Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

Komunikat Nr 3 Komisji Programowo-Statutowej PZG

Koleżanki i Koledzy,

Dziękujemy za liczne odpowiedzi na pytania stawiane przez Komisję. Dzięki temu, projekty Statutu i Regulaminów, będą wzbogacone o nowe treści.

Informujemy, że powstały już projekty Statutu Związku, Regulaminu Zarządu i Regulaminu Komisji Rewizyjnej. W dniu 8 marca odbyliśmy w Warszawie kolejne nasze spotkanie i osiągnęliśmy jednomyślność, co do większości zapisów. Trwają końcowe prace redakcyjne i projekty te zostaną wkrótce rozesłane.

W trakcie ostatnich obrad Komisji Statutowej wyłoniła się dyskusja, dotycząca zasadności narzucenia przez Polski Związek Golfa zasad i reguł wyboru władz, stosowanych w zrzeszonych klubach. Dyskutowany był następujący zapis.

 „Członkowie zwyczajni (kluby golfowe) zobowiązani są do stosowania podstawowych zasad demokracji w klubach w zakresie sportu golfowego i członkostwa w PZG. Są one następujące:
Władze sportowe klubów golfowych oraz delegaci na Walne Zgromadzenie PZG, są wybierani wyłącznie przez i spośród osób zarejestrowanych przez Związek, jako członkowie klubów – Członków Związku. Osoby te muszą mieć ukończone 18 lat, posiadać prawa obywatelskie i mieć opłaconą składkę członkowską. Osoby te posiadają równe prawa.„

Część członków komisji stoi na stanowisku, iż ochrona praw demokracji wewnątrz poszczególnych klubów jest rolą PZG i musi zostać uwzględniona w statucie. Zacytowany powyżej zapis Statutu zapewnia członkom klubu golfowego ich prawa, jako osób zrzeszonych w PZG w zakresie sportu golfowego. Dotyczy on klubów nie będących stowarzyszeniami. W klubach-stowarzyszeniach demokratyczne prawa członków są zagwarantowane, poprzez jednoznaczne podleganie prawu o stowarzyszeniach. Jest to zapis, który nie ingeruje w prawa właścicieli klubów golfowych, w zakresie objętym prawem gospodarczym.

Niektórzy członkowie komisji uważają, iż nie jest rolą PZG ingerowanie w sposób wyłaniania reprezentantów poszczególnych klubów golfowych (o ile oczywiście taka ingerencja jest zgodna z prawem). Władze te powinny być wybierane zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem i w związku z tym powyższy zapis nie powinien się pojawić w naszym statucie. Zdaniem przeciwników powyższego zapisu nie ma potrzeby dodatkowej ochrony praw demokracji, ponieważ zasady obowiązujące w poszczególnych klubach są jawne, zrzeszanie w klubach dobrowolne, więc każdy golfista może wybrać klub z zasadami, które mu odpowiadają.

Jakie jest Państwa zdanie w tej kwestii? O wypowiedź w tym temacie prosimy również Zarząd PZG. Jest to kwestia o fundamentalnym znaczeniu dla kształtu Związku.

Oprócz pracy nad Statutem, poruszyliśmy w trakcie rozmów wiele tematów dotyczących życia golfowego.

Jednym z najważniejszych dzisiaj zagadnień, jakie nurtują nas golfistów, jest negatywny odbiór golfa w Polsce.

Uważamy, że Polski Związek Golfa ma obowiązek odegrać kluczową rolę w poprawie tego wizerunku. Jak to osiągnąć?
Poprzez przejrzystość zasad Statutu i Regulaminów.

