Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

Uchwała nr 13/12 Zarządu Polskiego Związku Golfa z dnia 26 marca 2012 r.

UCHWAŁA NR 13/12
z dnia 26 marca 2012 r.
Zarządu Polskiego Związku Golfa
w sprawie zwołania Zwyczajnego Sprawozdawczo – Wyborczego Walnego Zgromadzenia Delegatów Polskiego Związku Golfa

Na podstawie § 21 ust. 4 statutu Zarząd Polskiego Związku Golfa uchwala, co następuje:

§ 1.
Zwołuje się Zwyczajne Sprawozdawczo – Wyborcze Walne Zgromadzenie Delegatów Polskiego Związku Golfa w dniu 29 maja 2012 r. w Warszawie w Hotelu Gromada przy ul. 17 stycznia 31, w sali konferencyjnej „Agat”, w pierwszym terminie na godzinę 12.00 oraz w drugim terminie na godzinę 12.30,

§ 2.
Zgodnie z § 18 ust. 1 statutu ustala się następujący projekt porządku obrad Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia przez Prezesa Zarządu
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzania i wskazanie Sekretarza Walnego Zgromadzenia
3. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia
4. Wybór Komisji Walnego Zgromadzenia:
a) Mandatowej
a) Skrutacyjnej
b) Uchwał i Wniosków
c) Wyborczej
5. Sporządzenie listy obecności
6. Stwierdzenie przez Komisję Mandatową zdolności Walnego Zgromadzenia Delegatów do podejmowania uchwał
7. Przedstawienie sprawozdania Prezesa Zarządu PZG za 2011 r.
8. Przedstawienie sprawozdania finansowego za rok 2011, ocenionego przez biegłego rewidenta
9. Dyskusja nad sprawozdaniem Prezesa Zarządu PZG i sprawozdaniem finansowym za rok 2011
10. Przedstawienie sprawozdania Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej za rok 2011
11. Dyskusja nad sprawozdaniem Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej za rok 2011
12. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) Przyjęcia sprawozdania Zarządu za rok 2011
b) Przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej za rok 2011
c) Zatwierdzenia sprawozdania finansowego, w tym bilansu rocznego za rok 2011
d) Udzielenie absolutorium dla Zarządu PZG za rok 2011
13. Przedstawienie planu budżetu PZG na rok 2012
14. Dyskusja nad planem budżetu PZG na rok 2012
15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia budżetu PZG na rok 2012
16. Przeprowadzenie wyborów do Komisji Dyscyplinarno – Regulaminowej:
a) Zgłaszanie kandydatur na członków Komisji Dyscyplinarno – Regulaminowej
b) Wybór członków Komisji Dyscyplinarno – Regulaminowej, w tym Przewodniczącego
17. Podjęcie uchwały o wyborze niezależnej firmy audytorskiej do badania sprawozdania finansowego PZG za 2012 r.
18. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezes Zarządu: Marek Michałowski
Protokolant: Bartłomiej Chełmecki

Partner Strategiczny

Partner Generalny

Zarezerwuj TEE TIME
Dostępność WCAG