Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

Zgłoszenia delegatów na S-WWZD w dniu 22 kwietnia br.

Informujemy, że do 16 kwietnia br. wpłynęły do biura PZG zgłoszenia 45 delegatów na 73 uprawnionych do reprezentowania członków PZG na S-WWZD. Delegaci zostali zgłoszeni z 22 klubów golfowych na 46 uprawnionych do udziału w S-WWZD, natomiast kopie aktualnego wypisu z odpowiedniego rejestru przesłało 9 z 22 klubów, które zgłosiły swoich delegatów.

W związku z tym, przypominamy fragment II Zawiadomienia o zwołaniu S-WWZD z dnia 7 kwietnia br., cytat: „Kluby, które do 16 kwietnia br. nie zdążą przekazać do biura PZG dokumentów nominujących delegatów klubów – członków PZG, wybranych w trybie §24 ust.4 Statutu PZG, winny dokonać tego przed terminem zwołania S-WWZD. W I-szym zawiadomieniu z 9 marca br. zamieszczony został wzór dokumentu „Zgłoszenie delegatów na Sprawozdawczo-Wyborcze Walne Zgromadzenie Delegatów w dniu 22 kwietnia 2010 r.” Przypominamy również o konieczności dostarczenia kopii aktualnego wypisu z odpowiedniego rejestru. Zgłoszenie delegatów podpisane przez osoby upoważnione do reprezentacji klubu wg aktualnego wypisu z właściwego rejestru można przekazać drogą elektroniczną (w formacie .pdf lub .jpeg) na adres pelnomocnik@pzgolf.pl, faksem na nr (22) 630 5561 lub pocztą tradycyjną na adres Związku przed terminem odbycia S-WWZD.”, koniec cytatu.

Partner Strategiczny

Partner Generalny

Zarezerwuj TEE TIME
Dostępność WCAG