Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

Komunikat Nr 2 Komisji Programowo – Statutowej PZG

Koleżanki i Koledzy,

Zbliża się Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo – Wyborcze Polskiego Związku Golfa. Komisja Programowo-Statutowa przygotowała pierwszą wersję projektu Statutu PZG. Jest ona obecnie dyskutowana wewnątrz Komisji.

W jakim kierunku idą prace nad Statutem?

  1. Zaproponowanie rozwiązań zapewniających równowagę pomiędzy społecznym charakterem PZG, a wymogiem sprawności działania. Organy wykonawcze powinny posiadać duże kompetencje aby sprawnie działać, ale równie duże kompetencje powinny posiadać organy nadzorujące i kontrolne.
  2. Zapewnienie demokratycznego charakteru Statutu polegającego na równości praw, uwzględnieniu interesów wszystkich uczestników życia golfowego, jawności działań organów wykonawczych i kolektywnych decyzji organów PZG w kluczowych sprawach.
  3. Rozbudowanie zapisów dotyczących konfliktu interesów. Częściowo ta kwestia jest już zawarta w istniejącym Statucie, jednak nie są to zapisy wystarczające.
  4. Wzmocnienie roli klubów golfowych, zwłaszcza w zakresie podnoszenia poziomu praktycznej znajomości i stosowania etykiety i reguł, a także w zakresie organizowania życia sportowego i klubowego.
  5. Osiągnięcie zgodności z obowiązującym prawem oraz sygnalizowanymi zmianami prawa o sporcie. Obecnie w Sejmie trwa dyskusja na temat prawa o sporcie. Znane są dwa bardzo rozbieżne projekty : poselski i rządowy. W najbliższych dniach podkomisja sejmowa przedstawi raport ze swoich prac.
  6. Odnosząc się do decyzji Ministerstwa Sportu i Turystyki w sprawie uchwał z ostatniego Walnego PZG, przyjęliśmy zasadę, że członkiem PZG może zostać klub sportowy w formie prawnej dopuszczonej Ustawą o sporcie kwalifikowanym, ale spełniający organizacyjnie wymagania specyficzne dla tej dyscypliny.
  7. Rozważamy zaproponowanie takiego rozwiązania, aby środowiska sędziów i trenerów były usytuowane w PZG w formie samorządów o dużej autonomii. Prosimy zainteresowane środowiska o włączenie się do dyskusji i o propozycje rozwiązań systemowych. Na tym etapie prac, konieczne jest rozstrzygnięcie wielu zasadniczych dylematów. Od tego jakie zapadną decyzje będzie zależał kształt PZG i jego wpływ na życie golfowe. Komisja chciałaby poznać opinię społeczności golfowej w tych obszarach.

Na jakie pytania Komisja chce uzyskać odpowiedzi?

Zagadnienie Nr 1.
Polskie prawo sportowe przekazuje PZG wyłączność na organizowanie i nadzorowanie życia sportowego w golfie od rekreacji po golf zawodowy. W wielu krajach, zwłaszcza anglosaskich, golf amatorski jest oddzielony od golfa zawodowego. Zawodowcy zrzeszeni są w Profesional Golf Assosiation (PGA), mają oddzielne turnieje, a ich kontakt z golfem amatorskim odbywa się głównie w roli trenera. Amatorzy zrzeszeni są w związkach, będącymi odpowiednikiem PZG. Obie struktury współpracują ze sobą, ale są niezależne. W innych państwach, krajowe federacje golfowe nadzorują zawodowców i amatorów. Organizują mistrzostwa, zatwierdzają standardy szkoleniowe, nadzorują sprawy dyscyplinarne i sędziowskie, powołują i prowadzą reprezentacje, itd.

Który model powinien przyjąć PZG?
Czy skoncentrować się tylko na golfie amatorskim i współpracować z PGA Polska, jako partnerską i niezależną organizacją? Czy przejąć pełny nadzór nad golfem zawodowym i amatorskim do granic wynikających z prawa o sporcie?

