Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

Zmiana w składzie Zarządu PZG

Dnia 21 marca 2011r. Krzysztof Przybylski złożył na ręce Prezesa Zarządu PZG Marka Michałowskiego rezygnację z funkcji Wiceprezesa Zarządu ds. sportowych. Decyzja o ustąpieniu ze sprawowanej dotychczas funkcji podyktowana została względami osobistymi.

Zarząd PZG serdecznie dziękuje Krzysztofowi Przybylskiemu za dotychczasową współpracę, wkład i zaangażowanie na rzecz rozwoju polskiego golfa. W pracach Zarządu PZG Krzysztof Przybylski skoncentrowany był przede wszystkim na problematyce szkolenia kadry narodowej, organizacji Turniejów Mistrzowskich PZG i innych sprawach sportowych. W ostatnim roku, walnie przyczynił się do powstania nowego projektu statutu i regulaminów PZG oraz stworzenia nowej koncepcji standardów organizacyjnych Turniejów Mistrzowskich PZG, które będą obowiązywać w kolejnych latach.

Zarząd PZG działając w myśl § 28 ust. 7 Statutu PZG, podjął uchwałę o dokooptowaniu do swojego składu Jacka Sochy, obecnie członka klubu golfowego Sobienie Królewskie Golf & Country Club. Ponadto, działając z mocy upoważnienia zawartego w § 28 ust. 3 Statutu PZG, Zarząd podjął uchwałę o ustaleniu kompetencji poszczególnych członków Zarządu tj.

– Prezes – Marek Michałowski

– Wiceprezes Zarządu ds. finansowych, Skarbnik PZG – Jacek Socha

– Wiceprezes Zarządu ds. prawnych i organizacyjnych – Grzegorz Puszkarski

– Wiceprezes Zarządu ds. sportowych – Janusz Sikora

– Wiceprezes Zarządu ds. sędziowskich i dyscyplinarnych – Paweł Laskowski

Jacek Socha jest absolwentem Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego (1978). W swojej karierze zawodowej zajmował stanowisko Ministra Skarbu Państwa oraz Przewodniczącego Komisji Papierów Wartościowych i Giełd. Był członkiem Komisji Nadzoru Bankowego oraz Komisji Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych. Jest Honorowym Członkiem Związku Maklerów i Doradców oraz Izby Domów Maklerskich. Pełnił istotne funkcje w Międzynarodowej Organizacji Komisji Papierów Wartościowych (IOSCO), przewodniczył także Europejskiemu Komitetowi Regionalnemu i Grupie Konsultacyjnej (zrzeszającej instytucje nadzorujące rynki kapitałowe w krajach aspirujących o członkostwo w Unii Europejskiej). Obecnie jest partnerem w dziale usług doradczych PricewaterhouseCoopers i wiceprezesem firmy w Polsce.

Partner Strategiczny

Partner Generalny

Zarezerwuj TEE TIME
Dostępność WCAG