Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

Nowa ustawa o sporcie już obowiązuje

Dnia 16 października 2010 r. weszła w życie ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, która zastąpiła dotychczas obowiązujące akty normatywne odnoszące się do sportu – ustawę z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej oraz ustawę z dnia 25 lipca 2005 r. o sporcie kwalifikowanym. Ustawa wprowadza istotne zmiany do systemu prawnego regulującego działalność polskich związków sportowych. Tak samo jak inne związki, PZG ma 2 lata na dostosowanie swojego prawa statutowo-regulaminowego do przepisów nowej ustawy.  Oznacza to również, że po kilkumiesięcznej przerwie prace wznowi Komisja Programowo- Statutowa PZG, która opracowała już projekt nowego statutu  PZG , a ostatnie miesiące oczekiwała jedynie na ostateczny kształt przepisów powszechnie obowiązujących.  Komisja planuje zakończyć prace legislacyjne do końca b.r. , tak aby przed najbliższym Walnym Zgromadzeniem Delegatów poddać projekt nowych przepisów pod konsultacje wewnątrzfederacyjne oraz przedłożyć Departamentowi Prawno- Kontrolnemu Ministerstwa Sportu i Turystyki do wstępnej akceptacji, zgodnie bowiem z art. 21 pkt. 1 ustawy o sporcie Minister właściwy do spraw kultury fizycznej zatwierdza, w drodze decyzji, statut polskiego związku sportowego oraz jego zmiany, które polski związek sportowy przedstawia niezwłocznie po ich uchwaleniu.

Informacja na stronie internetowej MSiT

Tekst ustawy: Ustawa o sporcie z dnia 25 czerwca 2010 r.pdf

Partner Strategiczny

Partner Generalny

Zarezerwuj TEE TIME
Dostępność WCAG