Zagadnienie Nr 2.
PZG zrzesza kluby golfowe. Klubem sportowym może być prowadzony w formie Stowarzyszenia oraz przez podmiot gospodarczy. Minister Sportu wydał Decyzję, która określa, że kluby sportowe prowadzone przez podmioty gospodarcze mają prawo być członkiem zwyczajnym PZG, także mają prawo wysyłać delegatów na Walne Zgromadzenie Polskiego Związku Golfa.

Zasady wyboru władz klubu golfowego i wyboru delegatów na WZ PZG są w pełni demokratyczne w Stowarzyszeniach. Reguluje to prawo o stowarzyszeniach. Natomiast kwestia wyboru władz czy delegatów w klubach sportowych, nie jest uregulowana w polskim prawie o sporcie. Podobnie jest w innych krajach, kluby rządzą się same. Natomiast standardem jest, że władze w klubach stanowią i są delegatami na Walne członkowie, za których klub przekazał składkę do związku narodowego. Również ilość głosów, którymi dysponuje klub jest proporcjonalna do liczby graczy w klubie.

Nasze pytanie jest następujące:
Czy Statut PZG powinien narzucać klubom będącym podmiotami prawa gospodarczego, sposób wyboru władz klubu i sposób wyboru delegatów na Walne PZG tak, aby każdy członek klubu miał równe prawa? Czy też nie ingerować poprzez zapisy w Statucie PZG w to jak w klubie będącym podmiotem prawa gospodarczego wybierani są delegaci na Walne Zgromadzenie PZG i ustanawiane władze w tym klubie?

Drugim obszarem prac Komisji są zagadnienia programowe.

Najszerzej dyskutowanym tematem jest model, rola i zadania klubu golfowego. Co unormować w Statucie, a co powinno być zadaniem programowym dla władz PZG. Pytania jakie padają w tym obszarze są trudne i być może przedwczesne. Na przykład:

Zagadnienie Nr 3.
Klub golfowy, a pole golfowe/obiekt golfowy.

Czy klub golfowy musi posiadać pole golfowe lub obiekt golfowy? Czy przy jednym polu golfowym może istnieć kilka klubów? Czy aby przyjąć klub do PZG musi on mieć wieloletnią umowę z polem golfowym, której wzór będzie przygotowany przez PZG. Czy członkiem PZG może być „internetowy” klub golfowy, a jeżeli takto, czy ograniczyć zakres zrzeszania tylko do początkujących graczy (powyżej HCP 36)

Zagadnienie Nr 4.
Jednym z tematów ważnych dla każdego golfisty jest problem ubezpieczenia od podstawowych ryzyk. W kilku krajach aktywnie do rozwiązania tego tematu włączyły się związki golfowe. W polskim prawie od 2005 roku klub sportowy ma obowiązek ubezpieczenia swoich członków od następstw nieszczęśliwych wypadków. PZG ma obowiązek ubezpieczania w tym zakresie kadry narodowej. Uważamy, że jest to rozwiązanie niewystarczające i że PZG może być bardzo pomocne klubom i zawodnikom. Przypuszczamy, że obecnie w wielu przypadkach gracze nie są ubezpieczeni i warto uprzedzić powstanie ewentualnych kłopotów. W ramach składek członkowskich odprowadzanych do PZG można zawrzeć ubezpieczenie golfisty od odpowiedzialności cywilnej, następstw nieszczęśliwych wypadków oraz kosztów ochrony prawnej w zakresie gry w golfa. Wiadomo, że PZG zawierając umowę dla wszystkich graczy, uzyska lepsze warunki niż każdy z nich oddzielnie. Korzystnie na cenę może wpłynąć efekt marketingowy dla ubezpieczalni.
Nad tym zagadnieniem pracuje Marek Kwiecień – Wiceprezes Stowarzyszenia Mazury Golf & Country Club – na co dzień ekspert ubezpieczeniowy.