Komisja Programowo-Statutowa uważa, że opracowana wersja projektu Statutui Regulaminów PZG zawiera zapisy, które gwarantują :

 • przejrzystość działań władz Związku,
 • wyeliminowanie zjawiska konfliktu interesów ,
 • jasno zdefiniowane zasady demokracji członkowskiej w klubach golfowych,
 • zawieranie istotnych finansowo umów w trybie przetargów,
 • kolektywność decyzji,
 • silne i niezależne organy kontrolne,
 • aktywny i nieskrępowany dialog władz z członkami,
 • rotacyjność władz Związku,
 • badanie finansów Związku przez biegłego rewidenta,
 • zatwierdzanie wyboru biegłego rewidenta przez Walne Zgromadzenie
 • zasadę informowania członków o wszystkich decyzjach władz Związku, w
 • pełnym ich brzmieniu,
 •  

   Chcielibyśmy, aby taki Statut i Regulaminy PZG stały się wzorem działania również dla innych sportów. Nie ma innej realnej drogi. Musimy zacząć od nas samych. Uważamy, że przyniesie to golfowi długofalowe korzyści i zbuduje jego pozytywny wizerunek. Naszą odpowiedzialnością wobec sponsorów i budżetu jest kryształowa przejrzystość.

  W związku z tym kierujemy do Państwa kolejne pytania:
  1. Czy redagując projekty Statutu i Regulaminów, mamy kierować się przedstawionymi powyżej zasadami?
  2. Czy wpłynie to na poprawę wizerunku naszego sportu?
  3. Jakie inne instrumenty prawne i sposoby poprawy przejrzystości Związku można zastosować?

  W ramach rozpoczętej dyskusji na zagadnieniami programowymi i pomysłami wzbogacenia działania Związku, proponujemy następujące tematy (kontynuując numerację zagadnień):

  Zagadnienie Nr 6.
  Statut daje obecnie członkom prawo zgłaszania postulatów do władz Związku.
  Nie ma podanych rozwiązań.

  Proponujemy wprowadzenie forum dyskusyjnego na stronie internetowej PZG. Istnieją tutaj dwa rozwiązania. Forum jawne i forum anonimowe. Nie budzi zastrzeżeń wewnątrz Komisji pomysł forum jawnego, w którym każda osoba mająca dostęp do Eagla, może zgłaszać postulaty do PZG i dyskutować je z koleżankami i kolegami. Czy należy więc wdrożyć forum jawne?

  Padają również głosy , że dyskusja anonimowa jest mniej skrępowana, ale często na niskim poziomie. Tutaj zdania wewnątrz Komisji są podzielone. Najtrudniejszą kwestią jest dostęp dla osób spoza PZG. Czy warto na stronie PZG wprowadzić forum anonimowe?

  Zagadnienie Nr 7.
  Wybór Prezesa Zarządu PZG odbywa się obecnie, spośród osób obecnych na Walnym Zgromadzeniu i posiadających bierne prawo wyborcze. Do ostatniej chwili nie wiadomo, kto zostanie zgłoszony jako kandydat na najważniejszą osobę w Związku. Kandydat nie musi prezentować wcześniej swojego programu.
  Dyskusja w klubach dotycząca poparcia konkretnego kandydata nie może się odbyć, ponieważ nie wiadomo kto nim będzie.
  Padła propozycja, aby opracować Ordynację Wyborczą i ustanowić stałą Komisję Wyborczą tak, by zgłaszać kandydatów na Prezesa dużo wcześniej. Pozwoli to na przeprowadzenie kampanii wyborczej i o bardziej świadome decyzje klubów.

  Zagadnienie Nr 8.
  Mamy XXI wiek, w niektórych krajach już obowiązują elektroniczne metody głosowania. Zależy nam, aby w ważnych dla naszego Związku sprawach wypowiedziała się jak największa liczba członków. Doświadczenia ostatniego WZD pokazały, że niektórym klubom ciężko jest znaleźć delegatów, którzy poświęcą cały dzień na obrady. Padła propozycja, aby przygotować nasz Związek na możliwość elektronicznego głosowania prze kluby w najważniejszych sprawach dla Związku, jak wybory zarządu czy zmiana statutu.

  Głos w dyskusji, prosimy przekazywać jak zwykle na mail:
  zarzad@warsawgolfclub.com

  Z golfowym pozdrowieniem,

  Prezydium Komisji Programowo-Statutowej,

  Bogusław Bil
  Wiceprzewodniczący

  Janusz Sikora
  Przewodniczący

  Zbigniew Bujalski
  Sekretarz Komisji

  Partner Strategiczny

  Partner Generalny

  Zarezerwuj TEE TIME
  Dostępność WCAG