Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

Uchwała nr 23/11 Zarządu Polskiego Związku Golfa z dnia 11 kwietnia 2011 r.

Zarząd Polskiego Związku Golfa zwołuje Statutowe – Sprawozdawcze Zwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów Polskiego Związku Golfa na dzień 31 maja 2011 r. w Warszawie
w Hotelu Gromada przy ul. 17 stycznia 31, w sali konferencyjnej „Agat”, w pierwszym terminie na godzinę 11.30 oraz w drugim terminie na godzinę 12.00, z proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Delegatów
 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Delegatów
 3. Wybór Komisji Walnego Zgromadzenia:

  a) Mandatowej
  b) Skrutacyjnej
  c) Uchwał i Wniosków

 4. Sporządzenie listy obecności
 5. Stwierdzenie przez Komisję Mandatową zdolności Walnego Zgromadzenia Delegatów do podejmowania uchwał
 6. Przyjęcie porządku obrad
 7. Sprawozdanie Prezesa Zarządu PZG
 8. Przedstawienie bilansu rocznego i wyników finansowanych za rok 2010 i założeń budżetu na rok 2011
 9. Dyskusja nad sprawozdaniem Prezesa Zarządu PZG, bilansem i założeniami budżetu na rok 2011
 10. Sprawozdanie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej
 11. Dyskusja nad sprawozdaniem Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej PZG

  a) Podjęcie uchwał o zatwierdzeniu bilansu PZG za rok 2010
  b) Udzielenia absolutorium dla Zarządu PZG
  c) Zatwierdzenia budżetu na rok 2011

 12. Podjęcie uchwały o akceptacji Jacka Sochy na stanowisku Wiceprezesa Zarządu ds. finansowych, Skarbnika PZG
 13. Przedstawienie projektu nowego statutu przez Przewodniczącego Komisji Statutowo – Programowej
 14. Dyskusja nad projektem nowego statutu
 15. Głosowanie nad przyjęciem nowego statutu
 16. Przedstawienie projektu nowego regulaminu Zarządu przez Przewodniczącego Komisji Statutowo – Programowej
 17. Dyskusja nad projektem nowego regulaminu Zarządu
 18. Głosowanie nad przyjęciem nowego regulaminu Zarządu
 19. Przedstawienie projektu nowego regulaminu Komisji Rewizyjnej przez Przewodniczącego Komisji Statutowo – Programowe
 20. Dyskusja nad projektem regulaminu Komisji Rewizyjnej
 21. Głosowanie nad przyjęciem nowego regulaminu Komisji Rewizyjnej
 22. Wolne wnioski
 23. Zamknięcie  Walnego Zgromadzenia Delegatów

Uchwała została podjęta jednomyślnie.

W imieniu Zarządu PZG: Marek Michałowski
Protokolant: Bartłomiej Chełmecki

Partner Strategiczny

Partner Generalny

Zarezerwuj TEE TIME
Dostępność WCAG