Zagadnienie Nr 5.
Kolejnym zagadnieniem, który wymaga rozwiązania, jest zauważalny wśród graczy spadek poziomu znajomości oraz przestrzegania reguł i etykiety, w szczególności wśród rozpoczynających swoją przygodę ze sportem, co w konsekwencji prowadzi do ich nie przestrzegania. Widzimy problem w dopuszczaniu do turniejów osób, które posiadając kartę handikapową, nie mają praktycznych umiejętności. Uzyskiwane wyniki nie odzwierciedlają faktycznych rezultatów, a ich gra zakłóca grę innych. Po konsultacjach, przeprowadzonych przez Komisję w środowisku, pojawiły się wątpliwości związane z możliwością uzyskania karty handikapowej po zapisaniu się do Klubu – bez obowiązku ukończenia kursu i zdania egzaminu z podstawowych umiejętności praktycznych i teoretycznych.

W naszej ocenie, uwidoczny w ostatnim czasie, tzw. „handel” kartami handikapowymi, umożliwiający prawie każdemu branie udziału w turniejach organizowanych zarówno przez PZG, jaki i inne podmioty (Pola, Kluby), jest szkodliwy dla całej społeczności golfowej i zabija ducha tego sportu, u podstaw którego obok umiejętności gry, leży przestrzeganie reguł i etykiety. Przecież golf to gra dla gentlemenów.

Chcieliśmy spowodować dyskusję na następujący temat:
Czy Twoim zdaniem dopuszczalne jest uzyskanie karty handikapowej bez zdania egzaminu z podstawowych umiejętności praktycznych i znajomości reguł i etykiety, czy taka możliwość powinna być ograniczona przez PZG? Czy zaostrzyć kryteria przyznawania Zielonej Karty i uczynić Pro (członka PGA) odpowiedzialnego za nadanie statusu golfisty osobie nie spełniającej wymagań tej gry. A ustalenie i przyznanie graczowi handikapu przez Klub, będzie możliwe wyłącznie po uzyskaniu ZK.

Odpowiadając na te pytania należy wziąć pod uwagę fakt, iż w gruncie rzeczy każdy gracz jest zawodnikiem, a kartę hcp można by traktować, jako licencję zawodniczą, uprawniającą do gry w oficjalnych turniejach i potwierdzająca jednocześnie umiejętności sportowe i znajomość przepisów sportowych obowiązujących w danej dyscyplinie sportu (reguły, etykieta). Jak w takich okolicznościach możliwe jest przyznanie takiej „licencji” = karty handikapowej osobie, która zapisuje się do PZG np. za pośrednictwem Internetu, bez jakiegokolwiek zweryfikowania jej umiejętności.

Każdorazowo używając określenia gracz czy golfista, mamy na myśli zarówno Panie jak i Panów oraz juniorów.

Dziękujemy klubom i graczom, za dotychczas przesłane do Komisji uwagi i przemyślenia na zadane w poprzednim Komunikacie pytanie dotyczące roli PZG.  Zachęcamy całe środowisko – zarówno kluby, graczy amatorów, jak i sędziów, trenerów, graczy zawodowych – o zabranie głosu w dyskusji. Chcemy, aby zaproponowane przez nas rozwiązania, brały pod uwagę różne punkty widzenia.

Kontakt mailowy z Komisją: zarzad@warsawgolfclub.com

Na dzień 8 Marca zaplanowaliśmy w Warszawie kolejne spotkanie. Do prac włączy się przedstawiciel Zarządu, Sekretarz Generalny PZG kolega Jacek Gazecki. Liczymy na jego cenny głos w dyskusji. Jacek ma ogromne doświadczenie, jako golfista zawodowy oraz osoba współzarządzająca PZG przez ostatnich kilka lat. Z pewnością pomoże Komisji nie odbiec zbyt daleko, od realiów dzisiejszego życia golfowego.

Z golfowym pozdrowieniem,

Prezydium Komisji Programowo-Statutowej,

Bogusław Bil
Wiceprzewodniczący

Janusz Sikora
Przewodniczący

Zbigniew Bujalski
Sekretarz Komisji

Partner Strategiczny

Partner Generalny

Zarezerwuj TEE TIME
Dostępność WCAG