Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

Uchwała nr 19/10 Zarządu Polskiego Związku Golfa z dnia 25 maja 2010 r.

Podczas posiedzenia zarządu w dniu 25 maja 2010 roku, Zarząd PZG określił zakres kompetencji poszczególnych jego członków w sposób następujący:

ZAKRES DZIAŁALNOŚCI ORAZ KOMPETENCJE WICEPREZESA ZARZĄDU PZG ds. FINANSOWYCH

1. Nadzór nad sytuacją finansową Związku:

• Odpowiedzialność za bieżącą kontrolę należności i zobowiązań – zgodnie z budżetem i ze spisem płatności przygotowywanym do 15-go każdego miesiąca przez Kierownika Biura PZG ze szczególnym uwzględnieniem kontroli należności i zobowiązań wynikających z zawartych umów;
• Odpowiedzialność za przygotowanie projektu budżetu na kolejny rok i przedstawienie do dyskusji i akceptacji Zarządu – do 30 listopada danego roku
• Odpowiedzialność za przygotowanie rozliczenia budżetu na koniec roku (bilans) – z księgową – wersja ostateczna bilansu i rachunku wyników do końca lutego kolejnego roku;
• Kontrolowanie wykonywania obowiązków pracowników Biura PZG wynikających z zarządzenia „Regulamin Obiegu Dokumentów”
• Podpisywanie dokumentów księgowych oraz ich wstępne zatwierdzanie
• Wyjaśnianie wątpliwości powstałych podczas gromadzenia i dekretowania dokumentów
• Kontakty z Komisją Rewizyjną w zakresie kontroli dokumentacji księgowej Związku

ZAKRES DZIAŁALNOŚCI ORAZ KOMPETENCJE WICEPREZESA ZARZĄDU PZG ds. PRAWNYCH I ORGANIZACYJNYCH

1. Sprawuje nadzór nad przestrzeganiem przez członków, zawodników, szkoleniowców, sędziów i działaczy Statutu PZG, regulaminów i uchwał władz związku, a także przepisów i zasad obowiązujących w sporcie golfowym

2. Monitoruje przestrzeganie Statutu przez Zarząd, w szczególności w zakresie: • wykonywania uchwał WZD
• realizacji celów statutowych Związku
• wykonywania uchwał Zarządu

3. Odpowiada za przygotowanie ostatecznej wersji protokołu z Walnego Zgromadzenia Delegatów PZG wraz z podjętymi uchwałami do akceptacji Zarządu.

4. Wraz z wiceprezesem ds. finansowych wspólnie odpowiada za przygotowanie umów zawieranych przez Związek z podmiotami zewnętrznymi i przedstawienie ich do akceptacji Zarządu, o ile nie zostały one przygotowane przez inne instytucje lub organy PZG.

5. Wraz ze Skarbnikiem Związku odpowiada za bieżące kontakty z Komisją Rewizyjną PZG

6. Realizuje program upowszechniania golfa wśród dzieci i młodzieży poprzez:

• okresowe organizowanie konferencji golfowych dla nauczycieli wf
• nadzorowanie wydawnictw golfowych dla nauczycieli oraz dzieci i młodzieży

7. Sprawuje nadzór prawny nad przyjmowaniem nowych członków w poczet PZG.

8. Sprawuje nadzór nad przyznawaniem patronatu PZG turniejom oraz imprezom golfowym zgodnie z zasadami udzielania patronatu PZG, zatwierdzonymi przez Zarząd.

9. Na wniosek Prezesa Zarządu, reprezentuje Związek na konferencjach, szkoleniach i konsultacjach w Ministerstwie Sportu

10. Na wniosek Prezesa Zarządu, reprezentuje Związek w obradach Sejmowej Komisji Sportu

11. Nawiązuje kontakty z władzami, urzędami i organizacjami w celu wskazania kierunków rozwoju sportu golfowego w terenie

12. Poszukuje możliwości wspierania przez Europejski Fundusz Społeczny działalności osób pracujących zawodowo w klubach polskich oraz rozwoju kadr szkoleniowych zatrudnionych na terenie pól golfowych, z których korzystają członkowie związku.

13. Nadzoruje prace Komisji Dyscyplinarno-Regulaminowej w zakresie:

• dokonywania wykładni przepisów Statutu i Regulaminów pracy Zarządu i Komisji Rewizyjnej na zlecenie tych organów
• realizacji innych zadań zleconych Komisji przez Zarząd lub Komisję Rewizyjną związanych z wykładnia istniejących przepisów
• rozpatrywania wniosków o wymierzenie kar dyscyplinarnych wobec zawodników należących do klubów – członków PZG oraz opiniowania ich w celu przedłożenia Zarządowi
• odpowiada za terminowe przygotowanie przez Przewodniczącego Komisji Dyscyplinarno-Regulaminowej raportu z działalności Komisji za dany rok – wersja ostateczna po akceptacji Zarządu do publikacji na stronie internetowej PZG – do 20 stycznia kolejnego roku.

