:

Czego oczekujesz od Polskiego Związku Golfa?

Korespondencję do Komisji prosimy kierować na ręce Sekretarza Komisji na adres mailowy zarzad@warsawgolfclub.com

W miarę napływu odpowiedzi będziemy zadawać kolejne, bardziej szczegółowe pytania.

Z golfowym pozdrowieniem,

Prezydium Komisji Programowo-Statutowej,

Bogusław Bil
Wiceprzewodniczący

Janusz Sikora
Przewodniczący

Zbigniew Bujalski
Sekretarz Komisji

 

Partner Strategiczny

Partner Generalny

Zarezerwuj TEE TIME
Dostępność WCAG