Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

Uchwała nr 54/11 Zarządu Polskiego Związku Golfa z dnia 24 października 2011 r.

UCHWAŁA NR 54/11
z dnia 24 października 2011 r.

Zarządu Polskiego Związku Golfa
w sprawie przyjęcia Regulaminu Komisji Sportowo – Turniejowej PZG

Na podstawie § 29 statutu Zarząd Polskiego Związku Golfa uchwala, co następuje:

§ 1.
Przyjmuję się Regulamin Komisji Sportowo – Turniejowej PZG.

§ 2.
Regulamin stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

Załącznik nr 1 do uchwały Zarządu nr 54 z dnia 24 paźdzernika 2011 r. – Regulamin Komisji Sportowo – Turniejowej

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 4.
Traci moc obowiązująca regulamin Komisji Sportowo – Turniejowej z dnia 15 lipca 2009 roku.

Prezes Zarządu: Marek Michałowski
Protokolant: Bartłomiej Chełmecki

Partner Strategiczny

Partner Generalny

Zarezerwuj TEE TIME
Dostępność WCAG