ZAKRES DZIAŁALNOŚCI ORAZ KOMPETENCJE WICEPREZESA ZARZĄDU PZG ds. sędziowskich i dyscyplinarnych

1. Nadzór nad Komisją Handicapową:

• Konsultowanie z Przewodniczącym Komisji zakresu jej działań, w tym nadzorowanie przestrzegania przepisów handicapowych przez klubowe komisje handicapowe.
• Nadzór nad przygotowanym przez Przewodniczącego Komisji Handicapowej raportu z działalności Komisji za rok poprzedni, wraz planem i budżetem na rok kolejny .
• Bieżący monitoring działań Komisji w zakresie jej obowiązków określonych w Regulaminie Komijsji.
• Rekomendowanie Zarządowi PZG zmian składu Komisji HCP
• Nadzór nad funkcjonowaniem klubowych komisji handicapowych i monitorowanie programu szkoleniowego członków tych komisji.
• Nadzór nad komunikacją Komisji Handicapowej z międzynarodowycmi organizacjami regulującymi zasady funkcjonowania systemu HCP

2. Nadzór nad komisją Kalibracyjną

• Monitorowanie przebiegu kalibracji pól golfowych
• Wstępne zatwierdzanie rocznego planu pracy Komisji, szczególnie w zakresie planowanych kalibracji pól golfowych
• Konsultowanie z Przewodniczącym Komisji zakresu jej działań, w tym nadzorowanie przestrzegania przepisów związanych z realizacją zadań Komisji.
• Nadzór nad przygotowanym przez Przewodniczącego Komisji Kalibracyjnej raportu z działalności Komisji za rok poprzedni, wraz planem i budżetem na rok kolejny .
• Bieżący monitoring działań Komisji w zakresie jej obowiązków określonych w Regulaminie Komijsji.
• Rekomendowanie Zarządowi PZG zmian składu Komisji HCP
• Nadzór nad funkcjonowaniem klubowych komisji handicapowych i monitorowanie programu szkoleniowego członków tych komisji.
• Nadzór nad komunikacją Komisji j z międzynarodowymi organizacjami regulującymi zasady kalibracji pól golfowych

3. Nadzór nad Komisją Sędziowską:

• Opiniowanie kandydatur osób zgłaszanych przez Komisję Sędziowską do odbycia szkolenia i egzaminu w R&A Referees Shool;
• Nadzór nad poziomem sędziowania i wnioskami przygotowywanymi w tym zakresie przez Komisję
• Opiniowanie harmonogramu szkoleń sędziowskich, na podstawie planu przygotowanego przez przewodniczącego Komisji Sędziowskiej,
• Konsultowanie z Przewodniczącym Komisji zakresu jej działań, w tym nadzorowanie przestrzegania przepisów związanych z realizacją zadań Komisji.
• Nadzór nad przygotowanym przez Przewodniczącego Komisji Kalibracyjnej raportu z działalności Komisji za rok poprzedni, wraz planem i budżetem na rok kolejny .
• Bieżący monitoring działań Komisji w zakresie jej obowiązków określonych w Regulaminie Komijsji.
• Rekomendowanie Zarządowi PZG zmian składu Komisji HCP

Wraz wiceprezesem ds. organizacyjnych i wiceprezesem ds. finansowych uczestniczy w przygotowaniu umów zawieranych przez Związek związanych z funkcjonowaniem systemu Eagle, serwisów internetowych PZGolf i innych umów z zakresu Systemów informatycznych wspierających Członków PZG.

Wraz z Komisją Handicapową i Sekretarzem związku sprawuje nadzór nad sprawami związanymi z funkcjonowaniem systemu Eagle.

ZAKRES DZIAŁALNOŚCI ORAZ KOMPETENCJE WICEPREZESA ZARZĄDU PZG ds. SPORTOWYCH do zobaczenia TUTAJ

II. Odpowiedzialność za przygotowanie następujących raportów:

1. Nadzór nad wykonaniem przez zespół trenerów kadry narodowej raportu szkoleniowego za dany rok oraz planu szkoleniowego na kolejny rok, zawierającego ponadto: prowizorium budżetowe na kolejny rok, propozycje nominacji do kadry we wszystkich kategoriach – wersja ostateczna do akceptacji Zarządu na 15 grudnia danego roku.

2. Nadzór nad wykonaniem przez zespół trenerów kadry narodowej raportu sportowego podsumowującego występy członków kadry narodowej na turniejach zagranicznych – wersja ostateczna do akceptacji Zarządu na 15 grudnia danego roku.

3. Nadzór nad wykonaniem przez Sekretarza Generalnego raportu z turniejów mistrzowskich PZG – wersja ostateczna do akceptacji Zarządu na 30 października danego roku.

4. Nadzór nad wykonaniem przez Kierownika Biura PZG raportu finansowego – wykonanie budżetu w zakresie kosztów szkolenia i turniejów PZG – wersja ostateczna do akceptacji Zarządu na 15 grudnia danego roku

5. Wykonanie raportu określającego cele sportowe PZG na kolejny rok – wersja ostateczna do akceptacji Zarządu na 15 stycznia danego roku

Pozostałe :
6. Odpowiada za promocję golfa wśród kobiet oraz w szkole, wśród dzieci i młodzieży, w szczególności nadzoruje przebieg turniejów kobiecych, organizowanych przez PZG lub pod jego patronatem oraz nadzoruje program upowszechniania golfa Playgolf, prowadzony wspólnie przez PZG i Golf24, z udziałem instruktorów golfa z PGA Polska.

7. Odpowiada za przygotowanie raportu z rocznego przebiegu programu Playgolf przez koordynatora programu z ramienia Golf 24;
8. Sprawuje nadzór nad Komisją Golfa Kobiecego.

Uchwała podjęta jednogłośnie.

Prezes Zarządu
Marek Michałowski

Protokolant
Jacek A. Gazecki

Partner Strategiczny

Partner Generalny

Zarezerwuj TEE TIME
Dostępność WCAG